Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00427 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 1) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_GR_00427 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 1) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming 2021_GR_00427 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 1) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
 • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Voorgestelde uitgaven

€ 260.911,80

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten art. 48.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De besturen van de eredienst stellen jaarlijks een budget op met als basis het meerjarenplan. Het ontwerp van de budgetten werd besproken met de subsidiërende overheid i.c. de Stad Gent.  De hier voorgelegde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplannen opgenomen bedragen niet.
Een 1e reeks van 12 budgetten over het dienstjaar 2022 werd onderzocht en heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen en lijken het financieel belang van de gemeente niet te schaden. De voorgestelde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het eredienstbestuur van Sint-Amandus (Sint-Amandsberg) doet geen beroep op een stadstoelage en komt in aanmerking voor kennisneming budget 2022 (reeks 1).
De voorgestelde budgetten 2022 (reeks 1) van de hierna vermelde besturen van de eredienst komen in aanmerking voor kennisneming en de kredieten voor de naast hun naam vermelde stadstoelage worden voorgesteld voor inschrijving in de stadsbegroting 2022 voor een totaalbedrag van 255.911,80 EUR:
 

Heilig Kruis (Sint-Kruis-Winkel)

  6.643,88 EUR

O.L.V. (Oostakker)

15.550,06 EUR

O.L.V. Geboorte

10.710,61 EUR

Sint-Amandus (Oostakker)

32.735,82 EUR

Sint-Bavo (Mendonk)

21.812,83EUR 

Sint-Bernadette

14.954,51 EUR

Sint-Eligius (Gentbrugge)

16.438,13 EUR

Sint-Livinus (Gent-Ledeberg)

39.554,39 EUR

Sint-Simon & Judas

43.388,15 EUR

Anglicaanse kerk St.-John’s

25.784,32 EUR

Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord)

28.339,10 EUR

 

De integrale betoelaging van de hierna vermelde werken komt in aanmerking voor kennisneming overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de budgetten de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet overschrijdt.
De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 5.000,00 EUR, opgenomen in de budget 2022 (reeks 1) zijn noodzakelijk:
 Sint-Amandus (Oostakker)
 - Ereloon CV: 5.000,00 EUR.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* PATPAT 
Budgetplaats 347810000
347810000  
Categorie* EI
Subsidiecode NIET_RELEVANT
NIET_RELEVANT 
2022 255.911,80 5.000,00
Totaal 255.911,805.000,00


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van budget 2022 (reeks 1) van het eredienstbestuur van Sint-Amandus (Sint-Amandsberg) dat geen beroep doet op een exploitatietoelage.

Artikel 2

Neemt kennis van budget 2022 (reeks 1) van volgende eredienstbesturen waarbij tot herstel van het evenwicht van hun begroting een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 255.911,80  EUR:
 

Heilig Kruis (Sint-Kruis-Winkel)

  6.643,88 EUR

O.L.V. (Oostakker)

15.550,06 EUR

O.L.V. Geboorte

10.710,61 EUR

Sint-Amandus (Oostakker)

32.735,82 EUR

Sint-Bavo (Mendonk)

21.812,83EUR 

Sint-Bernadette

14.954,51 EUR

Sint-Eligius (Gentbrugge)

16.438,13 EUR

Sint-Livinus (Gent-Ledeberg)

39.554,39 EUR

Sint-Simon & Judas

43.388,15 EUR

Anglicaanse kerk St.-John’s

25.784,32 EUR

Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord)

28.339,10 EUR

Artikel 3

Neemt kennis van de integrale betoelaging van de hiernavermelde werken, overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedragen niet overschrijdt. De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 5.000,00 EUR opgenomen in de budget 2022 (reeks 1) zijn noodzakelijk.
 Sint-Amandus (Oostakker)
 - Ereloon CV: 5.000,00 EUR


Bijlagen

 • budget 22 Anglicanen rks 1
 • budget 22 H Kruis SKW rks 1
 • budget 22 OLV Geboorte rks 1
 • budget 22 OLV SA rks 1
 • budget 22 Protestanten N rks 1
 • budget 22 SS Simon Judas rks 1
 • budget 22 St.-Amandus (OO) rks 1
 • budget 22 St.-Amandus (SA) rks 1
 • budget 22 St.-Bavo rks 1
 • budget 22 St.-Bernadette rks 1
 • budget 22 St Eligius rks 1
 • budget 22 St.-Livinus rks 1
 • financiële bijlage BU 22 rks 1