Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00475 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - Project overschakeling naar bio - werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00475 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - Project overschakeling naar bio - werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00475 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - Project overschakeling naar bio - werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring 2021_GR_00475 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - Project overschakeling naar bio - werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Voorgestelde uitgaven

  € 40.000,00

  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Gent en Garde is de voedselstrategie van de Stad Gent. De Voedselraad van Gent en Garde is een groep stakeholders die de strategie mee uitbouwt en realiseert. De Voedselraad van Gent en Garde is een overlegplatform met vaste leden (vertegenwoordigers van organisaties en instellingen) en tekent mee het stedelijk beleid rond voeding uit. De Voedselraad startte in 2014 en kreeg in 2018 voor het eerst de bevoegdheid om innovatieve projecten voor subsidiëring voor te dragen. Deze bevoegdheid werd toegekend door de Dienst Milieu en Klimaat in samenspraak met de bevoegde schepen. 

  De Voedselraad deed in juni 2021 voor de vierde keer een oproep tot toekomstgerichte projecten. Het werd een dubbele oproep: voor het budget van 2021 (60.000 euro) én voor het budget van 2022 (60.000 euro).

  De projecten in het kader van de oproep innovatieve projecten moesten aan volgende uitsluitende voorwaarden voldoen:
  - De organisatie heeft een werking op het grondgebied van Gent.
  - Het project moet bijdragen tot minstens één doelstelling van Gent en Garde.
  - Het project zet in op verduurzaming van het Gentse voedselsysteem.
  - Het project is een samenwerking tussen meerdere partners.
  - Het project heeft een maximale looptijd van één jaar.

  Er werden 32 projectideeën ingediend. De Voedselraad jureerde deze op donderdag 7 oktober 2021. De Voedselraad droeg uiteindelijk 6 projecten voor die alle in aanmerking komen voor financiering.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Met 6 organisaties werd een subsidieovereenkomst opgemaakt waarbij een subsidie wordt toegekend voor de werking van hun innovatieve projecten rond voeding. De geselecteerde projecten zijn de volgende:

  • De coöperatieve Karoot met het project Eethuis Karoot (2021-2022)
  • Kookploeg solidair vzw met het project  Green Deal: culinaire solidariteit met een groene rand (2021-2022)
  • De Creeser vzw met het project organiseren van een boerenmarkt op de site van Volvo Cars (2021-2022)
  • De feitelijke vereniging Aroma's met het project Aroma’s koken met oma’s en opa’s (2021-2022)
  • Rikolto België vzw met het project generation food (2022-2023)
  • Steven De Roo met het project overschakeling naar bio (2022-2023)

  Een van de geselecteerde projecten is dus het project overschakeling van bio (2022-2023) van Steven De Roo, Goedingenstraat 10, 9051 Afsnee. Het toe te kennen subsidiebedrag bedraagt 40.000 euro.


  Dit project draagt bij aan de doelstellingen van Gent en Garde. Het project zet met name in op een korte en duurzame voedselketen. 

  Steven De Roo baat een melkveebedrijf uit in Afsnee. Op het bedrijf zijn een 120-tal melkkoeien en bijhorend jongvee aanwezig. Deze subsidie wordt gebruikt om als eerste Gentse melkveeboer de overschakeling te maken naar biologische zuivelproductie (goed voor jaarlijks 800.000 liter bio melk).

  Door een transitie naar bio kan het bedrijf zijn veestapel inkrimpen en een gesloten kringloop realiseren. Zo kan de voederwinning verduurzamen door een ander en gevarieerder teeltplan te realiseren en de mestafzet lokaal te houden. De teelt van mais zou zo goed als  verdwijnen en plaats ruimen voor mengteelten zoals veldbonen/triticale,  klaver/wikken/erwten, gras/klaver/luzerne, etc. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen is dan niet langer van toepassing. In de plaats komen er vlinderbloemigen die de stikstofvoorziening op een natuurlijke wijze bewerkstelligt.

  Om deze overschakeling te realiseren moeten een groot aantal investeringen / aanpassingen gebeuren: de aanleg van kruidenrijk grasland, aanpassingen van de stal (bijvoorbeeld uitbreiding aantal ligplaatsen), aankoop van machines (wiedeg, schoffel, ecolploeg en andere machines). 

  De biomelk opent nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen en nieuwe korte keten afzetkanalen voor de melk: bijvoorbeeld een melkautomaat, verkoop aan leden van de aanpalende CSA Goedinge, verkoop aan verwerkers bijvoorbeeld het Hinkelspel, nieuwe verwerkingsmogelijkheden voor de Goedinge, enzovoort.

   

  Deze subsidie wordt gebruikt om een stuk van het financiële risico dat met deze omschakeling gepaard gaat te dekken. Enerzijds om de hogere kosten en lagere inkomsten bij overschakeling te dekken. Tussen de start van de omschakeling en het moment dat de melk effectief als bio verkocht mag worden, zit een periode waarin de melkveehouder zijn melk nog op de reguliere markt moet verkopen (en de opbrengst ervan dus ook van de prijzen op de reguliere markt afhangt), terwijl het proces ondertussen bio is (met de hogere hiermee gepaard gaande kosten). Anderzijds zijn er de VLIF-subsidies waar je je kandidaat voor kan stellen maar waarvan je niet zeker bent of en hoeveel tegemoetkoming je gaat krijgen. De omschakelingssubsidie die je kan krijgen van departement landbouw en visserij is wel zeker dat je die krijgt als je alles volgens de regels gedaan hebt, maar die subsidie komt pas een hele tijd na de omschakeling. Je krijgt dat geld dan wel terug, maar je moet de financiële sprong wel op één moment maken. Om die sprong te verkleinen wil Steven De Roo in een eerste fase van de omschakeling bijvoorbeeld gebruik maken van een loonwerker vooraleer dure machines zoals een schoffelmachine zelf aan te kopen in deze financieel reeds zware fase. 

   De subsidieovereenkomst m.b.t. de overige geselecteerde projecten wordt in afzonderlijke besluitvorming opgenomen. 

  Overzicht van de uitgaven

  Dienst* Milieu en Klimaat     
  Budgetplaats AC35483      
  Categorie* E subs.     
  Subsidiecode Niet_Relevant     
  2020      
  2021      
  2022 36.000    
  2023 4.000     
  2024      
  2025      
  Later      
  Totaal 40.000    

  Overzicht van de inkomsten

  Dienst*      
  Budgetplaats      
  Categorie*      
  Subsidiecode      
  2020      
  2021      
  2022      
  2023      
  2024      
  2025      
  Later      
  Totaal      

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  AC35483 Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid

  Besluit

  De gemeenteraad beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2022, nl. voor het project "overschakeling naar bio" voor de werkingsjaren 2022-2023 met Steven De Roo, Goedingenstraat 10, 9051 Afsnee, zoals toegevoegd in bijlage.


  Bijlagen