Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00424 - Overheidsopdracht van diensten - Exploitatieopdracht van het bezoek aan de Belforttoren- SC/2021/002 - Vaststelling

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:07
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00424 - Overheidsopdracht van diensten - Exploitatieopdracht van het bezoek aan de Belforttoren- SC/2021/002 - Vaststelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00424 - Overheidsopdracht van diensten - Exploitatieopdracht van het bezoek aan de Belforttoren- SC/2021/002 - Vaststelling 2021_GR_00424 - Overheidsopdracht van diensten - Exploitatieopdracht van het bezoek aan de Belforttoren- SC/2021/002 - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 38.

Voorgestelde uitgaven

€ 2.178.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?


Het Gentse Belfort is UNESCO-werelderfgoed en maakt deel uit van het DNA van de stad. Het Belfort  is een getuige van de burgerlijke onafhankelijkheid sinds de middeleeuwen en representeert een voortrekkersrol in de ontwikkeling van lokale democratie. Daarom is het Belfort niet enkel een iconische trekpleister voor al wie de stad bezoekt, maar ligt het ook nauw aan het hart van de Gentenaars. De Stad Gent wil dan ook een kwalitatieve exploitatie garanderen, die voldoet aan de  kwaliteitseisen van een historische topattractie van vandaag. Tegelijk wil de Stad Gent het behoud van alle erfgoedwaarden optimaal verzekeren door een gezond beheermodel voor het Belfort uit te werken. 

De huidige concessie- opdracht voor de exploitatie van de Belforttoren loopt af op 31 maart 2022. De uitbating van het Belfort dient gecontinueerd te blijven en hiervoor moet een geschikte kandidaat gevonden worden.Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het selectiebestek van de overheidsopdracht van diensten -  Exploitatieopdracht voor het bezoek aan de Belforttoren- SC/2021/002, opgemaakt.
Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling in twee fasen op basis van 1 bestek


Er wordt een oproep tot mededinging gepubliceerd naar aanleiding waarvan de kandidaten worden geselecteerd op basis van onderstaande selectiecriteria: 

 • Jaarrekening van de laatste 3 afgesloten boekjaren met minimum vereiste inzake liquiditeit
 • Model bankverklaring
 • Referenties
 • Studie- en beroepskwalificaties 


Nadien worden enkel de sgeselcteerde kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen. Deze zullen beoordeeld worden op basis van onderstaande gunningscriteria. 

Gunningscriteria:

-     Criterium 1: kwaliteit van exploitatieplan (60 punten)

 • Personeelsplan
 • Personeelsbezetting van de maand mei, juni en juli
 • Financieel plan
 • Organisatieplan frontdesk en back office 

-      Criterium 2: kwaliteit van het marketing- en communicatieplan (15 punten)

-      Criterium 3: samenwerking met de stad (5 punten)

-      Criterium 4: prijsvoorstel voor de vergoeding (20 punten)   

Wijze van prijsbepaling: globale prijs

Uitvoeringstermijn of looptijd: 4 jaar 

De opstart van de procedure van bekendmaking, het bestek met de selectievoorwaarden en de opdrachtvoorwaarden, onmiddellijk na de goedkeuring van het dossier door het college van burgemeester en schepenen, met opening van de aanvragen tot deelneming evenwel na zitting van de gemeenteraad op 20 december 2021, is nodig om de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang te brengen. Problemen bij de continuïteit van de dienstverlening kan de openingsdagen van het Belfort voor publiek in gedrang brengen. Bij niet goedkeuring van de gemeenteraad wordt de procedure stopgezet.


Overzicht van de uitgaven

Dienst*

DRR


Budgetplaats

341730404

Categorie*

2022

 € 408. 375
2023  € 544.500

2024

  € 544.500

2025

  € 544.500

2026

€ 136.125,00

Totaal€ 2.178.000

 


Overzicht van de inkomsten

NVT

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34173 Exploitatie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de oproep tot deelneming aan de overheidsopdracht van diensten - Exploitatieopdracht bezoek aan de Belforttoren , en stelt vast de bij dit besluit gevoegde bestek met de selectievoorwaarden.

Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling in 2 fasen opbasis van 1 bestek

Er wordt een oproep tot mededinging gepubliceerd naar aanleiding waarvan de kandidaten worden geselecteerd op basis van onderstaande selectiecriteria: 

 • Jaarrekening van de laatste 3 afgesloten boekjaren met minimum vereiste inzake liquiditeit
 • Model bankverklaring
 • Referenties
 • Studie- en beroepskwalificaties 

 

Nadien worden enkel de geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen. Deze zullen beoordeeld worden op basis van onderstaande gunningscriteria: 

 • Criterium 1: Kwaliteit van het exploitatieplan (60 punten)
 • Personeelsplan
 • Personeelsbezetting van de maand mei, juni en juli
 • Financieel plan
 • Organisatieplan frontdesk en back office 
 • Criterium 2: kwaliteit van het marketing- en communicatieplan (15 punten)
 • Criterium 3: kwaliteit van de samenwerking met de stad (5 punten)
 • Criterium 4: prijsvoorstel voor de vergoeding (20 punten)

Wijze van prijsbepaling: globale prijs

Uitvoeringstermijn: 4 jaarBijlagen

 • BB_Bestek 2021SC002 e tendering_expolitatie Belforttoren