Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00417 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00417 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00417 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring 2021_GR_00417 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2017.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' werd door de gemeenteraad in vergadering van 25 september 2017 goedgekeurd.

In artikel 4 van het subsidieregelement worden de algemene voorwaarden opgesomd waaraan een experimenteel jeugdinitiatief dient te voldoen om voor een subsidie in aanmerking te komen: de aanvrager dient per werkingsjaar minstens 8 activiteiten met minstens 10 deelnemers te organiseren.

Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden ter bestrijding van COVID-19, zijn er heel wat jeugdverenigingen die in het werkingsjaar 2020-2021 geen 8 activiteiten met minstens 10 deelnemers hebben kunnen organiseren.

Dit jaar valt het op dat heel wat experimentele jeugdinitiatieven niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden. De Jeugddienst heeft via het werkingsverslag vragen gesteld over de impact van corona op de werking van de verenigingen en de inspanningen die zij gedaan hebben om de kinderen en jongeren te blijven bereiken. De Jeugddienst ziet in hun motivatie voldoende redenen om aan te nemen dat zij al het mogelijke gedaan hebben om de werking te continueren binnen de geldende coronamaatregelen. 

Maatregelen die effect hadden op het jeugdwerk gedurende het werkjaar 2020-2021: 

  • De '1 hobby per kind'-regel zorgde voor minder deelnemers per activiteit, waardoor zij het gevraagde gemiddelde van 10 deelnemers voor experimentele jeugdwerkinitiatieven per activiteit niet steeds behaalden.
  • Werken in bubbels van max. 25 of max. 10 deelnemers, daardoor diende men groepen te splitsen, waarbij er nood was een meer begeleiding en meer (binnen)ruimte. Niet elk initiatief beschikte over de mogelijkheid daarin (op korte termijn) te voorzien. Waardoor zij het gevraagde gemiddelde van 10 deelnemers per activiteit niet behaalden. Waardoor zij het gevraagde aantal activiteiten van 8 niet behaalden.
  • Verbod op kampen of weekends met overnachting, dit zorgt voor een veel lager aantal activiteiten per jaar, waardoor zij de gevraagde 8 activiteiten niet behaalden.
  • Verbod op (binnen)activiteiten voor +12-jarigen, dit zorgt voor een veel lager aantal activiteiten per jaar, waardoor zij de gevraagde 8  activiteiten niet behaalden.
  • Verbod op het organiseren van evenementen.

Door niet aan de vooropgestelde voorwaarden te voldoen, zouden zij geen recht hebben op subsidiëring voor het werkjaar 2020-2021, terwijl hun vaste kosten (huur gebouw, EGW, inzet begeleiding, ...) bleven doorlopen.  Daarenboven waren er strikte beperkingen op het organiseren van evenementen en activiteiten die de verenigingen normaal gezien organiseren om fondsen te werven.

Met betrekking tot de algemene werking van verenigingen wordt gevraagd billijkheid na te streven als overheidsdienst.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om deze billijkheid te kunnen toepassen, wordt volgende afwijking van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' gevraagd:

Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat de aanvrager minstens 4 activiteiten heeft georganiseerd, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 de werkingssubsidie  toegekend voor een geïndexeerd bedrag (2020) van 630 euro (artikel 5, § 2 Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven).

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed volgende  afwijking van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven':

"Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat de aanvrager minstens 4 activiteiten heeft georganiseerd, wordt de werkingssubsidie voor het werkingsjaar 2020-2021 toegekend.".


Bijlagen

  • Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven