Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00399 - Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:07
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Personeelsreglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00399 - Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00399 - Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging 2021_GR_00399 - Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 184
 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 • KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 tot vaststelling van de regels inzake de aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en provincies, artikel 2
 • Raadsbesluit van 23 april 2007 tot invoering van het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel en latere wijzigingen

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 tot vaststelling van de regels inzake de aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en provincies, artikel 13

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De medewerker (m/v/x) van de (onder)voorzitter van de gemeenteraad vervult een uiteenlopend takenpakket, bestaande uit zowel inhoudelijke als administratieve ondersteuning van de voorzitter en ondervoorzitter van de raad.

De verantwoordelijkheden van de medewerker strekken zich verder uit dan het louter voorzien van een goede voorbereiding en efficiënt verloop van de gemeenteraadszittingen. Zo heeft de medewerker op inhoudelijk vlak de afgelopen maanden op korte tijd veel werk verzet met o.a. de uitwerking van de nota ‘Politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaar’, het herschrijven van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, de coördinatie en voorbereiding van hybride raadszittingen enz.

De medewerker neemt verder ook andere inhoudelijke taken op, zoals het adviseren van de (onder)voorzitter bij de beoordeling van de prerogatieven van de raadsleden en overleg met de fractievoorzitters hierover, ondersteuning van de commissievoorzitters, dagdagelijks overleg en samenwerking met de diensten betrokken bij de werking van de gemeenteraad enz. Ook in de toekomst zal de medewerker inhoudelijke taken blijven opnemen met o.a. de coördinatie van de uitvoering van de acties uit de nota burgerbetrokkenheid, de opstart van de commissie politieke vernieuwing, een congres met de gemeenteraadsvoorzitters van de andere centrumsteden enz.

Daarnaast wordt van de medewerker van de (onder)voorzitter een grote flexibiliteit verwacht, met wekelijks avondwerk en ook regelmatig weekendwerk. Net zoals bij de toelage voor de kabinets-en fractiemedewerkers kan deze inzet buiten de reguliere uren gehonoreerd worden via de toelage. Aan de rol van medewerker bij de (onder)voorzitter van de raad wordt momenteel echter geen toelage toegekend voor het uitoefenen van de voorziene taken.

Het gevarieerde en uitdagende takenpakket, in combinatie met de gevraagde grote flexibiliteit kan worden gelijkgesteld met de verantwoordelijkheden die de fractiesecretarissen opnemen en rechtvaardigt een gelijkwaardige behandeling.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op de gelijkwaardige taakbelasting, zou aan de medewerker bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad een gelijke toelage kunnen worden toegekend als voor de kabinetssecretarissen, kabinetschefs, kabinetsattachés en fractiesecretarissen. Daarom wordt voorgesteld om het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel te wijzigen, zodat de betrokken medewerker ook kan genieten van de bedoelde toelage.

De toelage zou met ingang van 1 januari 2022 kunnen worden toegekend, aangezien de toelage budgettair vanaf die datum zou worden voorzien.

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het ontwerp van de wijzigingen aan het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel voor onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Adviezen

vakbonden ACV OD en ACOD Gunstig advies
vakbond VSOA Gunstig advies

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel, zoals ingevoerd bij raadsbesluit van 23 april 2007 en latere aanpassingen met ingang van 1 januari 2022 als volgt:

 • artikel 6 §1 wordt geredigeerd als volgt:

  "Artikel 6
  §1. Bovenop hetgeen bepaald is in artikel 5, ontvangen de personeelsleden op jaarbasis, een toelage. De toelage wordt hieronder opgenomen aan 100%. Deze toelage volgt het indexcijfer der consumptieprijzen: 

  4.299 euro

  voor de kabinetsmedewerk(st)ers, de fractiemedewerk(st)ers

  6.778 euro

  voor de kabinetssecretarissen, kabinetschefs, kabinetsattachés, fractiesecretarissen en medewerk(st)er tewerkgesteld bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad

  9.257 euro

  voor de kabinetschef algemeen beleid


  De toelage vervalt op het moment dat overeenkomstig Hoofdstuk V de tewerkstelling op een kabinet of een fractiesecretariaat eindigt. Na een periode van ononderbroken afwezigheid van 30 of meer kalenderdagen en behoudens de opname van vakantieverlof, verliezen de personeelsleden vanaf de 31ste dag het recht op de toelage."

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • Reglement - Gecoördineerde versie