Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00499 - Aangepaste waarderingsregels Stad Gent en OCMW Gent - Kennisneming

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 19:43
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00499 - Aangepaste waarderingsregels Stad Gent en OCMW Gent - Kennisneming

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 1
Sandra Van Renterghem
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00499 - Aangepaste waarderingsregels Stad Gent en OCMW Gent - Kennisneming 2021_GR_00499 - Aangepaste waarderingsregels Stad Gent en OCMW Gent - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, hoofdstuk 8 - artikel 116 e.v.


Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 56, § 3, 3° en 7°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De laatste beslissingen van de uitvoerende organen van Stad Gent en OCMW Gent over de waarderingsregels zijn genomen in 2015 naar aanleiding van de implementatie van de BBC-boekhoudregels (BBC staat voor Beleids- en Beheerscyclus). 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierna wordt gemotiveerd waarom er toevoegingen en/of aanpassingen dienen te gebeuren aan/van de bestaande waarderingsregels.


1. Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening bij OCMW Gent: overboeking van 4135* (KT-vordering) naar 2905* (LT-vordering wegens betalingsuitstel) 

De vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening bij OCMW Gent worden geboekt op de rekening 4135* (KT-vordering) conform de BBC-regelgeving. Aangezien 85,19% van de vorderingen op de rekening 4135* ouder dan één jaar zijn (gemeten dd. 31/12/2020), kan worden geconcludeerd dat de vorderingen op de rekening 4135* in hoofdzaak het karakter hebben van lange-termijn vorderingen waartoe er in de praktijk (al dan niet formeel) betalingsuitstel op lange termijn werd toegekend.

Na overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), is het dan ook aangewezen om per eindejaar de vorderingen op de rekening 4135* (korte termijn-vordering) ten dele over te boeken naar de rekening 2905*, zijnde vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel (lange termijn-vordering).

Rekening houdende met een door Departement Financiën verricht onderzoek (op basis van data-analyse met gemiddeldes over een periode van 3 jaar) naar het karakter van de vorderingen op de rekening 4135* (korte termijn versus lange termijn), zullen er afhankelijk van het type debiteur/partnertype (bv. schuldenaar collectieve schuldbemiddeling, bejaarden ten laste van OCMW Gent) de volgende overboekingen van 4135* naar 2905* worden verricht per eindejaar:

  • De vorderingen op de partnertypes 4 (natuurlijke personen – andere) en 6 (bejaarden tlv OCMW) worden beschouwd als vorderingen op middellange termijn (circa 5 jaar). 80% van de betrokken vorderingen zullen per jaareinde overgeboekt worden naar de rekening 2905*;
  • De vorderingen op het partnertype 7 (cliënten sociale dienst – sociaal actief) worden beschouwd als vorderingen op lange termijn (circa 10 jaar). 90% van de betrokken vorderingen zullen per jaareinde overgeboekt worden naar de rekening 2905*;
  • De vorderingen op de partnertypes 9 (schuldenaars in collectieve schuldbemiddeling) en 20 (fraudedossiers) worden beschouwd als vorderingen op zéér lange termijn (> 10 jaar). 97,5 % van de betrokken vorderingen zullen per jaareinde overgeboekt worden naar de rekening 2905*;

 

De overboeking van de rekening 4135* naar 2905* vormt technisch gezien een budgettaire uitgave via het financieringsbudget (vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel) en deze uitgave zal tijdens de huidige MJP in principe gecompenseerd worden door een aanpassing in meer (in plus) van het gecumuleerd budgettair resultaat van OCMW Gent. Deze compensatie in meer (in plus) is mogelijk, aangezien de budgettaire opbrengsten gerelateerd aan de vorderingen op 4135* destijds, zijnde bij de opstart van de BBC-boekhouding in 2014, niet werden meegenomen bij de berekening van het budgettair startkapitaal van OCMW Gent. Voor de MJP van de volgende legislatuur (dus na 2025) zal de overboeking van de rekening 4135* naar 2905* wel aanleiding geven tot een extra budgettaire uitgave à rato van de jaarlijkse aangroei van de rekening 4135* (en rekening houdende met de hogere genoemde percentages van overboeking).

 

2. Tussenkomst Stad Gent in het verlies van OCMW Gent

De BBC-2020 boekhoudregels stellen dat de vroegere dotatie van Stad Gent aan OCMW Gent wordt beschouwd als een tussenkomst van Stad Gent in het verlies van OCMW Gent, en dient geboekt te worden op de rekening 6941* bij Stad Gent en op de rekening 7941* bij OCMW Gent. Beide rekeningen maken technisch gezien deel uit van de resultaatsverwerking. Vanuit geconsolideerd budgettair oogpunt heffen de boekingen op 6941* en 7941* elkaar volledig op (de budgettaire opbrengst bij OCMW Gent wordt geneutraliseerd door de budgettaire uitgave bij Stad Gent). 

