Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00518 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij burgemeestersbesluit - periode september, oktober en eerste helft van november - Kennisneming

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_GR_00518 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij burgemeestersbesluit - periode september, oktober en eerste helft van november - Kennisneming 2021_GR_00518 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij burgemeestersbesluit - periode september, oktober en eerste helft van november - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 56, 121 en 128; 
 • Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten;
 • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol); 
 • Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
 • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent;
 • Gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2021 tot delegatie van de benoemende en aanwervende overheid van de Politiezone Gent.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), artikel 56. 
 • Gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2021 houdende de delegatie naar de burgemeester van de bevoegdheid om de leden van het administratief en logistiek kader, van het kader van agenten van politie, van het basiskader en van het middenkader te benoemen en aan te werven.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de gemeenteraad van 21 juni 2021 werd goedgekeurd dat de bevoegdheid om de leden van het administratief en logistiek kader, van het kader van agenten van politie, van het basiskader en van het middenkader te benoemen en aan te werven, gedurende deze legislatuur, wordt gedelegeerd naar de burgemeester (gemeenteraadsbesluit 2021_GRMW_00767).

In bovenvermeld gemeenteraadsbesluit werd bepaald dat er driemaandelijks een rapportage aan de gemeenteraad zal plaatsvinden betreffende de ingevolge deze bevoegdheidsdelegatie getroffen benoemings- en aanwervingsbesluiten. Deze rapportage betreft de periode september, oktober en de eerste helft van november 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De burgemeester keurde in de voormelde periode de benoemingen goed van:

 • 1 ICT-consulent (niveau B) voor de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021;
 • 1 inspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021;
 • 1 inspecteur van politie voor de Wijkdienst in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021;
 • 6 inspecteurs van politie bij de Interventiedienst in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021;
 • 2 inspecteurs van politie voor de Wijkdienst in het raam van de tweede aspirantenmobiliteit van 2021;
 • 11 inspecteurs van politie voor de Interventiedienst in het raam van de tweede aspirantenmobiliteit van 2021;
 • 1 consulent (niveau B) voor de Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning in het raam van het erratum van de derde mobiliteitscyclus van 2021.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de aanwijzing en benoeming van 1 ICT-consulent (niveau B) voor de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021. 

Artikel 2

Neemt kennis van de aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021.

Artikel 3

Neemt kennis van de aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Wijkdienst in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021.

Artikel 4

Neemt kennis van de rangorde van de kandidaten en de aanwijzing en benoeming van 6 inspecteurs van politie bij de Interventiedienst in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021.

Artikel 5

Neemt kennis van de aanwerving, aanwijzing en benoeming van 2 inspecteurs van politie voor de Wijkdienst in het raam van de tweede aspirantenmobiliteit van 2021.

Artikel 6

Neemt kennis van de aanwerving, aanwijzing en benoeming van 11 inspecteurs van politie voor de Interventiedienst in het raam van de tweede aspirantenmobiliteit van 2021.

Artikel 7

Neemt kennis van de aanwijzing en benoeming  van 1 consulent (niveau B) voor de Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning in het raam van het erratum van de derde mobiliteitscyclus van 2021.