Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00501 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement betreffende de sluitingsuren van kleinhandelszaken - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:07
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Politiereglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00501 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement betreffende de sluitingsuren van kleinhandelszaken - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00501 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement betreffende de sluitingsuren van kleinhandelszaken - Goedkeuring 2021_GR_00501 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement betreffende de sluitingsuren van kleinhandelszaken - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 135, § 2;

De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

De Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, artikel 17.


Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 119.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 8 oktober 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de indiening van het aanvraagdossier “Gent toeristisch centrum” bij de Minister van Middenstand goed, dit in uitvoering van artikel 17 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (‘wet openingsuren’).  Wanneer de erkenning in werking treedt krijgen de lokale Gentse kleinhandelaars meer flexibiliteit om hun openingsdagen- en uren te kiezen en wordt de positie van Gent als bruisende winkel - , werk- en woonstad versterkt.

Een erkenning als toeristisch centrum in het kader van voormelde wet heeft immers tot gevolg dat de handelaars in kwestie niet meer onderworpen zijn aan de wettelijk bepaalde sluitingsuren en sluitingsdag. Tegelijkertijd voorziet de wetgever dat de lokale besturen via een gemeentelijk reglement zelf de sluitingsuren en eventuele afwijkingen hierop kunnen vastleggen, waarbij elke overtreding gesanctioneerd wordt overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Op die manier kan de gemeentelijke overheid een duidelijke beleid voeren t.a.v. de kleinhandelaars, zonder de moeilijkheden die hierdoor zouden kunnen ontstaan uit het oog te verliezen.

 Het wegvallen van de sluitingsuren zonder meer zou er immers toe kunnen leiden dat nacht- en belwinkels, die onderworpen zijn aan de bepalingen van de Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie,  kunnen afzien van de in voormelde verordening voorziene vestigingsvergunning en sluitingsuren, eenvoudigweg door het bordje ‘nachtwinkel’ weg te halen.  Het beleid ten aanzien van nachtwinkels zou hierdoor erg bemoeilijkt worden in het toeristisch centrum, waardoor het risico op verstoring van de openbare orde, met inbegrip van de openbare rust vergroot. Bovendien willen we als Stad niet het signaal geven dat we de deuren opzetten voor een 7/7 economie in onze retail. We blijven waken over de work-life-balance van werknemers in een sector die reeds veel flexibiliteit vraagt van zijn personeel. 

Om deze problematiek te verhelpen bepaalt artikel 17,  lid 2 en 3 van de wet openingsuren dat steden die geheel of gedeeltelijk erkend zijn als toeristisch centrum via een gemeentelijk reglement beperkingen kunnen opleggen aan de openingsuren van handelszaken. De sluitingsuren situeren zich dan verplicht voor 5u en na 20u (21u op vrijdagen en de werkdagen voor een wettelijke feestdag) en gelden zonder onderscheid voor alle bedoelde vestigingen binnen het toeristisch centrum. Tegelijkertijd blijven de bepalingen die specifiek van toepassing zijn op nachtwinkels onverminderd gelden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorliggend politiereglement voorziet in de vrijblijvende mogelijkheid voor de eigenaar of uitbater van een kleinhandelszaak om zijn winkel elke dag open te houden van 5u tot 22u. Dit is een aanzienlijke uitbreiding die deels ook geïnspireerd is op de reglementaire bepalingen rond nachtlawaai, dit naar analogie met de overwegingen in andere steden en gemeenten en na input van de lokale politie.
Naast de verplichte sluitingsuren, wordt de mogelijkheid voorzien om éénmalige, herhaaldelijke of periodieke uitzonderingen op deze sluitingsuren toe te laten, zoals voor nachtelijke releases van boeken, films, games, elektronica, etc en voor evenementen zoals de Gentse Feesten. Hiertoe beslist het college van burgemeester en schepenen op individuele of algemene wijze op basis van een gemotiveerde aanvraag door een uitbater, een vereniging van kleinhandelszaken of op eigen initiatief.

Een gemeentelijk reglement dat, zoals gesteld, wordt gehandhaafd door middel van GAS heeft het voordeel dat er veel korter op de bal kan worden gespeeld en de lokale overheid zelf een stok achter de deur heeft ingeval de implementatie van de nieuwe regels niet verloopt zoals gewenst. Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve sanctie van maximaal € 350 voor meerderjarigen en maximaal € 175 voor minderjarige overtreders. Wanneer de inbreuken tevens een verstoring van de openbare orde teweegbrengen staat het de burgemeester vrij om bijkomende bestuurlijke maatregelen te nemen.

De inwerkingtreding van het reglement is voorzien op het moment dat de erkenning als toeristisch centrum definitief is, zijnde 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.  

Er wordt tevens voorzien in een jaarlijkse evaluatie van dit reglement.

Voormeld reglement werd voorgelegd aan de Jeugdraad conform artikel 4 § 5 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. De Jeugdraad gaf aan pro forma positief advies te verlenen in deze aangezien de voorgestelde wijzigingen geen specifieke impact hebben op minderjarigen.

 

Adviezen

Jeugdraad Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het Politiereglement betreffende de sluitingsuren van kleinhandelszaken, dat als nieuw hoofdstuk 21 aan de codex politiereglement Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie zal worden toegevoegd.

Artikel 2

Keurt goed de inwerkingtreding van het politiereglement op de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatblad van de erkenning van Gent als toeristisch centrum conform de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. 

Artikel 3

Neemt kennis van het positief advies van de Jeugdraad van 19 november 2021


Bijlagen