De tussenkomst van Stad Gent wordt verder geboekt op de rekening 6941* (debetboeking) met als tegenboeking de rekening 408* (creditboeking), zijnde de R/C tussen Stad Gent en OCMW Gent. Bij OCMW Gent gebeurt er een creditboeking op 7941* en een debetboeking op 448*, zijnde de R/C tussen Stad Gent en OCMW Gent. De R/C tussen Stad Gent en OCMW Gent (408* en 448*) ontstaat in hoofdzaak naar aanleiding van de effectieve financiële geldstromen van Stad Gent naar OCMW Gent en door de interne facturatie van diensten tussen Stad Gent en OCMW Gent. 

De regelgeving verstrekt vrijheid aan de openbare besturen voor de wijze van berekening/bepaling van de tussenkomst van een gemeente in het verlies van haar OCMW. 

De methodiek voor de berekening van de tussenkomst van Stad Gent in het verlies van OCMW Gent werd bij de introductie van BBC 2020 voorgelegd aan het managementteam van Stad Gent/OCMW Gent, en werd als volgt bepaald: gebudgetteerd exploitatiesaldo (excl. interne facturatie) en incl. budgetverschuivingen + de periodieke leningaflossingen. Het bedrag van de op deze wijze berekende tussenkomst is echter niet gelijk aan het (jaarlijks aangegroeide) bedrag van de rekening courant tussen Stad Gent en OCMW Gent, waardoor het saldo van de R/C tussen Stad Gent en OCMW Gent niet € 0 bedraagt per eindejaar. Hoewel dit op zich geen probleem vormt, bemoeilijkt dit echter de geconsolideerde rapportering. Zo zorgt het saldo op de R/C Stad Gent-OCMW Gent ervoor dat bv. de balanscijfers van Stad Gent en OCMW Gent niet zomaar kunnen gesommeerd worden voor consolidatiedoeleinden.

Het is dan ook vanuit praktisch oogpunt aangewezen om de tussenkomst in het verlies als dusdanig te bepalen zodat de R/C Stad Gent-OCMW Gent (448* en 408*) jaarlijks op € 0 valt. In de praktijk zal de jaarlijkse tussenkomst in het verlies dan in principe gelijk zijn aan de som van de effectieve geldtransferten tussen Stad Gent en OCMW Gent en de netto-interne facturatie tussen Stad en OCMW.

Hoewel de tussenkomst van Stad Gent in het verlies van OCMW Gent dient toegelicht te worden bij rapport T5 van de jaarrekening (T5, toelichting bij de balans, zie de nota van 12 november 2020 van het ABB over de tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW), zal de methodiek voor de tussenkomst ook opgenomen worden in de waarderingsregels van Stad Gent en OCMW Gent (gegeven de impact op onder andere de rekening courant tussen Stad Gent en OCMW Gent). 

 

3. Diverse (kleinere) aanpassingen 

Naar aanleiding van de harmonisatie van de waarderingsregels tussen Stad Gent en OCMW Gent, wordt er onder 2.2.6. van de waarderingsregels toegevoegd dat fietsen, net zoals bij Stad Gent, boekhoudkundig worden afgeschreven over een periode van 8 jaar (in plaats van 10 jaar).

Bij de waarderingsregels van Stad Gent worden er aparte vasteactivaklasses voorzien onder 2501* en 252* (zie 1.3.7. van de waarderingsregels) om zodoende de activering als leasing van de investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur te kunnen verrichten (naar aanleiding van ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie). De activering als leasing gebeurt volgens boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 Bij de waarderingsregels van Stad Gent wordt er een aparte activaklasse 22101 “gebouwen specifieke afschrijvingsduur” voorzien (zie de klasse 22101 onder 1.3.7 van de waarderingsregels), hetgeen toelaat om bepaalde activa in uitzonderlijke gevallen af te schrijven over een periode die afwijkt van de reguliere afschrijvingsperiode van 33 jaar. Ook bij de waarderingsregels van OCMW Gent wordt deze mogelijkheid voorzien (zie 2.2.6 van de waarderingsregels van OCMW Gent).

Activiteit

AC35238 Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de aangepaste waarderingsregels in de Beleids- en Beheerscyclus (BBC)  zoals vermeld in de bijlage, die bij dit besluit wordt gevoegd.

Deze waarderingsregels zijn van toepassing vanaf boekjaar 2021 (de nieuwe waarderingsregels worden dus reeds toegepast tijdens boekjaar 2021).


Bijlagen

  • Gewijzigde waarderingsregels Stad Gent en OCMW Gent
  • Gewijzigde waarderingsregels Stad Gent en OCMW Gent met aanduiding van de wijzigingen