Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00500 - Toekenning van een eenmalige subsidie in het kader van 'Gentsters for life' - actie 2020 / fase 2, thema 'kinderen en jongeren' - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:07
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00500 - Toekenning van een eenmalige subsidie in het kader van 'Gentsters for life' - actie 2020 / fase 2, thema 'kinderen en jongeren' - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00500 - Toekenning van een eenmalige subsidie in het kader van 'Gentsters for life' - actie 2020 / fase 2, thema 'kinderen en jongeren' - Goedkeuring 2021_GR_00500 - Toekenning van een eenmalige subsidie in het kader van 'Gentsters for life' - actie 2020 / fase 2, thema 'kinderen en jongeren' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.410,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een subsidie aan vzw Fonds Achilles, Kantstraat 9, 9030 Gent, Lejo vzw, Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg en Overkophuis - vzw Huis Voor Jongeren, Visserij 153, 9000 Gent, in het kader van Gentsters for Life, actie voor het goede doel in samenspraak met het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. Het opgehaalde bedrag wordt gelijk verdeeld over de 3 organisaties. 

Dit betreft de toekenning van een eenmalige subsidie, die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en die niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

De Dienst Communicatie en het Departement HR werken sinds 2019 voor Stad Gent vanuit een gecoördineerde aanpak rond Goede Doelen. Inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen als organisatie is van directe toegevoegde maatschappelijke waarde en richt zich meteen ook op de volgende doelstellingen:

 • het draagt bij tot de reputatie van de Stad Gent als werkgever;
 • het is positief voor de employer en internal brand;
 • het zorgt voor betrokkenheid en verbinding tussen de medewerkers.

Organisatiebreed initiatief 2020

Voor de Gentsters for Life actie 2020 werden opnieuw verschillende producten te koop aangeboden aan de medewerkers. Door de coronapandemie kon de actie niet op dezelfde manier plaatsvinden als vorig jaar. Veel individuele acties van medewerkers of diensten  konden niet doorgaan. Gezien de coronacontext is Gentsters for Life ook in 2 fasen uitgevoerd.

Via Mia en de Stadswinkel werden verschillende producten te koop aangeboden aan de medewerkers:

 1. Gentstertrui: 30 euro
 2. Drinkbeker (in samenwerking met de Gentse ondernemer Helen B.) 1 stuk: 14 euro
 3. Drinkbeker (in samenwerking met de Gentse ondernemer Helen B.) set van 4: 45 euro
 4. Drinkfles: 15 euro
 5. Inpakpapier (ontwerp Dienst Communicatie) 1 stuk: 4 euro
 6. Inpakpapier (ontwerp Dienst Communicatie) 2 stuks: 7 euro
 7. Pralines (in samenwerking met de Hotelschool): 10 euro
 8. Rompertje (ontwerp Dienst Communicatie): 15 euro
 9. Gymzakje (ontwerp Dienst Communicatie): 15 euro
 10. DBSE-speaker: 20 euro

Het eerste deel van de actie werd afgesloten op 10 januari 2021 en kende een opbrengst van 8.327 euro. Samen met de subsidie vanuit het Departement HR kwam de totale gift in de eerste fase op 13.327 euro. Elk jaar wordt immers ook een deel van het budget voor de personeelsevenementen geschonken aan het goede doel.  

Het tweede deel van de actie werd afgesloten op 30 september 2021 en kende een deelopbrengst van 1411 euro. Deze subsidie wordt opnieuw gelijkmatig verdeeld en geschonken aan Fonds Achilles, Lejo vzw en Overkophuis, van wie de werking zich toespitst op kinderen en jongeren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Financieel-administratief beheer

Om deze acties mogelijk te maken en het financiële luik op een efficiënte manier te laten verlopen, werd als volgt te werk gegaan. 

De budgetten voor de uitgaven en ontvangsten werden via kredietverschuiving vanuit het reservebudget voorzien en op 1 budgetplaats gebundeld. Nu, na afloop van 'Gentsters for life', wordt de netto-opbrengst (inkomsten min uitgaven) van de acties voor het Goede Doel doorgestort. Voor de Stad Gent is dit een budgetneutrale beweging. 

Het overmaken van de gift zelf is bevoegdheid van de gemeenteraad en wordt vanuit het bufferbudget, het budget voor de uitgaven, voorzien. 

Om alles correct te laten verlopen en voldoende controle en overzicht te houden tijdens de aan- en verkopen (enkel via bancontact) van de producten, werden voldoende interne controlemaatregelen ingebouwd (via kasboek/inventaris).

Subsidie

De subsidie is samengesteld uit de opbrengst van de acties van Gentsters for life 2020, fase 2, ten belope van 1411 euro. Zij dient gebruikt te worden voor schenking aan de 3 bovengenoemde vzw's in het kader van 'Gentsters for life'.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Aan elk van de bovengenoemde vzw's kan een subsidie van 470 euro worden toegekend.

De subsidie dient gebruikt te worden ten voordele van kinderen en jongeren.

Deze vzw's zijn vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE86 0017 3501 4950 voor vzw Fonds Achilles, op rekeningnummer BE43 5230 4593 1801 voor vzw Lejo en op rekeningnummer BE62 0689 0820 4761 voor Overkophuis van Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Communicatie 
Budgetplaats 345520009 
Categorie* Exploitatiesubsidie 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 1410
Totaal 1410 

Overzicht van de inkomsten

Dienst*      
Budgetplaats      
Categorie*      
Subsidiecode      
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal      

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34612 Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie van 470 euro aan vzw Fonds Achilles, Kantstraat 9, 9030 Gent, in het kader van 'Gentsters for life - actie 2020/fase 2', waarbij de subsidie dient gebruikt te worden ten voordele van kinderen en jongeren.

Artikel 2

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie van 470 euro aan Lejo vzw, Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg, in het kader van 'Gentsters for life - actie 2020/fase 2', waarbij de subsidie dient gebruikt te worden ten voordele van kinderen en jongeren.

Artikel 3

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie van 470 euro aan Overkophuis - vzw Huis Voor Jongeren, Visserij 153, 9000 Gent,  in het kader van 'Gentsters for life - actie 2020/fase 2', waarbij de subsidie dient gebruikt te worden ten voordele van kinderen en jongeren.