Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00403 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van baggerwerken in de Watersportbaan te Gent -TDW/2021/089 - ID5136 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00403 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van baggerwerken in de Watersportbaan te Gent -TDW/2021/089 - ID5136 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00403 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van baggerwerken in de Watersportbaan te Gent -TDW/2021/089 - ID5136 - Bestek - Vaststelling 2021_GR_00403 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van baggerwerken in de Watersportbaan te Gent -TDW/2021/089 - ID5136 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen werd het bestek opgemaakt voor de oveheidsopdracht van werken - Uitvoeren van baggerwerken in de Watersportbaan te Gent -TDW/2021/089 - ID5136.

Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: 149 kalenderdagen (binnen de periode 3 oktober 2022 t.e.m. 28 februari 2023).
Gunningscriteria: prijs (70%) en plan van aanpak (30%).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorwerp van de opdracht:

De hier bedoelde opdracht heeft tot doel:

Het uitvoeren van baggerwerken in de Watersportbaan, het transport van deze baggerspecie naar een bergings-/verwerkingslocatie om daar te bergen en/of te verwerken. De opdrachtnemer wordt dan ook eigenaar van de gebaggerde specie.

Zij omvat:

- De voorbereidingswerken om het werk te starten, inclusief het aanbrengen van de wettelijke signalisatie, werfborden,…; het aanvragen van eventuele noodzakelijke vergunningen;

- De opmaak van een streefdieptemodel (design), rekening houdend met het bestaand profiel van de Watersportbaan en de beoogde baggerdieptes;

- Het baggeren van de specie;

- Het uitvoeren van in- en uitpeilingen van de gebaggerde zones;

- Het transporteren van de baggerspecie naar een bergings-/verwerkingslocatie

- Overname van de baggerspecie

- Opruimen van de werf (weghalen signalisatie, werfborden, …) en herstellen van de oorspronkelijk toestand van het terrein.

De werken worden geraamd op 2.403.694,22 euro + 504.775,79 euro (21% btw) = 2.908.470,01 euro ten laste van de Stad.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Sportdienst

Budgetplaats

408340000 

Categorie

2022

2023x

Totaal

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40834 Opwaarderen Watersportbaan

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van baggerwerken in de Watersportbaan te Gent -TDW/2021/089 - ID5136.

Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: 149 kalenderdagen (binnen de periode 3 oktober 2022 tot en met 28 februari 2023).
Gunningscriteria: prijs (70 %) en plan van aanpak (30 %).


Bijlagen

  • bestek
  • bijlagen bij bestek
  • meetstaat
  • offerteformulier
  • raming