Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00405 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 19:42
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Meerjarenplan(aanpassing). voor het jaar 2020-2025

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00405 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 34
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00405 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling 2021_GR_00405 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
  • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Niet digitale bijlagen

Alle relevante rapporten in het kader van de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan zijn na goedkeuring door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn te vinden via het mia portaal.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het meerjarenplan voor de planningsperiode 2020 t.e.m. 2025 maakt opnieuw voorwerp uit van een aanpassing. Stad Gent en OCMW Gent maken hiervan gebruik om enkele financiële ingrepen te doen. Deze budgetopmaak (met bijgaande 2de budgetwijziging 2021) wordt vooral gekenmerkt door het verwerken van de impact van een aantal exogene factoren zoals gedaalde ontvangsten uit dividenden en de effecten van de inflatieopstoot. Hierbij werden zowel korte- als langetermijneffecten verrekend op basis van de inzichten van betrokken diensten en bovenlokale instellingen zoals o.a. het Federaal Planbureau. Het bestuur blijft de macro-economische vooruitzichten nauwgezet opvolgen en zal in de volgende AMJP bijsturen waar nodig.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 257 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stipuleert dat minstens een keer per jaar het meerjarenplan wordt aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Dit laatste is hier het geval. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en actieplannen voor de periode 2020-2025 geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe de financiële evenwichten worden gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan werd besproken en vastgesteld door het managementteam op 16 november 2021.

Activiteit

AC34514 Coördineren strategische planningscyclus

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (budgetopmaak 2022) met titel 'Boek 1 - BO 2022 - Aanpassing MJP 20-25', zoals in bijlage toegevoegd, vast.

Artikel 2

keurt het deel van de aanpassing van het meerjarenplan, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed en stelt daarmee de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in zijn geheel definitief vast.