Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00400 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 19:45
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00400 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 35
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 5
Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 6
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00400 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling 2021_GR_00400 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
 • Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het managementteam heeft op voorstel van de algemeen directeur op 16 november 2021 een voorontwerp voor de geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad, OCMW en SVK Gent opgemaakt. 

Met dit voorstel van besluit wordt de personeelsbehoefte voorgelegd. De personeelsbehoefte heeft een bindend karakter, nl. bij het opstarten van een sollicitatieprocedure gebonden blijven aan de vastgelegde middelen (VTE's).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Personeelsbehoefte 2022

Alle departementen hebben in functie van de budgetopmaak 2022 de personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een algemeen overzicht van de personeelsbehoefte 2021 (W21) goedgekeurd op GR/RMW juni 2021en de personeelsbehoefte 2022 (B22): 

(VTE = voltijdse equivalenten)

 
GR/RMW jun 2021
GR/RMW dec 2021
Politiek bestuur
101,4 VTE
101,40 VTE
Reguliere personeelsbehoefte
5.786,4  VTE
5.859,85 VTE
Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut
201,9 VTE
199,64 VTE
Tewerkstellingsmaatregelen
495,3   VTE
597,25 VTE
Externe tewerkstelling
141,8 VTE
 142,26 VTE
Totaal
6.726,6 VTE
6.900,4 VTE


Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van 2021 (W21) naar 2022 (B22) stijgt met 173,8 VTE.

De meest significante wijzigingen bij B22 in 2022 zijn de volgende:

  • Reguliere personeelsbehoefte +74 VTE
  We zien deze behoefte stijgen door de grote dossiers die werden ingediend. Daarnaast is er ook sprake van effecten van corona relance en werden er werkingsmiddelen omgezet naar VTE. We zien ook een stijging door het toegekend krijgen van nieuwe subsidies, waardoor er volledig gesubsidieerde VTE's werden toegevoegd aan de behoefte. 

  • Tewerkstellingsmaatregelen +102,5 VTE

  Hier zien we vooral de art. 60 tewerkstelling terug stijgen tov 2021, doordat de behoefte voor het jaar 2021 met 120VTE werd gezakt ikv corona. In huidige budgetronde wordt nog steeds niet de volledige eerder voorziene behoefte ingepland, maar wordt een lichtere daling opgenomen, waardoor we het aantal VTE art. 60 personeelsleden zien stijgen van 2021 naar 2022. Daarnaast zien we ook een lichte stijging van de graad onderhoudsmedewerker binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie en bij Dienst Werk. 


Voor meer detail over de personeelsbehoefte wordt verwezen naar bijlage 1.


Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing B22 zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze personeelsbehoefte cijfers voor het jaar 2022. 

Financieel

Het financiële luik van de voorliggende personeelsbehoefte wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De aanwervingen kaderen steeds binnen de voorziene kredieten.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte voor te leggen aan de vakbonden voor overleg.

De nieuwe personeelsbehoefte vervangt deze die vastgesteld werd in de gemeenteraad van 22 juni 2021

Adviezen

vakbonden ACV OD, ACOD en VSOA Gunstig advies

Activiteit

AC34630 Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent vast zoals opgesteld in bijlage 1: personeelsbehoefte: overzichtstabellen, gevoegd in bijlage en die deze vastgesteld door de gemeenteraad van 22 juni 2021 vervangt.