Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00519 - Administratief en logistiek kader - vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van adviseur (niveau A) buiten kader - contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00519 - Administratief en logistiek kader - vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van adviseur (niveau A) buiten kader - contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00519 - Administratief en logistiek kader - vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van adviseur (niveau A) buiten kader - contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring 2021_GR_00519 - Administratief en logistiek kader - vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van adviseur (niveau A) buiten kader - contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 56, eerste lid, 118, tweede lid, en 121;
  • Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, in het bijzonder titel II, hoofdstuk IV;
  • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent.

Voorgestelde uitgaven

€ 104.166,31

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), artikel 56, eerste lid.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen de stafdienst van de korpschef van de politiezone Gent is een betrekking van klantencoördinator (niveau A) voorzien.

De titularis van de betrekking van klantencoördinator geniet, vanaf 1 januari 2022, een langdurig verlofstelsel met een duurtijd van 2 jaar. Aldus zal de betrekking van klantencoördinator vanaf die datum tijdelijk niet door de titularis worden waargenomen.

De klantencoördinator is echter een belangrijke schakel in het optimaliseren van de klantenervaring met de Gentse politie en binnen het reputatiemanagement van de Gentse politie. Zo zal de klantencoördinator binnen die actiedomeinen aanbevelingen aan de korpsleiding formuleren, een jaaractieplan vastleggen en opvolgen, opleidingen voor de medewerkers organiseren, … Daarnaast staat de klantencoördinator ook in voor het afhandelen van klachten en meldingen die geen onderzoek van het intern toezicht vereisen. De klantencoördinator beheert en promoot tevens het intern gebruik van de klantenfiches waardoor de problemen en meldingen van burgers in grote mate op identieke wijze kunnen behandeld worden. Ook het beantwoorden en uitvoeren van verzoeken van de ombudsman of -vrouw of gelijkaardige instanties behoren tot het takenpakket van de klantencoördinator. Tenslotte ondersteunt de klantencoördinator de algemene werking van het meldpunt vanuit de stem van de klant/burger.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Uit het voorgaande blijkt dat de betrekking van klantencoördinator een essentiële functie is binnen de politiezone Gent, en dit zeker in het raam van het continu streven naar het optimaliseren van de dienstverlening van de Gentse politie. Het is dan ook van primordiaal belang dat de aan de betrekking van klantencoördinator verbonden opdrachten te allen tijde worden uitgevoerd.

Gelet op dit alles wenst de politiezone Gent de continuïteit in het uitvoeren van voorgaande opdrachten te verzekeren door het begeven van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met een duurtijd van 1 jaar, eventueel verlengbaar met 1 jaar. De titularis van de arbeidsovereenkomst zal, naast zijn/haar inzet in het raam van de opdrachten verbonden aan de betrekking van klantencoördinator, ook kunnen worden ingezet om verbetertrajecten binnen de politiezone Gent te begeleiden.

Overzicht van de uitgaven

De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie):


aantal en graad bedrag
1 adviseur € 104.166,31 

 

Totaal van de jaarlijkse bruto loonkost voor 1 adviseur € 104.166,31

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van adviseur (niveau A) buiten kader bij de stafdienst van de korpschef van de politiezone Gent met het oog op het uitvoeren van de opdrachten verbonden aan de betrekking van klantencoördinator en het begeleiden van verbetertrajecten. Hierbij wordt een arbeidsovereenkomst met een duurtijd van 1 jaar aangeboden.