Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00444 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp en verbreden van de doelgroep (Traject Middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 19:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00444 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp en verbreden van de doelgroep (Traject Middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00444 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp en verbreden van de doelgroep (Traject Middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring 2021_GR_00444 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp en verbreden van de doelgroep (Traject Middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’. De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8 en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorliggend is het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw SIVI voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp en verbreden van de doelgroep.

OCMW Gent heeft sinds 2014 een overeenkomst met de Verenigingen waar Armen het Woord Nemen: vzw SIVI, vzw BMLIK en vzw De Zuidpoort. Op de zitting van 17 februari 2020 keurden de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn de nieuwe subsidieovereenkomsten met deze drie verenigingen goed.

In deze overeenkomst met vzw SIVI die loopt tot eind 2022, is een luik voorzien omtrent omtrent het opstarten van een themawerking gebaseerd op signalen van de cliënten van de sociale kruidenier. Dit luik loop echter maar tot eind 2021. 

Het eerste werkingsjaar werd positief geëvalueerd. Om de continuïteit te garanderen wordt met vzw SIVI een addendum opgemaakt voor de verdere uitbouw van deze prestatie. Hierin zijn de prestaties en indicatoren opgenomen die aan deze basisprestatie gelinkt zijn. Voor het jaar 2022 wordt via dit addendum een extra budget toegekend van 30.000 euro in het kader van het traject middenveld.

Daarnaast worden in het kader van het toekomstmodel materiële hulp 4 prestaties toegevoegd met betrekking tot de uitbouw van een basiswerking in de cluster Dampoort - Sint-Amandsberg. 

Vanuit het traject materiële hulp ontwikkelden stad en middenveld samen een toekomstmodel waarbij enerzijds een visie naar voor geschoven wordt over de verdere uitbouw van de materiële hulp en anderzijds ook afgesproken is om te gaan werken in clusters. Een cluster is dan een verzameling van wijken waarbinnen afgestemd en samengewerkt wordt met noodhulporganisaties en aanmelders / doorverwijzers. Deze clusters zijn gebaseerd op de territoriale afbakening van de werking van de Welzijnsbureaus.

In 2022 wordt in 2 clusters gestart met de ondersteuning van een ‘basiswerking materiële hulp’ zodat het toekomstmodel duurzaam kan verankerd worden. Deze 2 basiswerkingen worden financieel ondersteund zodat telkens een 0,5 FTE kan worden aangeworven. In een tweede fase (vanaf 2023) worden er 2 extra ‘basiswerkingen materiële hulp’ opgestart in 2 andere clusters. In 2025 volgt de derde fase, waarin we een basiswerking ondersteunen in de laatste drie clusters.

Voor deze prestaties wordt via dit addendum een budget van 37.500 euro voorzien via de middelen binnen het traject middenveld. Daarmee kan een halftijdse medewerker ingezet worden om de basiswerking te voorzien, het kwaliteitskader verder uit te werken en te implementeren, de trekkende organisatie te zijn voor materiële hulp in de desbetreffende cluster en samen te werken met andere basiswerkingen en de bestaande netwerken met betrekking tot materiële (nood)hulp.

Bij positieve evaluatie worden deze beleidsintenties eveneens meegenomen in de convenant voor 2023 - 2025.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Team BeleidsondersteuningTeam Beleidsondersteuning
Budgetplaats B10132100B10152100
Categorie* 64910006491000
Subsidiecode /
2022 27.000 euro33.750 euro
2023 3.000 euro3.750 euro
Totaal 30.000 euro37.500 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1015 Regisseren van materiële ondersteuning

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp en verbreden van de doelgroep (Traject Middenveld) - werkingsjaar 2022 met vzw SIVI, Jos Verdegemestraat 19, 9040 Sint-Amandsberg, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen