Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00523 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:20
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00523 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00523 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging 2021_GR_00523 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikels 10/1 t.e.m. 10/3.
  • Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
  • Het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 28 juni 2017 heeft de gemeenteraad het nieuw reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning, goedgekeurd. Daarna werd dit reglement op verschillende momenten gewijzigd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In toepassing van artikel 19 van het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren is het parkeren met een voertuig voorzien van een geldige bewonersvergunning, in de zone of op de plaatsen waarvoor de parkeervergunning is uitgereikt, vrijgesteld van parkeerretributie (met uitzondering van het parkeren op plaatsen waar enkel ultrakortparkeren geldt).                

In bepaalde gevallen wordt afgeweken van bovenstaande regel en geen vrijstelling van retributie verleend voor het parkeren van een voertuig voorzien van een geldige bewonersvergunning.    


Concreet gaat het om (bepaalde delen van) commerciële straten, waar rotatie van de voertuigen gewenst is gezien de aanwezigheid van veel handelszaken.

Er wordt voorgesteld om in de Dampoortstraat geen vrijstelling van parkeerretributie via de gemeentelijke parkeervergunning toe te staan. Hiertoe wordt zone 1 uit de "Lijst parkeerzones”, die de bijlage vormt bij het “Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning” aangepast.

Activiteit

AC34806 Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt bijlage 2 - lijst parkeerzones van het 'reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning' als volgt: 

Dampoortstraat niet langer opgenomen in zone 1.

De wijziging treedt in werking op 21/12/2021.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Bijlage 2 Lijst parkeerzones (oude versie).pdf
  • Bijlage 2 Lijst parkeerzones (nieuwe versie).pdf
  • Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning
  • Bijlage 1 Lijst bewonerszones (informatief)