Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00498 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent mbt het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00498 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent mbt het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00498 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent mbt het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring 2021_GR_00498 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent mbt het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 715.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent is eigenaar van twee percelen grond langsheen de New-Orleansstraat en aan de hoek van de New-Orleansstraat en de Glasgowstraat. 

Het OCMW is ook eigenaar van een perceel grond te 9000 Gent, gelegen aan de New-Orleansstraat.  

Het OCMW en de Stad sloten voor een deel van een perceel in eigendom van de Stad op 22 mei 2018 een onderhandse opstalovereenkomst opdat het OCMW er assistentiewoningen kon bouwen. Deze assistentiewoningen zijn intussen gerealiseerd.

Op vraag van het OCMW en Stad Gent wenst WoninGent op een deel van een perceel van de Stad en op een deel van een perceel van het OCMW een gebouw te realiseren met ca 20 sociale assistentiewoningen (SAW) met gemeenschappelijke leefruimte/ontmoetingsruimte en ca 4-5 sociale huurwoningen voor grote gezinnen, parkeerplaatsen en achterliggende tuinen. Op vraag van de Stad wordt de ontmoetingsruimte uitgebreid naar een grotere ontmoetingsruimte, waarvoor de Stad een invulling zal zoeken. 

Rondom het sociaal woonproject komt er publieke ruimte: een groenzone, een voorstrook en een aantal parkeerplaatsen. 

WoninGent is bereid om het sociaal woonproject op te richten en de sociale assistentiewoningen en sociale woningen voor grote gezinnen te verhuren. Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om dit project te realiseren, hebben de Stad, het OCMW en WoninGent een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die de afspraken over de toekomstige samenwerking bevat, onder meer: 

- Stad en OCMW Gent zullen via een ruilovereenkomst de huidige eigendomssituatie afstemmen op de toekomstige eigendomssituatie in functie van het sociaal woonproject. Deze ruilovereenkomst zal later het voorwerp uitmaken van afzonderlijke besluitvorming.

- WoninGent zal een kosteloos recht van opstal voor 45 jaar krijgen van de Stad en OCMW om sociale assistentiewoningen te kunnen bouwen en te kunnen verhuren. Dit opstalrecht zal later het voorwerp uitmaken van afzonderlijke besluitvorming. WoninGent staat zelf in voor de financiering van het sociaal woonproject en vraagt hiervoor gesubsidieerde financiering van de VMSW aan, met uitzondering voor de financiering van de ontmoetingsruimte - zie hieronder. De Stad en het OCMW staan evenwel in voor de meerkosten die bepaald worden in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet die boven het financieringsplafond van de VMSW vallen, met een maximum van 300.000 euro btwi. De principes van deze subsidie voor de meerkosten zitten vervat in de subsidieovereenkomst, die ter goedkeuring wordt voorgelegd via dit besluit. De helft van deze subsidie is ten laste van de Stad (dienst Wonen), de andere helft is ten laste van het OCMW (dienst Zelfstandig Wonen/Regie, gezondheid en zorg).

- WoninGent krijgt een bouwrecht (met accessoir opstalrecht) en zal instaan voor de bouw van de ontmoetingsruimte op het gelijkvloers. De Stad zal hiervoor een vergoeding betalen aan WoninGent van max. 415.000 euro btwi. De principes rond het bouwrecht zitten vervat in de samenwerkingsovereenkomst, die ter goedkeuring wordt voorgelegd via dit besluit. 

- Voor de publieke ruimte rondom het sociaal woonproject (de groenzone, de voorstrook en ca 8-9 parkeerplaatsen op het openbaar domein) zullen partijen onderling en met VMSW verdere afspraken maken.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad, het OCMW en WoninGent goed te keuren m.b.t. het sociaal woonproject Meulestede. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de subsidieovereenkomst tussen de Stad, het OCMW en WoninGent goed te keuren m.b.t. de meerkosten die bepaald worden in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet die boven het financieringsplafond van de VMSW vallen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Stedelijke Vernieuwing  Regie, gezondheid en zorg – en Zelfstandig wonen  Wonen 
Budgetplaats 405970002  K11200001   3540200PO   
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT  NIET_RELEVANT  NIET_RELEVANT 
2021   150.000   
2022      
2023 415.000    150.000 
Totaal 415.000  150.000  150.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het sociaal woonproject Meulestede met ontmoetingsruimte, aan de New Orleansstraat te Gent, tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent cvba-so, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet met WoninGent cvba-so, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, zoals gevoegd in bijlage.