Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00409 - Addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen met vzw aPart - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00409 - Addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen met vzw aPart - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00409 - Addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen met vzw aPart - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2021_GR_00409 - Addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen met vzw aPart - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 22.500,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent sloot met vzw aPart, Brandstraat 3, 9000 Gent de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen af. Deze overeenkomst ging in op 1 juli 2020 en loopt tot en met 31 december 2022. De binnen deze subsidieovereenkomst beoogde inspiratietrajecten startten in september 2020 onder de naam Samen Maakt School. Er wordt in deze trajecten op maat van Gentse secundaire scholen ingezet op het preventief versterken van een kernteam van leraren, leerlingenbegeleiders … in hun competenties met betrekking tot het realiseren van een verbindend schoolklimaat. 

De invulling van het voorliggend addendum kwam participatief tot stand in samenspraak met het werkveld en de betrokken partners. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Net als in andere centrumsteden blijft het aantal vroegtijdig schoolverlaters in Gent stijgen. Omdat deze jongeren in een zeer kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en in onze samenleving terechtkomen, willen we dit met de Stad Gent tegengaan. 

Met voorliggend addendum wil de Stad Gent samen met vzw aPart extra inzetten op meer gekwalificeerde uitstroom door jongeren in het derde jaar secundair onderwijs die risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten te ondersteunen bij het behalen van een kwalificatie via een motiverende, flexibele leerloopbaan met (toekomst)perspectief. De keuze voor het derde jaar is er niet toevallig. Het derde jaar is immers vaak een belangrijk kantelmoment in de leerloopbaan van jongeren en ook de huidige hervorming binnen het secundair onderwijs biedt opportuniteiten. 

Binnen het derde jaar wordt preventief gewerkt met klasgroepen. In partnerschap met de school verkent Onderwijscentrum Gent in nauwe samenwerking met vzw aPart en relevante stakeholders de mogelijkheden om in te zetten op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, een motiverende leer- en leefomgeving, een flexibele leerloopbaan met extra aandacht voor de valorisatie van competenties, alsook op leren leren, remediëren en oriënteren. Een rodedraadfiguur biedt daarenboven intensieve en aanklampende individuele begeleiding voor wie het nodig heeft (interventie). Deze gecombineerde aanpak met oog voor preventie en interventie biedt extra kansen om een reëel verschil te maken in de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten. Het project is complementair aan en versterkend voor de schoolwerking en het schoolteam. Een gelijklopend addendum wordt opgemaakt met Groep INTRO vzw en TOPunt vzw. De organisaties zullen hun aanpak en aanbod naar scholen in nauw overleg met elkaar, de Stad Gent, de betrokken schoolteams en relevante stakeholders vormgeven.

Het addendum met vzw aPart gaat in op 20 december 2021 en eindigt op 31 december 2022, waarbij aan vzw aPart een subsidie wordt toegekend van 22.500 euro.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent 
Budgetplaats 3541800OL 
Categorie* E subs. 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 € 20.250,00
2023 € 2.250,00
Totaal € 22.500,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35418 Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen - werkingsjaren 2020-2022 met vzw aPart, Brandstraat 3, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.