Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00489 - Reglement - Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Wijziging

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:07
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Belastingreglement, type Kohierbelasting.
 • Relevante MAR code: 7315 - Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels
 • Bijkomende aanslagvoet: Nee

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00489 - Reglement - Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Wijziging

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 5
Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 6
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00489 - Reglement - Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Wijziging 2021_GR_00489 - Reglement - Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het reglement 'Belasting op de afgifte van administratieve stukken' goed. Het reglement werd laatst gewijzigd in de gemeenteraad van september 2021. Het bestuur ontving een mededeling van FOD Binnenlandse Zaken d.d. 29 oktober 2021 waarin de nieuwe federale tarieven voor sommige identiteitsdocumenten werden meegedeeld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Doelstelling van deze heffing houdt vooral het recupereren in van kosten die het stadsbestuur moet betalen aan de FOD Binnenlandse zaken voor afgifte van allerlei administratieve stukken en de kosten ingevolge de administratieve verwerking ervan.

Conform de onderrichtingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 29.10.2021 dienen bepaalde tarieven te worden aangepast in functie van de schommelingen van de gezondheidsindex en dit met ingang van 1 januari 2018. Het tarief stijgt voor zowel de gewone procedures als voor de dringende en zeer dringende procedures.

Voorgesteld wordt de tarieven vanaf aanslagjaar 2022 in artikel 2, §1 en §3 aan te passen als volgt:

1.Elektronische vreemdelingenkaart met biometrie, elektronische identiteitskaart en elektronische vreemdelingenkaart

Procedure

2022

2023

2024

2025

Gewone

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

Dringend

114,00 €

114,00 €

114,00 €

114,00 €

3. Elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

Procedure

2022

2023

2024

2025

Gewone

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

Dringend

114,00 €

114,00 €

114,00 €

114,00 €

 Bij het gelijktijdig aanvragen van dringende elektronische identiteitsdocumenten vanaf het tweede kind (Kids-ID) van hetzelfde gezin en ingeschreven op hetzelfde adres

2022

2023

2024

2025

93,00 €

93,00 €

93,00 €

93,00 €


De Dienst Burgerzaken is belast met de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC34012 Organiseren dienstverlening bevolking

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 2, § 1 van het reglement 'Belasting op de afgifte van administratieve stukken' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd op 28 september 2021 als volgt:

 • Het tarief 'gewone procedure' bedraagt 25 euro vanaf 2022
 • Het tarief 'dringende procedure' bedraagt 114 euro vanaf 2022

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 2

Wijzigt artikel 2, § 3 van het reglement 'Belasting op de afgifte van administratieve stukken' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd op 28 september 2021 als volgt:

 • Het tarief 'dringende procedure' bedraagt 114 euro vanaf 2022
 • Hat tarief voor gelijktijdige aanvragen bedraagt 93 euro vanaf 2022

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Belasting op de afgifte van administratieve stukken' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen

 • Te wijzigen belastingreglement
 • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement - met markeringen
 • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement
 • brief FOD Binnenlandse Zaken ivm tariefwijziging