Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00452 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Gent, Katoenstraat - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00452 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Gent, Katoenstraat - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00452 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Gent, Katoenstraat - Goedkeuring 2021_GR_00452 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Gent, Katoenstraat - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 10 december 2008 werd een verkavelingsvergunning ingediend door NCV BVBA.

Deze aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Katoenstraat te Gent, Oostakker.

Binnen deze verkavelingsvergunning werd de last opgenomen (last 5) dat de weg en zijn uitrusting en de groenzones kosteloos aan de stad Gent moeten worden afgestaan.
Waarom wordt deze beslissing genomen?

De wegenis en het openbaar groen definitief opgeleverd.

De gevolgkosten voor de nieuwe oppervlakte openbaar groen bedraagt 11.590,6 euro

Het opmetingsplan werd goedgekeurd door een landmeter van de stad Gent.

De percelen mogen worden overgedragen naar de stad Gent.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot kosteloze verwerving van volgende percelen grond:


1. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

Een perceel grond gelegen Hellegat, gekadastreerd volgens titel sectie D deel van nummer 917/B/2 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0917E2P0000ex, met een oppervlakte volgens meting van tweeënvijftig are zevenenzestig centiare vijfentachtig decimilliare (5267,85m²)

Gereserveerd perceelidentificatienummer 960BP0000

2. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

Een perceel grond gelegen Slotendries, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 917/B/2/ex, 920/E/ex en 920/D/ex en 922/E/ex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0920GP0000ex, met een oppervlakte volgens meting van twaalf are tweeënzeventig centiare éénennegentig decimilliare (1272,91m²).

Gereserveerd perceelidentificatienummer 960AP0000

3. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

Een perceel grond gelegen Slotendries, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 920/F/ex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0920LP0000, met een oppervlakte volgens titel van tweeëntachtig centiare vierenzestig decimilliare (82,64m²) en volgens kadaster van drieëntachtig centiare (83m²).

4. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

Een perceel grond gelegen Slotendries, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 920Fex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0920NP0000, met een oppervlakte volgens titel van vierenzestig centiare zevenentwintig decimilliare (64,27m²) en volgens kadaster van vierenzestig centiare (64m²).Bijlagen

  • PV definitieve oplevering groen
  • Verkavelingsvergunning
  • PV definitieve oplevering wegenis
  • opmetingsplan.pdf
  • ontwerpakte