Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00445 - Subsidieovereenkomst voor ondersteuning en coaching op maat van kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers en de werkpost - werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00445 - Subsidieovereenkomst voor ondersteuning en coaching op maat van kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers en de werkpost - werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00445 - Subsidieovereenkomst voor ondersteuning en coaching op maat van kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers en de werkpost - werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring 2021_GR_00445 - Subsidieovereenkomst voor ondersteuning en coaching op maat van kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers en de werkpost - werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 145.359,75

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 art 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OBRA|BAKEN vzw, Groot Begijnhof 10, 9040 Sint-Amandsberg, is een fusie sinds 01/01/2016 van de toenmalige vzw’s OBRA (Evergem) en Baken (Gent). Samen zijn zij sinds 1975 verankerd qua werking in de regio Gent en Meetjesland. De organisatie omvat 4 grote werkingen: ondersteuning bij onbetaald (vrijwilligers-)werk en richting betaald werk, handicap specifieke dagbesteding, ondersteuning bij wonen en forensische ondersteuning. Vanuit die werkingen heeft OBRA|BAKEN vzw ruime expertise in begeleidingen op maat van kwetsbare doelgroepen. Hun werking is uitgebreid naar de ruime doelgroep van mensen met een mentale, medische, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS-doelgroep).

In 2017 werd een eerste samenwerking tussen OBRA|BAKEN vzw en het Vrijwilligerspunt Gent opgezet. De focus lag daarbij voornamelijk op kennisdeling en mogelijke samenwerkingen in functie van de kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers die zonder bijkomende ondersteuning op de werkpost zelf niet aan de slag konden (blijven). Daaruit ontstond een positieve samenwerking waarbij het Vrijwilligerspunt (kandidaat-)vrijwilligers met een beperking kon doorverwijzen naar OBRA|BAKEN vzw. Sinds 2018 werd per kwartaal een casusoverleg georganiseerd rond kwetsbare kandidaat-vrijwilligers die zich bij het Vrijwilligerspunt aanmeldden en de organisatie nam in 2019 deel aan de intervisiemomenten ‘werken met kwetsbare vrijwilligers’.

Vanuit de vaststelling bij het Vrijwilligerspunt dat er een toename is van aanmeldingen van kwetsbare kandidaat-vrijwilligers werd voor werkingsjaar 2021 een subsidieovereenkomst afgesloten met OBRA|BAKEN vzw. Het doel van de subsidieovereenkomst is het ondersteunen van de Stad bij de uitvoering van haar beleid rond het coachen van kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers naar vrijwilligerswerk om meer kwetsbare vrijwilligers aan de slag houden en/of krijgen en het vrijwilligerswerk in het algemeen versterken. Door de inzet van een extra halftijdse vrijwilligerscoach kunnen nog meer kwetsbare kandidaat-vrijwilligers zinvol aan de slag. Ook biedt het vrijwilligerswerk voor deze doelgroep de mogelijkheid tot empowerment en het verder ontwikkelen van hun talenten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Omwille van corona startte de coaching vanuit OBRA|BAKEN vzw op in mei 2021 met als doelstelling om 12 tot 18 trajecten met kandidaat-vrijwilligers te begeleiden. Dit begeleid vrijwilligerswerk omvat een intakegesprek tussen de vrijwilligerscoach en de kandidaat-vrijwilliger waarna de coaching op maat vormgegeven wordt: zoeken naar vrijwilligerswerk op maat van de interesses en talenten van de kandidaat-vrijwilliger en ondersteuning op de werkvloer. OBRA|BAKEN vzw heeft een netwerk van meer dan 80 externe organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden. Dit netwerk wordt omschreven als de werkposten voor vrijwilligers. Op die manier heeft OBRA|BAKEN vzw een samenwerking met scholen, vrijwilligersorganisaties, lokale besturen, maar ook met horecazaken, kleine en grotere bedrijven… Sinds de start van de vrijwilligerscoach werden 25 trajecten opgestart met kandidaat-vrijwilligers; de toeleiding naar OBRA|BAKEN is er zowel via doorverwijzers zoals het Vrijwilligerspunt als rechtstreekse aanmeldingen. 

OBRA|BAKEN vzw biedt binnen hun eigen werking mogelijkheden voor vrijwilligerswerk voor de meest kwetsbare vrijwilligers. Door de stijging van het aantal begeleidingen en de vaststelling dat de drempel naar regulier vrijwilligerswerk te hoog is voor kwetsbare profielen werkt OBRA|BAKEN vzw de eigen vrijwilligerswerking uit als oriëntatieplek (Skillslab) voor kandidaat-vrijwilligers. 

Gezien de positieve evaluatie van de samenwerking met OBRA|BAKEN vzw, de blijvende nood aan coaching op maat met omkadering van kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers én de organisatie waar de vrijwilliger aan de slag kan, willen we dat OBRA|BAKEN vzw haar werking in Gent verderzet voor de werkingsjaren 2022 - 2025.

De subsidieovereenkomst voor de ondersteuning en coaching op maat van kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers en de werkpost, te sluiten met OBRA|BAKEN vzw, Groot Begijnhof 10, 9040 Sint-Amandsberg, gaat in op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2025.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Lokaal Sociaal Welzijn 

Budgetplaats

34002UV00

Categorie*

E_Subs 

Subsidiecode

NIET_RELEVANT 

2022

31.500,00

2023

35.790,65

2024

36.689,00

2025

37.609,89

2026

3.770,22

Totaal

145.359,75

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34002 Vrijwilligerspunt

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met OBRA|BAKEN vzw, Groot Begijnhof 10, 9040 Sint-Amandsberg, voor de ondersteuning en coaching op maat van kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers en de werkpost, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.


Bijlagen