Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00483 - sogent AGB - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetopmaak 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:14
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Besluit meerjarenplan(aanpassing) AGB. Deze heeft betrekking op Sogent voor het jaar 2020-2025

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Annelies Storms, schepen; Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00483 - sogent AGB - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetopmaak 2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 35
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 1
Sandra Van Renterghem
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00483 - sogent AGB - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetopmaak 2022 - Goedkeuring 2021_GR_00483 - sogent AGB - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetopmaak 2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
  • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 242.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het meerjarenplan verwoordt het beleid dat sogent wil voeren om de vooropgestelde missie en doelstellingen voor deze legislatuur te bereiken. Het betreft een integraal plan opgebouwd volgens de bepalingen vervat in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus. In 2022 van de legislatuur 2020-2025 maakt sogent terug een aanpassing van het meerjarenplan op basis van de vorderingen van de onderliggende projecten. Voor het meerjarenplan dat hier voorligt zijn de cijfers geüpdatet voor de periode 2022-2025.

Sogent is een autonoom gemeentebedrijf en moet alle indicatoren van financieel evenwicht berekenen en tonen in de beleidsrapporten, cfr. de regelgeving. Alleen is de normering beperkter dan voor stad/OCMW. Zo is de evenwichtsvoorwaarde van de autofinancieringsmarge niet van toepassing. Door de aard van de activiteiten van sogent kunnen de exploitatie uitgaven meer pieken en dalen vertonen dan bij de stad, waarbij niet kan worden uitgesloten dat er zich net een piek voordoet in het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan. Daarom is de autofinancieringsmarge voor sogent geen verplichte norm, maar alleen een indicator. 

Sogent financiert haar projecten, die haar exploitatie uitmaken, via bankleningen op korte termijn (straight loans). De BBC-regelgeving houdt met deze straight loans geen rekening in haar wettelijke budgettaire rapporten, met uitzondering van het item gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar in het rapport “Staat van het financieel evenwicht” en het item financiële schulden op korte termijn in het rapport “Evolutie van de financiële schulden”. Door het financieren van de projecten van sogent op korte termijn is het beschikbare budgettair resultaat in 2020 t.e.m. 2024 in het rapport “Staat van het financieel evenwicht” negatief. De financiering van de investeringen gebeurt door langetermijnleningen, eigen middelen en middelen uit desinvesteringen van de voorgaande jaren. Voor 2025 is het beschikbaar budgettair resultaat overigens wel positief.

Een autonoom gemeentebedrijf waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, mag een negatief beschikbaar budgettair resultaat per jaar hebben als dit voorzien is in de beheersovereenkomst met de Stad en kan worden verklaard door de beschikbare voorraad en de korte termijnfinanciering. Dit is voor sogent het geval en kan worden aangetoond doordat de vastgoedwaarde van de projecten groter is dan de totale projectschulden.

Het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bij budgetronde budgetopmaak 2022 werd vastgesteld door de raad van bestuur van 24 november 2021. Een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de raad van bestuur van sogent wordt toegevoegd aan dit besluit.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Conform artikel 242 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 dient de raad van bestuur het meerjarenplan vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Na vaststelling dient het meerjarenplan in een digitaal bestand te worden bezorgd aan de Vlaamse Regering (conform artikel 250 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017).

Er is een toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025, budgetronde BO2022. Deze toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen die in dat document zijn opgenomen en die relevant zijn voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

Activiteit

AC34775 sogent - gebiedsontwikkeling

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bij budgetronde BO2022 van het AGB sogent, zoals opgenomen in bijlage, goed .