Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00458 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek XL - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 19:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00458 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek XL - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00458 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek XL - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring 2021_GR_00458 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek XL - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks wordt budget voorzien om uitvoering te geven aan het Armoedebeleidsplan. Hiermee wordt vanuit de regie armoedebestrijding ingespeeld op opportuniteiten, worden bepaalde acties een duwtje in de rug gegeven of wordt extra expertise in huis gehaald. In het Armoedebeleidsplan 2020-2025, zijn doelstellingen/acties geformuleerd rond extra ondersteuning voor jongeren en zinvolle dagbesteding. Zowel vanuit verschillende stadsdiensten als vanuit de inspraakmomenten binnen het Platform Gent tegen Armoede en traject middenveld werd de grote nood gesignaleerd rond extra plekken in Gent zelf waar jongeren vanuit een veilige haven die deze plek vormt geprikkeld worden via activiteit en beweging om terug verbinding te maken met zichzelf, anderen en de maatschappij. Deze plekken worden vorm gegeven als kruispuntplekken: plekken waar jongeren in verbinding komen met anderen op kruispunten tussen rust en beweging, tussen ontdekken en ondersteuning krijgen, tussen eigen interesses en talenten en passies en talenten van anderen. Op deze plekken worden jongeren geprikkeld om (nieuwe) wegen te verkennen en worden sterke verbindingen geïnstalleerd naar mobiele jeugdwerkers en waar nodig met hulpverlening op de verschillende levensdomeinen. Het project van kruispuntplekken beantwoordt zowel aan een actuele nood voor jongeren in precaire leefsituaties, met specifiek aandacht voor jongeren in de scharnierleeftijd minder-meerderjarigheid als aan de lokale openheid om toekomstige, co-creatieve antwoorden vorm te geven naar die doelgroep.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een kruispuntplek geeft zinvolle dagbesteding vorm binnen een regelluw kader op maat van jongeren in precaire leefsituaties en experimenteert met een nieuwe opstap voor jongeren in kwetsbare of precaire leefsituaties: die van een aanbod van activiteiten binnen een dagstructuur waarbij deze jongeren op nabije plekken kunnen landen en tot rust kunnen komen en vanuit die veilige plek geprikkeld worden om deel te nemen aan activiteiten. Die activiteiten stimuleren jongeren positief, waarmee ze zichzelf leren kennen en zich kunnen ontplooien en die mee bijdragen tot de inbedding in de buurten waar de jongeren vaak vertoeven en die intergenerationele contacten stimuleren. Het regelluw kader wordt samen met de jongeren vorm gegeven. De klemtoon van de huisregels ligt op respectvol omgaan met mensen en materiaal: respect voor jezelf, voor elkaar, voor de plek en voor de nabije omgeving. De kruispuntplekken werken aanvullend op mogelijkheden tot activering binnen meer formele contexten en organisaties en zetten in op verbindingen met het breed gamma van activeringsmogelijkheden dat aanwezig is binnen Stad Gent. Deze plekken zijn vooral toegankelijk tijdens de dag en stimuleren de jongeren tot het opnemen van engagementen, op die manier vormen ze een complementair aanbod met het vrije tijdsaanbod voor jongeren binnen het jeugdwerk en jeugdwelzijnswerk.

Dit project wil rekening houden met de brede diversiteit in de Stad Gent en zal twee stijlen van kruispuntplekken realiseren: Plek L en Plek XL. De evaluatie van deze twee plekken, geeft richting aan de keuzes voor de toekomst.  

Voorliggend betreft de overeenkomst voor Plek XL. VZW Lejo zal de prestaties uitvoeren en hiervoor samenwerken met Stappen VZW. Deze samenwerking garandeert een kruisbestuiving van deskundigheid, methodisch werken en ervaring in het jeugdwelzijnswerk en de jeugdzorg die toelaat verbindingen te leggen met en voor jongeren in de meest precaire leefsituaties en wordt vorm gegeven binnen stad Gent op een plek waar voldoende ruimte is om een ruim aanbod te voorzien aan ateliers/activiteiten. Om dit proeftuinproject vorm te geven wordt voor de jaren 2021-2022 een budget toegekend van 95.000 euro. Binnen de prestaties en indicatoren van deze subsidieovereenkomst verwachten we dat VZW Lejo samen met Stappen VZW en de projectpartners de werking van PLEK XL evalueert en toewerkt naar een meer structurele omkadering. De stad heeft al een goede samenwerking met VZW Lejo via de subsidieovereenkomsten ‘bruggenbouwer bijzondere jeugdzorg & jeugd(welzijns)werk’, ‘jeugdwelzijnswerk voor tieners/jongeren in meest precaire situaties met focus op tienerouders’ en ‘mobiele tienermoederwerkster’. Daarnaast is er ook een nieuw samenwerkingsverband rond initiatielessen vrijetijd voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg voor 2022.

 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal beleid - staf BO 
Budgetplaats B10130000 
Categorie* E - 6491000
Subsidiecode
2021

85.500 euro

2023

9.500 euro

Totaal

95.000 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor 'Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties': kruispuntplek XL - werkingsjaar 2021-2022, met VZW Lejo, Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg, zoals gevoegd in bijlage.