Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00486 - Sluiten van een bijakte nr 1 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Kattenberg 2, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruikers - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00486 - Sluiten van een bijakte nr 1 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Kattenberg 2, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruikers - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00486 - Sluiten van een bijakte nr 1 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Kattenberg 2, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruikers - Goedkeuring 2021_GR_00486 - Sluiten van een bijakte nr 1 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Kattenberg 2, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruikers - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 8.502,16

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vanaf 1 januari 2020 is de Dienst Werk van de Stad Gent met Europese middelen een projectwerking rond Mobiel Arbeidsteam opgestart waarbij laagdrempelige dienstverlening voor werkzoekenden wordt gegeven. Hiervoor is de Dienst Werk een samenwerking aangegaan met het OCMW Gent en verschillende vzw’s.

In zitting van 20 januari 2020 heeft de gemeenteraad daarom goedkeuring verleend aan het sluiten van de projectovereenkomst tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement WSE, afdeling ESF en Duurzaam ondernemen en de Stad Gent, alsook aan het sluiten van de partnerovereenkomst tussen de Stad Gent, het OCMW Gent en de vzw’s die meewerken aan dit project, met name vzw TOPunt Gent (De Stap), vzw Groep INTRO, vzw Job & Co (Compaan), vzw Weerwerk, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw De Sloep, vzw JES en vzw Jong. Deze beide overeenkomsten werden met goedkeuring van de gemeenteraad in zitting van 25 januari 2021 door middel van een bijakte verlengd voor een periode van 1 jaar tot en met 31 december 2022.

Zowel personeelsleden van de Dienst Werk van de Stad Gent, als personeel van het OCMW Gent en personeel van de vzw’s, zijn hiervoor samen aan het werk in bouwdeel A van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Kattenberg 2, gekend bij het kadaster onder Gent, 5de afdeling, sectie E, deel van nummer 746K8. Deze locatie is de vaste werkplek van het merendeel van de medewerkers van de Stad Gent en het OCMW Gent én een persoon van de vzw’s. De overige medewerkers van de Stad Gent, het OCMW Gent en de vzw’s gebruiken deze locatie eerder als een co-workingspace. Zij zullen op deze manier verder blijven samen werken.

Omtrent het gebruik van de locatie en de daarbij horende faciliteiten voor alle medewerkers van de vzw's werd een overeenkomst van terbeschikkingstelling gesloten voor een periode van 2 jaar, ingegaan op 1 januari 2020 om te eindigen op 31 december 2021. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gezien de projectovereenkomst en de partnerovereenkomst worden verlengd voor een periode van 1 jaar tot en met 31 december 2022, wordt deze overeenkomst van terbeschikkingstelling door middel van een bijakte tevens voor een periode van 1 jaar verlengd, ingaande op 1 januari 2022 om te eindigen op 31 december 2022.

De Dienst Werk zal de vergoeding verder voor 100% subsidiëren.

Door middel van dit besluit wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd het sluiten van de bijakte nr. 1 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling goed te keuren en aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de subsidie, gekoppeld aan deze bijakte en ten behoeve van de gebruikers, goed te keuren.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*  Werk
Budgetplaats 352160000
Categorie* E subs.
Subsidiecode ESF.MAG
2022 8.502,16
Totaal 8.502,16

De jaarlijkse vergoeding bedraagt op heden 8.502,16 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd, eerstvolgend op 01/01/2022. Deze wordt 100% door de Dienst Werk gesubsidieerd.

Overzicht van de inkomsten

Dienst*  Vastgoed
Budgetplaats 347250003
Categorie* 7020000
Subsidiecode XHU.HUU
2022  8.502,16
Totaal 8.502,16

De jaarlijkse vergoeding bedraagt op heden 8.502,16 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd, eerstvolgend op 01/01/2022. Deze wordt 100% door de Dienst Werk gesubsidieerd.

Verwachte ontvangsten

€ 8.502,16

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een subsidie op heden voor het bedrag van € 8.502,16 per jaar (jaarlijks te indexeren, eerstvolgend op 01/01/2022) aan de gebruikers, met name vzw TOPunt Gent (De Stap), vzw Groep INTRO, vzw Job & Co (Compaan), vzw Weerwerk, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw De Sloep, vzw Jes en vzw Jong, voor een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Kattenberg 2, en dit onder de volgende voorwaarden:

  1. De gebruikers komen de verplichtingen na die zij zijn aangegaan in het kader van de partnerovereenkomst met de Stad Gent voor de projectwerking rond Mobiel Arbeidsteam.
  2. De Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de gebruikers.
  3. De gebruikers dienen de voorwaarden, opgenomen in de overeenkomst van terbeschikkingstelling, na te leven.

Bijlagen

  • Overeenkomst van terbeschikkingstelling d.d. 07/05/2020
  • Bijakte nr. 1 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling d.d. 07/05/2020