Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00497 - In huur nemen van hal 2 van het complex Flanders Expo voor het inrichten van een centraal vaccinatiecentrum - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00497 - In huur nemen van hal 2 van het complex Flanders Expo voor het inrichten van een centraal vaccinatiecentrum - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00497 - In huur nemen van hal 2 van het complex Flanders Expo voor het inrichten van een centraal vaccinatiecentrum - Goedkeuring 2021_GR_00497 - In huur nemen van hal 2 van het complex Flanders Expo voor het inrichten van een centraal vaccinatiecentrum - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 182.893,60

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het coronavirus COVID-19 is nog niet bestreden. Daarom werd er beslist om aan de gehele bevolking een boosterprik te geven.

Hierdoor is er terug nood aan het opzetten van een centraal vaccinatiecentrum zoals tijdens de eerste vaccinatiecampagne. De Stad Gent wil terug voor alle Gentenaars hiervoor één grote locatie voorzien en dit op dezelfde plaats, met name hal 2 van het complex Flanders Expo.

De eerste vaccinatiedagen zijn voorzien vanaf december 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de maanden oktober en november 2021 werden dan ook opnieuw gesprekken met Easyfairs gevoerd wat betreft de modaliteiten van een nieuwe overeenkomst.

nv Easyfairs Belgium én nv Easyfairs International zijn terug bereid om hal 2 van het complex Flanders Expo ter beschikking te stellen onder de volgende modaliteiten:

  • De periode van terbeschikkingstelling loopt van 22 november 2021 tot en met 30 april 2022.
  • Op schriftelijk verzoek van de Stad uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de vervaldag, wordt onderhavige overeenkomst telkens verlengd aan dezelfde voorwaarden, en dit voor de in het verzoek tot verlenging opgegeven periode en dit tot uiterlijk 31 augustus 2022. Indien na 31 augustus 2022 de overeenkomst alsnog dient te worden verlengd, dan wordt dit op basis van de beschikbaarheid en in verder overleg tussen partijen uitgewerkt. Voor elke verlenging wordt een addendum tussen Easyfairs en de Stad gesloten. Het sluiten van een dergelijk addendum kan door de Stad gebeuren met goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en dit o.m. omwille van de onzekerheid om iedereen binnen de voorziene periode te kunnen vaccineren, de noodzakelijke tijdige aanlevering van de vaccins, ... 
  • Naast de terbeschikkingstelling van de ruimte(n) wordt ook een uitgebreid pakket aan rechtstreeks aan de huur verbonden diensten afgenomen, zoals nutsvoorzieningen, gebruik sanitair, verzekering, noodgenerator, reiniging, bewaking.
  • De vergoeding voor de ruimten bedraagt € 182.893,60.
  • De vergoeding voor de ruimten zal gefactureerd worden door nv Easyfairs Belgium.
  • De facturatie gebeurt als volgt: een factuur ten belope van € 75.000,00, te betalen in 2021; vervolgens een 3-maandelijkse verrekening op basis van de effectief geleverde prestaties, voor de eerste keer begin maart 2022.
  • De vergoeding voor de diensten wordt afgerekend volgens het effectieve aantal dagen dat deze geleverd worden, zal gefactureerd worden door nv Easyfairs International en maakt deel uit van aparte besluitvorming.

Naast hal 2 wordt ook permanent gebruik gemaakt van burelen aan deze hal en de foyer met sanitair aan hal 1. Daarnaast zal de Stad Gent haar eigen parkeerterreinen, in beheer van het IVA Mobiliteitsbedrijf, gebruiken om de burgers gratis te laten parkeren.

De Dienst Vastgoed heeft de voorgestelde modaliteiten onderzocht. De gevraagde vergoedingen zijn marktconform.

Door middel van dit besluit wordt het sluiten van de overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd.

Vlaanderen voorziet voor de uitgaven van het vaccinatiecentrum voor Stad Gent een subsidie van 2.654.350 euro. Dit is voor zowel de huur, zie besluiten via FM Vastgoed, als voor logistieke en facilitaire dienstverlening.”

Overzicht van de uitgaven

Dienst* regie, gezondheid en zorg
Budgetplaats 355310000
Categorie* E
Subsidiecode ABB-VC-PEN - GRR
2021 75.000,00
2022 107.893,60
Totaal 182.893,60

Het betreft aan nv Easyfairs Belgium te betalen vergoedingen voor de ruimten.
De vergoeding voor de ruimten is geraamd op € 182.893,60.
De facturatie gebeurt als volgt: een factuur ten belope van € 75.000,00, te betalen in 2021; vervolgens een 3-maandelijkse verrekening op basis van de effectief geleverde prestaties, voor de eerste keer begin maart 2022.
De vergoeding voor de diensten maakt deel uit van aparte besluitvorming.
Belangrijk is dat deze bedragen berekend werden op 8u/dag, 5d op 7d en dit voor de volledige periode van 22 november 2021 tot en met 30 april 2022. De dagen dat het vaccinatiecentrum niet open is, zullen bepaalde prestaties wegvallen of minder geleverd moeten worden. Het bijsturen zal steeds gebeuren op basis van de bekomen eenheidsprijzen. Indien er beslist wordt om het vaccinatiecentrum langer open te houden, kan er gerekend worden met de vooropgestelde eenheidsprijzen.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* regie, gezondheid en zorg
Budgetplaats 355310000
Categorie* E
Subsidiecode ABB-VC-PEN - GRR
2021 884.750
2022 1.769.600
Totaal 2.654.350


Verwachte ontvangsten

€ 2.654.350,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst te sluiten met nv Easyfairs Belgium, Maaltekouter 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem, én nv Easyfairs International, Sint-Lambertusstraat 135, 1200 Brussel, met betrekking tot de huur van hal 2 van het complex Flanders Expo, gelegen te 9000 Gent, Maaltekouter 1, voor de duur van 5 maanden en 9 dagen, ingaande op 22 november 2021 en eindigend op 30 april 2022, voor de inrichting van een centraal vaccinatiecentrum.


Bijlagen