Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00457 - Subsidieovereenkomst voor de coördinatie en organisatie van het Overkophuis en van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor jongeren voor werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:07
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00457 - Subsidieovereenkomst voor de coördinatie en organisatie van het Overkophuis en van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor jongeren voor werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00457 - Subsidieovereenkomst voor de coördinatie en organisatie van het Overkophuis en van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor jongeren voor werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring 2021_GR_00457 - Subsidieovereenkomst voor de coördinatie en organisatie van het Overkophuis en van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor jongeren voor werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 530.541,60

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 27 april 2020 keurde de gemeenteraad een subsidieovereenkomst voor algemene werking (coördinatie) goed en op 28 september een subsidieovereenkomst voor het realiseren van een jeugdwerkluik. Beide overeenkomsten lopen ten einde op 31 december 2021. 

Sinds het beëindigen van de subsidies vanuit het Rode Neuzenfonds eind 2019, legde de Stad de vraag naar extra subsidiëring voor aan het Agentschap Opgroeien. Op 5 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering het Besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning. Op basis van dit besluit kan Overkop Gent een subsidie van 100.000 euro krijgen van het Agentschap Opgroeien. 

Om verschillende redenen kiezen we ervoor om vanuit het geestelijke gezondheidsbeleid en het jeugdwelzijnsbeleid de subsidiëring evenzeer verder te zetten.

Met voorliggende overeenkomst willen wij voornoemde overeenkomsten verlengen tot eind 2025. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Redenen om beide overeenkomsten verder te zetten voor eenzelfde bedrag zijn o.m.:

•    Al voor corona ging het niet goed met de geestelijke gezondheid van jongeren. 1 op 5 jongeren of 20 % van de kinderen en jongeren tot 25 jaar heeft psychische klachten of een psychische stoornis. 

•    50% van de psychische stoornissen bij volwassenen ontstaat voor de leeftijd van 19 jaar, 75% voor 27 jaar.

•    De wachtlijsten voor psychische zorg voor jongeren zijn ellenlang en tot 69% van de jongeren die nood hebben, vindt of krijgt geen toegang tot zorg.

•    Jongeren groeien op in een steeds complexere samenleving en hebben het gevoel dat ze vaak onder druk staan. De impact van de coronamaatregelen voor jongeren heeft dat bovendien nog extra scherp gesteld.

•    OverKop nestelt zich op een uniek kruispunt tussen onderwijs, jeugdwerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, welzijnswerk en de lokale besturen. Daarmee wordt er afgestapt van het hokjesdenken en wordt er resoluut voor een intersectorale aanpak gekozen. De mix aan expertise wordt gebundeld in een krachtig OverKop-netwerk waar jongeren centraal staan. Dit blijkt de sleutel tot een betere doorstroming naar hulpverlening. 

•    Overkop groeide in enkele jaren uit van een basiswerking, met een onthaalfunctie en activiteiten, naar een sterk uitgegroeide, intersectorale werking. De werking bestaat vandaag uit verschillende extra projecten, waarbij Overkop extra rollen opnam en zodoende uitgroeide tot één van de voornaamste ingangspoorten voor jongeren die hulp nodig hebben. Bovendien bouwde Overkop haar netwerk van partners en samenwerkingsverbanden aanzienlijk uit. Hierdoor is de coördinatietaak navenant verzwaard en moet hiervoor extra personeelsinzet voorzien worden. 

•    Overkop wordt steeds meer gevraagd door diverse partners als hét kanaal om jongeren te bereiken. Zij hebben een stevig uitgebouwde participatieve werking. Dit werd tijdens de Covid-pandemie nog sterker duidelijk. 

•    Overkop Gent is het enige Overkop-huis waarbij zo veel partners zoals CAW, TOPunt, CGG Adentro, Kinderpsychiatrie Gent, Jes vzw, Apart vzw, … structurele ondersteuning bieden (d.i. detachering van personeel en financiële inbreng). Alle kernpartners engageerden zich om voor de volgende jaren ook op in dezelfde mate ondersteuning te bieden. 

•    Binnen het geestelijk gezondheidsbeleid beschouwen we kinderen en jongeren als prioritaire doelgroep, omwille van een grote gezondheidswinst.  

•    Ook in het onderwijs-, jeugd- en gezinsbeleid werd gekozen voor een extra focus op jeugdwelzijn, mentale veerkracht bij jongeren en studenten en de verbinding tussen jeugdhulp en jeugd(welzijns)werk. 

•    Ook op Vlaamse niveau groeien de ambities voor een grotere sleutelpositie van de Overkophuizen en voor een intensievere samenwerking met de eerstelijnszones, Samen1Plan, Huizen van het Kind, e.d.

De overeenkomst  gaat in op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2025. 

Overzicht van de uitgaven


Dienst*Regie Gezondheid en ZorgJeugddienst
Budgetplaats3521400003405400OV
Categorie*E subsE subs
SubsidiecodeNiet_RelevantNiet_relevant
202263.90051.070,34
202372.603,8958.026,69 
202474.426,2559.483,16 
202576.294,35
60.976,17 
20267.648,166.112,59
TOTAAL294.872,65235.668,95 


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35214 Verhogen van het mentaal welbevinden

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Huis voor Jongeren vzw, Visserij 153, 9000 Gent, voor de coördinatie en organisatie van het Overkophuis en van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod en waarbij een bedrag wordt toegekend van 127.744,82 euro per jaar, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.


Bijlagen