Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00450 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - Addendum nr. 2 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00450 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - Addendum nr. 2 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 1
Sandra Van Renterghem
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00450 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - Addendum nr. 2 - Goedkeuring 2021_GR_00450 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - Addendum nr. 2 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 2, § 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 346.116,02

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, 2de lid, 5°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad van de Stad Gent keurde op 22 juni 2020 de samenwerkingsovereenkomst goed met het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) IN-Gent vzw goed. Op 29 maart 2021 keurde de gemeenteraad een eerste addendum goed bij deze samenwerkingsovereenkomst ingevolge (1) de transitie van Digipolis naar District 09 en (2) ESF/AMIF project Verbinding Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De huidige samenwerkingsovereenkomst dient nu aangepast te worden om drie redenen.

1. Verduidelijking afspraken ivm ter beschikking stelling personeel

Artikel 9 ‘Personeel’ wordt integraal vervangen om de afspraken te verduidelijken bij het (al dan niet vervroegd) einde van ter beschikking stellingen/uitleningen. Dit naar aanleiding van de nieuwe individuele detacheringscontracten zoals goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2021.

2.Traject Middenveld

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.

De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8 en 9 mei 2021. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

In de samenwerkingsovereenkomst met IN-Gent worden 6 resultaatsgebieden beschreven met bijhorende acties. Dit zijn de opdrachten die IN-Gent uitvoert voor de Stad Gent. Resultaatsgebied 2 betreffende “toegankelijkheid” wordt met voorliggend addendum nr. 2 uitgebreid met de thema’s discriminatie- en racismebestrijding. Daarnaast wordt ook het aspect “taalbeleid” dat onder resultaatsgebied 2 valt, versterkt. De bijkomende financiering die hiervoor wordt voorzien, wordt tevens in beeld gebracht in de financiële tabel van de Samenwerkingsovereenkomst. 

Met dit addendum nr. 2 maakt de Stad werk van een van de prioritair gekozen doelstellingen uit het inspraakmoment: organisaties ondersteunen in taalbeleid en -promotie en antidiscriminatie en antiracisme. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van een sterkere samenwerking binnen het sociale middenveld.

3. Kinderopvang

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een huur-en onkostensubsidie te voorzien voor de kinderopvang georganiseerd en ondersteund door Partena Kinderopvang (nu Helan) in Villa Kakelbont (Blekerijstraat 61) en Babelhuisje (Schoolkaai 16) voor de jaren 2022 en 2023. Ook dit wordt in beeld gebracht in de financiële tabel. Er worden afspraken gemaakt over de besteding en verantwoording van de middelen.

Om deze 3 redenen wordt het addendum nr. 2 bij de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* dienst Lokaal sociaal beleid  dienst Lokaal sociaal beleid   
Budgetplaats 351370000  35137MT00   
Categorie* E_subs  E_Subs   
Subsidiecode Niet_relevant                 NIET_Relevant                       

     

     
2022 50.000  54.000,00    
2023 50.000  60.907,20    
2024   61.930,44    
2025   62.970,87    
2026
  6.307,51    
Totaal 100.000  246.116,02   

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum nr. 2 bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • 20211118_DO_addendum nr 2 samenwerkingsovereenkomst_EVA vzw IN-Gent.pdf