Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00514 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en de Beweging Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen vzw (deelwerking trajectbegeleiding binnen Jong Gent in Actie) in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 -2021 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Karla Persyn; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00514 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en de Beweging Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen vzw (deelwerking trajectbegeleiding binnen Jong Gent in Actie) in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 -2021 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00514 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en de Beweging Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen vzw (deelwerking trajectbegeleiding binnen Jong Gent in Actie) in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 -2021 - Goedkeuring 2021_GR_00514 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en de Beweging Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen vzw (deelwerking trajectbegeleiding binnen Jong Gent in Actie) in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 -2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, inzonderheid artikel 69, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999 en 22 december 2003;
  • Het Koninklijk Besluit van 24 juli 2021 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 24 december 2020;

  • Het Ministerieel Besluit van 4 januari 2021 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020
  • De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 houdende de goedkeuring van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 van de Stad Gent en de bijhorende wijzigingen goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 maart 2015, 25 april 2016, 20 maart 2017, 18 december 2017, 17 december 2018 en 27 april 2020

Voorgestelde uitgaven

€ 30.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De FOD Binnenlandse Zaken voorziet middelen voor de uitvoering van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen (=SVP).
De plannen voor de periode 2014-2017 werden verlengd voor 2018-2019, 2020-2021 en nu ook voor 2022. 

Met het Koninklijk Besluit van 24 juli 2021 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019, wordt de wijziging verlengd met een jaar, nl. van twee tot drie jaar, en dus tot en met 31/12/2022. Dit betekent dat men voor het werkingsjaar 2022  aan Gent een maximale subsidie van 2.428.119,29 euro  toekent.

Eén van de prioritaire fenomenen waaraan i.h.k.v. het SVP kan gewerkt worden, is 'sociale overlast'. Het samenleven van verschillende groepen biedt niet alleen vele kansen, doch brengt ook reële spanningen met zich mee. Klachten rond allerhande vormen van overlast zijn zichtbare tekenen van spanningen of conflicten tussen sociale groepen om stedelijke ruimte en stedelijke functies. Met deze vele vormen van overlast blijkt een vaag, algemeen onveiligheidsgevoel samen te hangen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een aantal methodieken en acties binnen het SVP werken expliciet aan een betere sociale integratie van specifieke doelgroepen. Zij voorkomen een verder uitvallen of afhaken van hun doelgroepen en de negatieve uitlopers ervan (isolement, verscherpen samenlevingsconflicten in openbare ruimte en keuze voor levensstijl met strafbaar gedrag). Zij stimuleren verbindingen van hun doelgroep onderling, met hun directe leefomgeving en met de maatschappelijke voorzieningen.
Wij wensen deze acties in 2022 verder te zetten en de overeenkomst terzake met Jong Gent in Actie van vzw Beweging van Mensen met een Laag Inkomen te verlengen.

Vzw BMLIK bevordert met haar actie ‘trajectbegeleiding’ de sociale integratie van jongeren in armoede (tussen 14 en 26 jaar). Trajectbegeleiders beantwoorden directe (hulp)vragen van jongeren, onder andere over relaties, onderwijs, werk en gezondheid. Trajectbegeleiders hebben ook jongeren in intensieve begeleiding.
(Sluimerende) agressie en depressieve gedachten komen zowel binnen als buiten de werking regelmatig voor. De jongeren hebben vaak een verleden van huiselijk geweld, misbruik, moeilijke hechting als kind, pesten of een combinatie hiervan. Ze leerden emoties te onderdrukken om te overleven. Ondanks sterke overlevingsmechanismen, zijn ze vaak te weinig weerbaar. De emotionele bagage weegt bij velen zo zwaar dat ze de vooruitgang op andere levensdomeinen belemmert.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

PVV 

Budgetplaats

3514700DE 

Categorie*

E subs. 

Subsidiecode

SVP.SVP 

2022

€ 30.000 

Totaal

€ 30.000 

 

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

PVV 

Budgetplaats

3514700DE 

Categorie*

E subs. 

Subsidiecode

SVP.SVP 

2022

€ 30.000 

Totaal

€ 30.000 

 

Verwachte ontvangsten

€ 30.000,00

Activiteit

AC35147 Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed, onder voorbehoud van ontvangst van de betreffende subsidie van de federale overheid, het addendum betreffende verlenging voor het werkingsjaar 2022 van de subsidieovereenkomst i.h.k.v. het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020-2021, met Beweging van Mensen met een Laag Inkomen vzw (deelwerking Trajectbegeleiding binnen Jong Gent in Actie), Nieuwebosstraat 3 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.