Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00414 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor de opstart van een samenwerkingsverband met welzijnsorganisaties voor de online ondersteuning en begeleiding van jongeren uit de online community Littekens - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00414 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor de opstart van een samenwerkingsverband met welzijnsorganisaties voor de online ondersteuning en begeleiding van jongeren uit de online community Littekens - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00414 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor de opstart van een samenwerkingsverband met welzijnsorganisaties voor de online ondersteuning en begeleiding van jongeren uit de online community Littekens - Goedkeuring 2021_GR_00414 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor de opstart van een samenwerkingsverband met welzijnsorganisaties voor de online ondersteuning en begeleiding van jongeren uit de online community Littekens - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 12.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 1 november 2021 ging de subsidieovereenkomst met Littekens vzw, Doolaegepark 13, 9070 Destelbergen, voor de uitbouw van een online community 'Littekens' rond veerkracht bij jongeren van start, waarbij eenmalig een bedrag werd toegekend van 40.000 euro voor de periode van 1 november 2021 tot en met 30 juni 2022 (gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2021).

Littekens vzw zal instaan voor de technische uitbouw van de online community en de opvolging daarvan, de begeleiding van de jongeren, de ontwikkeling van de inhoud die zal worden gepost op de online community en de opvolging van vragen en reacties door de jongeren. 

In de huidige overeenkomst werd opgenomen dat Littekens hierin zal worden bijgestaan door een jeugdwelzijnsorganisatie met expertise in geestelijke gezondheid.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Na gesprekken met verschillende welzijnspartners werd beslist dat een samenwerkingsverband tussen verschillende welzijnspartners en Littekens vzw een grotere meerwaarde heeft dan de ondersteuning vanuit 1 welzijnsorganisatie. Zo kan er vanuit verschillende invalshoeken en vanuit diverse expertises mee nagedacht worden over de ondersteuning en begeleiding van jongeren die online reageren of hun verhaal delen via Littekens. Daarom werd er besloten om aan Littekens vzw een eenmalige subsidie toe te kennen om dit samenwerkingsverband op te starten, mee voor te zitten en verder vorm te geven.  Dit zal gebeuren met ondersteuning vanuit de Jeugddienst, Dienst Preventie en Dienst Regie Gezondheid en Zorg. Gezien COVID_19 de grote nood aan initiatieven die het mentaal welzijn van jonge mensen versterken, worden hier middelen uit het noodfonds corona voor  aangewend.

Het betreft een subsidie die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Vzw Littekens is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE93 7330 6012 4367 van vzw Littekens, Doolaegepark 13, 9070 Destelbergen.

De begunstigde van de subsidie verbindt er zich toe elke wijziging van rekeningnummer schriftelijk aan het stadsbestuur mee te delen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300JW

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

12.000 euro

Totaal

12.000 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 12.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Littekens, Doolaegepark 13, 9070 Destelbergen met als doel de organisatie van het samenwerkingsverband tussen Littekens vzw en diverse welzijnsorganisaties betreffende de online ondersteuning (en doorverwijzing) van jongeren uit de online community Littekens.