Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00398 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Wijzigingen als gevolg van nieuwe ICT-profielen - Gevarentoelage - Wijziging

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 19:57
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Rechtspositieregeling (RPR).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00398 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Wijzigingen als gevolg van nieuwe ICT-profielen - Gevarentoelage - Wijziging

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00398 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Wijzigingen als gevolg van nieuwe ICT-profielen - Gevarentoelage - Wijziging 2021_GR_00398 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Wijzigingen als gevolg van nieuwe ICT-profielen - Gevarentoelage - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186, § 1;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van september 2019 hebben de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een gemeenschappelijke rechtspositieregeling goedgekeurd voor het stadspersoneel en het OCMW-personeel, m.u.v. de personeelsleden van artikel 186, § 2, 3° Decreet Lokaal Bestuur en artikel 60-personeelsleden. Omwille van beleidsbeslissingen is het nodig om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent aan te passen. De wijzigingen aan de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent worden ter onderhandeling voorgelegd aan de vakbonden en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Wijzigingen als gevolg van nieuwe ICT-profielen

Nieuwe ICT-profielen

In zitting van 1 maart 2021 hebben de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeuring verleend aan de toetreding tot de door de Vlaamse overheid afgesloten raamovereenkomst voor het leveren van telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen, bestek 2017/HFB/OPMB/33326 - Perceel 2 - Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik.

Het contract van de Vlaamse overheid biedt de optie van onbeperkt bellen. Als gevolg hiervan zijn de huidige ICT-profielen van 5 euro, 15 euro, 25 euro en 45 euro vervangen door nieuwe ICT-profielen. Een overzicht van de nieuwe profielen en de vermoedelijke fiscale impact van deze profielen is als bijlage bij dit besluit toegevoegd. Dit is louter informatief en op basis van inschattingen. Er is een nieuwe ruling aangevraagd bij de Dienst Voorafgaande beslissingen m.b.t. de fiscale vrijstelling voor het occasioneel profiel om hierover zekerheid te verkrijgen. Op basis hiervan zal dit verder afgetoetst worden bij de RSZ.

GSM-vouchers

Medewerkers die vallen onder het occasioneel profiel kunnen nu voor de aankoop van een gsm een voucher van 50 euro gebruiken. In het nieuw occasioneel profiel wordt een voucher van 200 euro voorzien voor de aankoop van een smartphone. Dit is eveneens onder voorbehoud van goedkeuring door de fiscus en de RSZ. 

Redactionele wijziging

Bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu krijgen medewerkers een gevarentoelage van 146 euro per jaar tegen 100% voor het doorzoeken van sluikstort en 73 euro per jaar voor de vaststelling van en staalname van asbestverdachte toepassingen. Momenteel is in de rechtspositieregeling geen cumul van deze vergoedingen voorzien. Aangezien er medewerkers zijn die beide taken combineren, wordt een extra vergoeding van 219 euro per jaar tegen 100% in de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent opgenomen. 

Adviezen

managementteam Gunstig advies
vakbonden ACV OD en ACOD Gunstig advies
vakbond VSOA Gunstig advies

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent met ingang van 1 februari 2022 als volgt:

*Artikel 219 ter wordt geredigeerd als volgt: "Medewerkers (m/v/x) die een smartphone of gsm nodig hebben voor de uitoefening van hun functie hebben de keuze tussen een toestel van de werkgever of een driejaarlijkse voucher. Afhankelijk van het ICT-profiel bedraagt de voucher voor een smartphone 360 euro of 200 euro. Met deze voucher kan bij de ICT-leverancier een toestel naar keuze aangekocht worden. Een eventuele meerkost is ten laste van de medewerker (m/v/x). Medewerkers (m/v/x) verwerven eigendomsrecht over het toestel dat zij aankopen. De dienstchef beslist op basis van het ICT-afsprakenkader wie hiervoor in aanmerking komt.

* Artikel 219 quater wordt geredigeerd als volgt: "Afhankelijk van het ICT-profiel kunnen medewerkers (m/v/x) een bel- en data-abonnement krijgen volgens het ICT-afsprakenkader."

Artikel 2

Wijzigt de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent met ingang van 1 september 2021 als volgt:

* In artikel 192 wordt in de tabel een voorlaatste rij toegevoegd als volgt: "

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en MilieuVaststelling van en staalname van asbestverdachte toepassingen en doorzoeken van sluikstort
219 euro per jaar tegen 100%
"

Bijlagen

  • Overzicht nieuwe ICT-profielen