Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00411 - Subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (Onderzoeksjaar 2 - fase 3) - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00411 - Subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (Onderzoeksjaar 2 - fase 3) - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00411 - Subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (Onderzoeksjaar 2 - fase 3) - Goedkeuring 2021_GR_00411 - Subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (Onderzoeksjaar 2 - fase 3) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 40.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het onderzoeksproject 'Op het randje' vindt zijn oorsprong in een prioritaire praktijknood die binnen verschillende diensten van Stad Gent wordt ervaren, zoals de Jeugddienst en het interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Er is een groep jongeren die zich op het kruispunt van jeugdwelzijnswerk en jeugdhulp bevinden. Zij vinden de instap naar het jeugdwelzijnswerk via het vrijetijdsaanbod. De jeugdwelzijnswerker is vaak een vertrouwensfiguur waar zij ook met hun zorgen terecht kunnen. De jeugdwelzijnswerker luistert, vangt op en probeert waar nodig de jongeren toe te leiden naar jeugdhulp. Zowel jeugdwelzijnswerk als jeugdhulp merken dat deze transitie moeizaam verloopt. Een aantal eerste vragen duiken op. Wat is nodig om jongeren de stap naar jeugdhulp te laten zetten? Hoe kan jeugdhulp aansluiting vinden bij deze groep jongeren? Wat kan jeugdwelzijnswerk hierin betekenen? Kortom, wat is nodig om jeugdwelzijnswerk en jeugdhulp te laten samenwerken en afstemmen zodat het aanbod meer is afgestemd op de hulpnood van deze jongeren.

Om een antwoord te kunnen bieden op deze vragen, is er nood aan verder praktijkonderzoek. Het doel van het praktijkonderzoek is vooral om via intervisie en vorming te komen tot input voor een gedragen jeugdbeleid en een sterkere ondersteuning van praktijkwerkers. In een driejarig onderzoeksproject zullen onderzoekers van de Arteveldehogeschool deze problematiek onder de loep nemen (deze overeenkomst betreft enkel fase 3 van de in totaal 5 fasen). Kinderrechten en sociale grondrechten zullen het kompas zijn. Het onderzoek zal vertrekken vanuit het leefwereldperspectief van de jongeren. Dit betekent dat de stem van de jongeren in het onderzoeksproces een centrale plaats zal krijgen. Er zal gewerkt worden met een combinatie van actieonderzoek en experimentele case-studies. Contextuele diepte-interviews en participerende observaties zullen de nodige data opleveren. Centraal hierbij staan de reconstructie van het netwerk, de relaties en belevingen van de jongeren, alsook van de professionals en organisaties waarmee ze wel en niet in aanraking komen. 

Voor de experimentele case-studies zal een selectie worden gemaakt van labo's en vrijplaatsen vanuit verschillende ingangen zoals jeugdwelzijnswerk, CLB, brugfiguren, jeugdstraathoekwerkers, tutoringprojecten,… Er zullen hierbij samen met de veldwerkers praktijken worden ontwikkeld. 

Accent zal liggen op het reflecteren over de eigen praktijk en de samenwerking met andere diensten. Doelstelling is om vanuit deze reflectie te komen tot een concept voor een afsprakenkader, een training en ondersteunend materiaal voor professionals die werken met de doelgroep.

Dit zijn de uiteindelijke onderzoeksvragen van het project: 

  1. Wat werkt ondersteunend voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties op de breuklijn tussen vrije tijd, onderwijs en jeugdhulp?
  2. Wat werkt ondersteunend voor veldwerkers op de breuklijn tussen vrije tijd, onderwijs en jeugdhulp?  
  3. Hoe krijgt samenwerking tussen verschillende lokale actoren vorm om tegemoet te komen aan deze ondersteuningsbehoeften?

en dit telkens op micro-, meso- en macroniveau.

De gemeenteraad keurde in zitting van 2 december 2020 de subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (fase 1 en 2) met Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent, goed.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorliggende subsidieovereenkomst betreft fase 3 (2de onderzoeksjaar) van dit onderzoek: actieonderzoek in samenwerking met lerende netwerken en de organisatie van een intervisiemoment. Dit onderzoek draagt bij aan de grote nood die zowel uit het jeugdwerk, onderwijs en hulpverleningssector wordt ervaren om sterker samen te werken en beter af te stemmen. Het volledige onderzoekstraject loopt over drie jaar en wordt in sterke samenspraak met het werkveld opgebouwd. 

Dit onderzoek verloopt vanuit een samenwerking tussen de Stad Gent (Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd) en de Arteveldehogeschool. Via een breed samengestelde adviescommissie zal er twee keer per jaar feedback gevraagd worden op het onderzoek. Het CLB en een aantal stadsdiensten maken worden hierbij betrokken.

Bovendien maken zowel de Jeugddienst, het CLB als in de toekomst het Onderwijscentrum deel uit van de stuurgroep en ondersteunen ze praktisch-logistiek (doorgeven van contacten, aanwenden communicatiekanalen). Daarnaast zal de Stad Gent mee ondersteunen bij de disseminatie en implementatie van de resultaten.

De Arteveldehogeschool brengt middelen voor dit onderzoek in via het PWO (Praktijkgericht wetenschappelijk Onderzoek). 

De overeenkomst gaat in op 1/11/2021 en eindigt op 31/08/2022.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

Budgetplaats

3406300JW

Budgetpositie

64910000

Categorie

Werkingsubsidie

Subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

36.000

2023

4.000

Totaal

40.000

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (onderzoeksjaar 2 - fase 3) met Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen