Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00454 - Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Horeca Forma vzw, voor de sectorale acties in de horecasector, in het kader van het Gentse Arbeidspact, voor de werkingsjaren 2022-2023. - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00454 - Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Horeca Forma vzw, voor de sectorale acties in de horecasector, in het kader van het Gentse Arbeidspact, voor de werkingsjaren 2022-2023. - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00454 - Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Horeca Forma vzw, voor de sectorale acties in de horecasector, in het kader van het Gentse Arbeidspact, voor de werkingsjaren 2022-2023. - Goedkeuring 2021_GR_00454 - Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Horeca Forma vzw, voor de sectorale acties in de horecasector, in het kader van het Gentse Arbeidspact, voor de werkingsjaren 2022-2023. - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 115.217,60

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met het Arbeidspact slaan de Stad Gent, VDAB en de sociale partners de handen ineen voor een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt in de Gentse regio. Het is een collectieve agenda die we willen realiseren in een open samenwerking met alle organisaties die zich achter het Arbeidspact scharen. Dit doen we in de wetenschap dat er grote technologische- en maatschappelijke ontwikkelingen spelen, die de structuur van onze arbeidsmarkt grondig veranderen, andere eisen stellen aan professionals op alle niveaus, bepalen welke vaardigheden op de arbeidsmarkt van morgen gewaardeerd zullen worden en maken een andere manier van leren, rekruteren en opleiden op de werkvloer noodzakelijk.

Het Arbeidspact bestaat uit innovatieve en resultaatgerichte acties, elk met concrete en meetbare doelstellingen. De acties vertrekken vanuit de inhoudelijke pijlers van het Arbeidspact:

  • Van school naar werk: gericht op de verbinding tussen de studierichtingen, de kennisdomeinen en de beroepswereld, ook via trajecten als duaal leren en zowel vanaf de tweede graad van het secundair als in het hoger onderwijs.
  • Van werk naar werk: gericht op de opbouw van vaardigheden, levenslang leren, innovatieve loopbaantrajecten en interne groeipaden, werkbaar werk.
  • (Weer) aan het werk: gericht op inschakeling van werkzoekenden en anders-inactieven, sociale economie, re-integratie van langdurig zieken…

Het is de ambitie om met meerdere sectorale opleidingsfondsen acties uit te voeren binnen het Arbeidspact. In sectorale akkoorden komen wij samen met de betrokken sectorale opleidingsfondsen tot scherpe afspraken op maat van de inhoudelijke pijlers van het Arbeidspact, de sector en de doelgroepen. De horeca is als sector interessant omdat we in deze sector de talrijke vacatures in Gent kunnen verbinden aan de Gentse arbeidsmarktreserve, mits extra inspanningen op het vlak van laagdrempelige opleidingstrajecten. Er zijn veel vacatures in de horeca en bij veel van die vacatures wordt geen hoog kwalificatieniveau vooropgesteld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Horeca Forma Vlaanderen vzw, het betrokken sectorale opleidingsfonds, is bereid om in functie van doorstroomtrajecten naar die vacatures, samen met de Stad Gent en de VDAB in 2022 en 2023 te investeren in acties in de 3 inhoudelijke pijlers van het Arbeidspact. Bij de pijler "van school naar werk" ligt de focus op het goed oriënteren van leerlingen binnen de opleidingsrichtingen gelinkt aan de horecasector en anderzijds op de preventie van ongekwalificeerde uitstroom. Bij de pijler "van werk naar werk" wordt er werk gemaakt van levenslang leren bij zowel pas-afgestudeerden en werknemers die al langer actief zijn in de sector. Bij deze opleidingen wordt er vertrokken vanuit de verschillende mogelijke loopbaanstappen binnen de sector, tegen de achtergrond van de noodzaak aan upskilling en reskilling, en het financieel aantrekkelijk maken van deze loopbaantrajecten voor de werkgever. Bij de pijler "(weer) aan het werk" wordt er niet enkel ingezet op laagdrempelige opleidingstrajecten maar ook op het verbreden van de toeleidingskanalen, naar deze opleidingen, naar o.a. anderstaligen en inburgeraars.

Wij stellen voor om in functie van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Horeca Forma vzw, te Anspachlaan 111, bus 4, 1000 Brussel, BE04 3101 8021 0831, voor de sectorale acties in de horecasector in het kader van het Gentse Arbeidspact, een subsidie van  57.365,00 euro toe te kennen per jaar, voor de werkingsjaren 2022-2023.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Werk en Activering 
Budgetplaats 349190000 
Categorie* E Subs 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2022 51.628,50 EUR 
2023 57.803,84 EUR 
2024  5.785,26 EUR
Totaal 115.217,60 EUR

Overzicht van de inkomsten

nihil

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACD3411 Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de sectorale acties in de horecasector, in het kader van het Gentse Arbeidspact, voor de werkingsjaren 2022-2023, met Horeca Forma vzw, te Anspachlaan 111, bus 4, 1000 Brussel, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen