Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00404 - Subsidieovereenkomst voor 'Samen sta je sterker', het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen - periode 01/12/2021 t.e.m. 31/12/2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00404 - Subsidieovereenkomst voor 'Samen sta je sterker', het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen - periode 01/12/2021 t.e.m. 31/12/2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00404 - Subsidieovereenkomst voor 'Samen sta je sterker', het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen - periode 01/12/2021 t.e.m. 31/12/2022 - Goedkeuring 2021_GR_00404 - Subsidieovereenkomst voor 'Samen sta je sterker', het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen - periode 01/12/2021 t.e.m. 31/12/2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 35.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds het ontstaan van Lus vzw 12 jaar geleden is het haar corebusiness om te werken aan meer verbinding en verbondenheid tussen mensen. Het is de ambitie van Lus om ‘lussen’ in Vlaanderen op de kaart zetten. Lussen als werkwoord. Als een geheel van alle mogelijke acties die bijdragen aan het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen.

Eén van de kernactiviteiten is het opstarten van Lusgroepen waarbij rond iemand in een kwetsbare situatie een 'lus' gevormd wordt van familie, vrienden, buren enz. Een Lusgroep is een groep of kring van mensen die bereid zijn om bewust betrokken te zijn in het leven van iemand die een spontane achterban mist.

De voorbije 13 jaar hielp Lus meer dan 800 mensen op weg, verspreid over gans Vlaanderen. Soms was er maar een klein, tijdelijk duwtje in de rug nodig, soms is er nood aan langdurige ondersteuning. 

Eind 2020 werd voor het eerst een convenant afgesloten met Lus vzw. Door deze convenant werden 15 Gentse lusprocessen opgestart in Gent, waarbij in elk proces een vrijwillige compagnon de route gezocht en betrokken zal worden. De doelgroep is gevarieerd (personen in eenzaamheid, in armoede, met psychische problematieken, met een beperking, na ontslag uit de gevangenis, vanuit de buurt). Het voordeel van de Lus-methodiek is dat hiermee personen worden bereikt die vaak door de mazen van het net vallen. Door lusprocessen worden langdurige sterke netwerken rondom deze personen gevormd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het doel van deze subsidieovereenkomst is het ondersteunen van de Stad bij de uitvoering van haar beleid rond het bevorderen van sociale participatie door het versterken van netwerken van Gentenaars. Hoe groter het netwerk van mensen, hoe meer participatie en kansen zich aanbieden. De coronaperiode bevestigde de overtuiging van Lus dat je als mens beter af bent als je omringd bent door familie, vrienden, kennissen en buren. Zeker op momenten dat de vertrouwde dienstverlening wegvalt en je het gevoel krijgt er alleen voor te staan, kan een teken van betrokkenheid door iemand anders een groot verschil maken.

Met de nieuwe convenant zal Lus vzw opnieuw 15 lusprocessen opstarten. Door lusprocessen worden langdurige sterke netwerken rondom deze personen gevormd.

De subsidieovereenkomst voor 'Samen sta je sterker', het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen, te sluiten met Lus vzw, Schoolstraat 48, 9040 Gent, gaat in op 01 december 2021 en eindigt op 31 december 2022.

Overzicht van de uitgaven


Dienst*

Lokaal Sociaal Beleid

Budgetplaats

340030000

Categorie*

E subs

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2021

31.500

20233.500
Totaal
35.000

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34003 Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met Lus vzw, Schoolstraat 48, 9040 Gent, waarbij een bedrag wordt toegekend van 35.000 euro voor de periode van 01/12/2021 t.e.m. 31/12/2022, voor 'Samen sta je sterker', het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen.


Bijlagen