Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00496 - Reglement - Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken - Wijziging

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:12
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Belastingreglement, type Kohierbelasting.
  • Relevante MAR code: 73610 - Andere inname openbaar domein
  • Bijkomende aanslagvoet: Nee

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00496 - Reglement - Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken - Wijziging

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00496 - Reglement - Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken - Wijziging 2021_GR_00496 - Reglement - Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken' goed voor de periode 2020-2025.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het belastingreglement bepaalt in artikel 3 dat er een weerlegbaar vermoeden is dat het begin, het einde en de oppervlakte van de inname overeenstemmen met deze voorzien in de betreffende stedelijke vergunning(en). De oppervlakte wordt afgerond naar de bovenliggende vierkante meter.

Met het later starten van de werf kan slechts rekening worden gehouden vanaf het verzoek aan de bevoegde administratie, vóór de vergunde start van de inname, om de aanvangsdatum van de vergunning te wijzigen. Met het vroeger beëindigen van de werf kan slechts rekening worden gehouden vanaf het verzoek aan de bevoegde administratie, nà de volledige beëindiging van de inname, om de vergunning vroegtijdig stop te zetten.

In de praktijk blijkt echter dat voor uitvoering van bepaalde werken (zoals dakwerken) de weersomstandigheden een rol kunnen spelen, waardoor de bouwheer/aannemer niet in staat is om ruim op voorhand de start en einde van de inname te specifiëren. 

Om het hoofd te bieden aan deze problematiek, wordt de op de vergunning vermelde start- en einddatum aangevuld met het aantal kalenderdagen (die volgens aanvraag nodig zijn om het werk uit te voeren). Deze kalenderdagen wijzen op effectief aantal dagen van inname, die plaats zou vinden binnen de begrensde periode bepaald in de start- en einddatum.

Er wordt daarom voorgesteld om na derde alinea van artikel 3 een bijkomende alinea toe te voegen betreffende de heffingswijze:

"Met het op de vergunning vermelde aantal kalenderdagen kan slechts rekening worden gehouden op voorwaarde van de schriftelijke melding van de start en het einde van de inname aan de bevoegde Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte. Deze kennisgeving gebeurt conform de verdere bepalingen opgenomen in de vergunningsvoorwaarden". 

Het Departement Financiën - Team Belastingen Economie - is belast met toezicht op en uitvoering van het reglement. 

Activiteit

AC35508 Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Voegt na de derde alinea van artikel 3 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken' de volgende tekst toe: 

"Met het op de vergunning vermelde aantal kalenderdagen kan slechts rekening worden gehouden op voorwaarde van de schriftelijke melding van de start en het einde van de inname aan de bevoegde Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte. Deze kennisgeving gebeurt conform de verdere bepalingen opgenomen in de vergunningsvoorwaarden". 

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Gecoordineerde versie belastingreglement- met markeringen.docx
  • Gecoordineerde versie belastingreglement.docx
  • Te wijzigen reglement