Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00463 - Addendum aan de projectovereenkomst over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00463 - Addendum aan de projectovereenkomst over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00463 - Addendum aan de projectovereenkomst over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water - Goedkeuring 2021_GR_00463 - Addendum aan de projectovereenkomst over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Niet digitale bijlagen

De ingediende dossiers (projectvoorstellen) zijn raadpleegbaar bij de Dienst Economie, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent (8ste verdieping).

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25 januari 2021 keurde de gemeenteraad de projectovereenkomst over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water goed met de nv De Vlaamse Waterweg, met zetel Havenstraat 44, 3500 Hasselt, en de vzw Urban Waterway Logistics, met zetel te Kippendonkstraat 7, 9850 Deinze. Via deze overeenkomst zal vzw Urban Waterway Logistics proefprojecten uitvoeren voor bouwlogistiek over water in Gent. De overeenkomst heeft na ondertekening een looptijd van 2 jaar. In de overeenkomst voorziet de Stad Gent en de nv De Vlaamse Waterweg elk 50.000 euro als ondersteuning voor de proefprojecten uitgevoerd door de vzw Urban Waterway Logistics. 

Volgens de overeenkomst kan slechts een beroep gedaan worden op de financiële steun nadat de projecten zijn uitgevoerd en na het voorleggen van de bewijsstukken voor gemaakte kosten. De opdrachtnemer, vzw Urban Waterway Logistics, vraagt echter om op een  deel van de financiële steun aanspraak te kunnen maken bij de voorbereiding van de proefvaarten. 

De Stad Gent kan de opdrachtnemer hierin bijtreden, vermits: 

- het voorbereiden van proefprojecten inderdaad zekere kosten met zich meebrengt. Proefprojecten aangaande bouwlogistiek over het water vergen immers vaak een voorafgaande studie, voorbereidende vergaderingen met aannemers, bouwheren en reders, enz. Proefprojecten hebben van nature een lang voortraject, alvorens de uitvoering - in dit geval de proefvaart - effectief plaatsvindt. Het past in de aard van de overeenkomst dat niet  alle kosten volledig door de opdrachtnemer hoeven voorgefinancierd te worden. 

Daarom worden de betalingsmodaliteiten voor de financiële ondersteuning van de Stad aangepast volgens de modaliteiten van een subsidieovereenkomst en wel als volgt: 

- het bedrag wordt verdeeld over de 2 projectjaren, dus 25.000 euro voor jaar 1 en 25.000 euro voor jaar 2;

- 90% van het voor deze overeenkomst voorziene jaarbedrag wordt  na de ondertekening uitbetaald;

- uitbetaling van het  eventuele saldo van 10% van het voorziene jaarbedrag gebeurt na de controle van de ingediende inhoudelijke en financiële verantwoording. 

De betalingsmodaliteiten voor de financiële ondersteuning van de nv De Vlaamse Waterweg blijven ongewijzigd. 

Deze wijzigingen worden aan de hand van een addendum toegevoegd aan de ondertekende overeenkomst. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg goedkeuring gevraagd om het addendum aan de overeenkomst, dat de betalingsmodaliteiten van de financiële steun van de Stad Gent omschrijft, goed te keuren. 

Activiteit

AC35407 Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de projectovereenkomst met de nv De Vlaamse Waterweg, met zetel Havenstraat 44, 3500 Hasselt, en de vzw Urban Waterway Logistics, met zetel te Kippendonkstraat 7, 9850 Deinze, over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water, zoals gevoegd in bijlage.