Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00446 - Subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00446 - Subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00446 - Subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring 2021_GR_00446 - Subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 145.359,75

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vzw Refu Interim ging van start in februari 2017 in Gent. Refu Interim zoekt vrijwilligerswerk binnen de brede sociale en culturele sector voor mensen die nieuw in België zijn. Vrijwilligerswerk biedt de vrijwilligers, begeleid door Refu Interim, de mogelijkheid om zich te engageren in hun nieuwe omgeving en tegelijkertijd hun competenties verder te ontwikkelen. Ook biedt het vrijwilligerswerk voor deze doelgroep de mogelijkheid om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en de kennis van de Nederlandse taal te oefenen op de werkvloer. Medewerkers van Refu Interim matchen vrijwilligers en organisaties en voorzien opvolging voor, tijdens en na het vrijwilligerswerk. 

Voor het werkjaar 2017 werd aan vzw Refu Interim een eenmalige subsidie van 20.000 euro verleend via de Cultuurdienst van de Stad Gent. Hiermee werd haar opstartende werking ondersteund. Omwille van deze goede resultaten kreeg Refu Interim voor drie jaar (2018, 2019 en 2020) ook subsidies via toenmalig minister van Cultuur Sven Gatz. Ze kreeg hierbij de opdracht om niet enkel via culturele partners te werken, maar ook meer jeugd- en sportorganisaties te bereiken. Bovendien dient Refu Interim zich voor deze subsidie op heel Vlaanderen te richten. De verruiming van het werkingsgebied als opdracht voor de Vlaamse subsidie had als impact dat de werking in het Gentse in het gedrang kwam.  Naar aanleiding van de subsidies van de Vlaamse overheid aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek (Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016), besliste de gemeenteraad op 23 april 2018 een deel van deze subsidies (13.270 euro) toe te kennen aan de werking van vzw Refu Interim om ook haar werking in Gent te kunnen continueren. Met de restmiddelen van de Vlaamse subsidie (Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016) aangevuld met reguliere middelen van Stad Gent werd vervolgens een overeenkomst afgesloten van november 2018 tot en met 31/12/2019. Deze subsidieovereenkomst werd positief geëvalueerd en ook voor de werkingsjaren 2020 en 2021 werd een subsidieovereenkomst afgesloten. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De coronapandemie had een enorme impact op de werking van Refu Interim vzw. Desondanks matchte Refu Interim meer dan 500 vrijwilligers met 46 Gentse organisaties en meldden 106 nieuwkomers zich aan  in het werkingsjaar 2020. Daarnaast werd ingezet op individuele intakes van de kandidaat-vrijwilligers, alternatieven voor de gemeenschapsvormende activiteiten en duurzame matching van vrijwilligers bij Gentse organisaties.

Jaarlijks schrijven zich 100 tot 150 nieuwkomers in en Refu Interim blijft ook inzetten op het matchen van vrijwilligers die zich in voorgaande jaren inschreven. Het aantal begeleidingen per jaar neemt dus toe, waardoor een spreiding van de caseload over 2 medewerkers nodig is voor de kwaliteit van de dienstverlening en begeleiding.

Refu Interim deelt haar expertise op vlak van duurzame interculturele samenwerking met de Gentse vrijwilligersorganisaties die vrijwilligers inschakelen. Door die omkadering meer in de diepte aan te bieden en de impact van de samenwerking bij de organisaties op te volgen, zet Refu Interim mee in op het versterken van  het inclusief vrijwilligerswerk in Gent. 

Om de werking van Refu Interim vzw in Gent te verankeren, op een duurzame manier te verbreden en uit te breiden wordt een nieuwe, structurele subsidieovereenkomst met de organisatie afgesloten. Hierbij wordt extra ingezet op de efficiënte uitbouw van de jaarwerking en de kwalitatieve begeleiding op maat van (kandidaat-)vrijwilligers en organisaties waar de vrijwilligers aan de slag gaan.

De subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomer, te sluiten met Refu Interim vzw, Kammerstraat 19, 9000 Gent, gaat in op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2025.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Lokaal Sociaal Welzijn 

Budgetplaats

34002UV00

Categorie*

E_Subs 

Subsidiecode

NIET_RELEVANT 

2022

31.500,00

2023

35.790,65

2024

36.689,00

2025

37.609,89

2026

3.770,22

Totaal

145.359,75

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34002 Vrijwilligerspunt

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Refu Interim, Kammerstraat 19, 9000 Gent, voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, waarbij een subsidie van 35.000 euro per jaar wordt toegekend.


Bijlagen