Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00465 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00465 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00465 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring 2021_GR_00465 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurden op 22 juni 2020 de masterconvenant goed met CAW Oost-Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel op de Visserij 153, 9000 Gent, voor de werkingsjaren 2020-2022. Deze masterconvenant bevat verschillende deelwerkingen waaronder: 

  • Gezins(nacht)opvang (deelwerking 2 in de masterconvenant): organisatie, exploitatie en coördinatie van (nacht)opvang voor dak- en thuisloze gezinnen met kinderen. Deze deelwerking werd met de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 geamendeerd. 
  • Instapwonen (deelwerking 5 in de masterconvenant): aanbieden van huisvesting aan dakloze gezinnen (EU-burgers) en het lopen van een intensief traject naar een stabiele verblijfssituatie.

  • Project Leegstand (deelwerking 9 in de masterconvenant): tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent met begeleiding.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gezien het Project Leegstand via deze masterconvenant goedgekeurd werd tot 31 december 2021, wordt deze deelwerking verlengd via bijgevoegd addendum tot en met 31 december 2022. Op deze manier conformeert de looptijd van het project leegstand met de looptijd van de masterconvenant. 

Dit addendum biedt daarnaast antwoord op twee noden binnen de deelwerkingen rond huisvesting van CAW Oost-Vlaanderen vzw:

  1. Eén overeenkomst voor alle projecten met tijdelijke inzet van leegstaande woningen

Naast het project leegstand neemt CAW Oost-Vlaanderen vzw de rol van huisbaas en beheerder op in verschillende andere projecten die gefinancierd worden door Stad Gent en OCMW Gent: de Gezins(nacht)opvang, Instapwonen én Leegstand. 

Voorliggend addendum bij de masterconvenant bundelt de verschillende deelwerkingen waarbij leegstaande woningen in beheer worden genomen. Dit zorgt ervoor dat dit een mooi afgebakend geheel vormt waarbij deze deelwerkingen in één oogopslag in beeld gebracht zijn, maar ook dat er meer flexibiliteit is binnen de overeenkomst om woningen te schuiven tussen deelwerkingen (bv. grotere woningen wisselen met kleinere entiteiten binnen de gezinsopvang). 

  1. Opstart Opvang en Oriëntatie voor dakloze jongeren

Het addendum bevat ook de uitbreiding van de huisbaasrol en rol van beheerder naar ‘Opvang en Oriëntatie voor dakloze jongeren’. De krachtlijnen van dit project ‘Opvang en Oriëntatie voor dakloze jongeren’ keurden de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goed op 26 april 2021. 

Dit nieuwe project breidt de inzet van leegstaande sociale woningen uit tot de opvang van dakloze jongeren. Zoals goedgekeurd richt ‘Opvang en Oriëntatie voor dakloze jongeren’ zich op het voorzien van een oriëntatiefase gekoppeld aan opvang. In concreto worden jongeren opgevangen in een leegstaande woning waarbij er een intensief traject met deze jongere wordt doorlopen met als doelstelling een duurzame woon- (of opvang-)oplossing te realiseren. Vanuit preventief oogpunt is het zo vroeg mogelijk ingrijpen heel belangrijk. Zo voorkomen we dat de jongeren uiteindelijk chronisch dakloos worden en wordt gewerkt aan een duurzaam toekomstperspectief. Het realiseren van de opvang in een woning brengt de jongere de nodige vaardigheden bij om in de toekomst zelfstandig te wonen. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Thuislozenzorg Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
Budgetplaats

C30100100

B14110000

B141100PO

Categorie* 6491000 64910006641000 toegestane investeringssubsidies nominatief
Subsidiecode /
2021

324.344,22 euro


0 euro
2022 0 euro
40.000,00 euro
2023

36.038,25 euro
0 euro
Totaal

324.344,22 euro

36.038,2540.000 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACC3010 Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen