Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00511 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Natuurpunt Beheer vzw voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00511 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Natuurpunt Beheer vzw voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00511 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Natuurpunt Beheer vzw voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021 - Goedkeuring 2021_GR_00511 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Natuurpunt Beheer vzw voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • de Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, inzonderheid artikel 69, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999, 22 december 2003, 27 december 2006, 12 mei 2014 en 25 december 2016;
  • het Koninklijk Besluit van 18 december 2016, 25 december 2017, 2 december 2018, 3 november 2019 en 22 december 2020 tot toekenning van financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen. 
  • het Ministerieel Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen.

Voorgestelde uitgaven

€ 70.589,07

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De FOD Justitie voorziet binnen het Globaal Plan middelen voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen. De lopende overeenkomst van de FOD Justitie met de Stad betreft de periode 2020-2021, waarbij men aan Gent een maximale subsidie toekent van 503.176,32 euro per jaar.
De Stad ontving nog geen officiële informatie over verderzetting van deze subsidie. Maar gezien werkstraffen en leermaatregelen een essentiële en waardevolle alternatieve vorm van strafuitvoering zijn en de Gentse projecten in deze steeds positief geëvalueerd werden, veronderstellen we in 2022 een verderzetting van deze middelen.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanuit het streven naar continuïteit van de huidige projecten, worden de subsidieovereenkomsten 2017-2019 en 2020-2021 verlengd voor het werkingsjaar 2022. Weliswaar onder opschortende voorwaarde van publicatie van het Koninklijk Besluit terzake.

Deze middelen worden jaarlijks in de vorm van een globale enveloppe door de Minister van Justitie overgemaakt aan de Stad Gent. De Stad maakt de middelen over aan de organisaties waarmee zij zelf personeel kunnen aanwerven. De subsidie mag zowel voor personeels- als werkingskosten aangewend worden.

De middelen worden door de Stad overgemaakt aan begeleidingsdiensten van particuliere organisaties voor een totaal bedrag van 503.176,32 euro per jaar, met name:
- begeleidingsdienst leermaatregelen van De Kiem vzw
- begeleidingsdienst leermaatregelen van Organisatie Broeders van Liefde vzw (Dagcentrum De Sleutel)
- begeleidingsdienst werkstraffen van Natuurpunt Beheer vzw
- begeleidingsdienst werkstraffen van Open Plaats vzw (Kringwinkel).

 

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

PVV 

Budgetplaats

3514700DE 

Categorie*

E subs. 

Subsidiecode

GAM.GAM 

2022

€ 70.589,07 

Totaal

€ 70.589,07 

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

PVV 

Budgetplaats

3514700DE 

Categorie*

E subs. 

Subsidiecode

GAM.GAM 

2022

€ 70.589,07

Totaal

€ 70.589,07 

Verwachte ontvangsten

€ 70.589,07

Activiteit

AC35147 Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed, onder voorbehoud van ontvangst van de federale en Vlaamse overheid van de betreffende subsidie, het addendum betreffende verlenging voor het werkingsjaar 2022 van de subsidieovereenkomst voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, met name leermaatregelen, voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021, met Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen, zoals gevoegd in bijlage.