Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00423 - Beëindiging van het convenant met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16, Gent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:07
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00423 - Beëindiging van het convenant met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16, Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00423 - Beëindiging van het convenant met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16, Gent - Goedkeuring 2021_GR_00423 - Beëindiging van het convenant met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16, Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28 november 2006 keurde de gemeenteraad het convenant met vzw Kunst(h)art met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16 - 9000 Gent - goed. Daarin worden de modaliteiten bepaald voor het gebruik en het beheer door de vzw van een aantal lokalen in het gebouw gelegen Wolterslaan 16 in Gent. De vzw kon de lokalen gebruiken voor de eigen werking en kon de lokalen daarnaast ook aan derden ter beschikking stellen. Omwille van deze 'beheersfunctie' werd in de overeenkomst een jaarlijkse 'beheerssubsidie' van 10.000 euro (niet-geïndexeerd) voorzien. Deze overeenkomst, en de erin voorziene beheerssubsidie, werd goedgekeurd voor onbepaalde duur.

Sinds 1 december 2016 wordt het gebruik van de lokalen door vzw Kunst(h)art geregeld via een nieuwe huurovereenkomst, door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 30 maart 2017. Daarin wordt een huursubsidie door de Stad (Cultuur) voorzien voor een jaarlijks bedrag van 41.694,16 euro. Middels deze huurovereenkomst kreeg vzw Kunst(h)art een aantal ruimtes in het gebouw te Wolterslaan 16 toegewezen voor exclusief eigen gebruik door de vzw. Daarnaast kan vzw Kunst(h)art op regelmatige basis gebruik maken van de zgn. 'polyvalente zaal' in hetzelfde gebouw, waarvan het beheer wordt opgenomen door de Stad zelf. Voor specifieke projecten (inz. tentoonstelling) kan vzw Kunst(h)art (als door de Stad erkende vereniging) gratis gebruik maken zalen van de Stad die aan derden ter beschikking worden gesteld.

De beheersrol is hierdoor geleidelijk aan uitgedoofd wat betreft het gebruik van de lokalen in het gebouw Wolterslaan 16 door derden. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt dan ook voorgesteld het convenant met vzw Kunst(h)art met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16 - 9000 Gent te beëindigen. Het wegvallen van deze subsidie werd voorafgaand aan dit voorstel van besluit afgetoetst met de vzw zelf. In het kader van het subsidiebeleid van de Stad en in vergelijking met gelijkaardige werkingen, wordt vzw Kunst(h)art met een jaarlijkse huursubsidie van 41.694,16 euro reeds behoorlijk ondersteund voor de basiswerking. Daarnaast kan vzw Kunst(h)art voor specifieke projecten beroep blijven doen op o.a. het 'subsidiereglement voor financiële ondersteuning van projecten in kunst, cultuur en erfgoed voor periode 2020-2025'.

De beëindiging van het convenant met vzw Kunst(h)art met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16 - 9000 Gent, wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het convenant met vzw Kunst(h)art met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16 - 9000 Gent, dat door de gemeenteraad op 28 november 2006 werd goedgekeurd, te beëindigen.


Bijlagen

  • convenant Kunsthart
  • gemeenteraadsbesluit 2006 convenant Kunsthart
  • besluit - sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het stadseigendom Wolterslaan 16