Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00495 - Reglement opmaak inventaris ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen Belasting op ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen - Wijziging

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:12
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Belastingreglement, type Kohierbelasting.
 • Relevante MAR code: 7375 - Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen
 • Bijkomende aanslagvoet: Nee

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00495 - Reglement opmaak inventaris ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen Belasting op ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen - Wijziging

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00495 - Reglement opmaak inventaris ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen Belasting op ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen - Wijziging 2021_GR_00495 - Reglement opmaak inventaris ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen Belasting op ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • De Vlaamse Codex Wonen van 2021

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betrokken reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2019, en laatst gewijzigd op de gemeenteraad van 14 december 2020. Na het invoeren van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, werd met ingang van 20.09.2021 de oorspronkelijke wetgeving die door de Codex werd gecodificeerd, opgeheven. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het komt de leesbaarheid en duidelijkheid van de daarop gesteunde reglementen ten goede om de verwijzingen naar de sindsdien opgeheven regelgeving, aan te passen en te verwijzen naar de nieuwe Codex. Dit gebeurt op diverse plaatsen in het reglement, voornamelijk in het artikel 1 'Definities'.


Daarnaast wordt in de drie reglementen de vrijstelling bij overdracht van het geïnventariseerde onroerend goed aangepast. De beperking van deze vrijstelling geldt niet langer enkel in geval van overdrachten aan bepaalde natuurlijke of rechtspersonen waar de oorspronkelijke eigenaar een (te) nauwe band heeft, maar ook van deze personen. Daarmee wordt  een lacune in deze regel opgevangen, met name wanneer een vereniging of vennootschap een onroerend goed aan een natuurlijk persoon overdraagt om gedurende 2 jaar aan de belasting te ontsnappen. 

De oorspronkelijke motivering van deze vrijstelling blijft van toepassing:
"De nieuwe eigenaar van een woning wordt eveneens een periode gegund om herstelwerken uit te voeren. Daarvoor moet een periode van 24 maanden volstaan: hiermee worden de 2 volgende belastingaanslagen vermeden voor de nieuwe eigenaar. Enkele specifieke nieuwe eigenaars worden van deze vrijstelling uitgesloten. Het gaat om constructies waar de verkoper en koper dergelijke nauwe banden met mekaar vertonen, zoals een zaakvoerder aan zijn vennootschap of een ouder aan een kind, dat misbruik moet worden vermoed. Bij erfenis wordt geen misbruik vermoed, zodat de vrijstelling daar altijd van toepassing is."


Specifiek in het reglement met betrekking tot ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen, wordt de vrijstelling voor de eigenaar die geen andere onroerende goederen in bezit heeft, maar sinds het moment van de invenarisatie in het geïnventariseerde pand is gedomicilieerd, bevestigd. Er moest immers vermeden worden dat Gentenaars door deze belasting uit hun enige woning worden gedreven, omdat ze niet de financiële middelen hebben om de nodige renovaties uit te voeren (en dus evenmin om de belasting te blijven betalen en dus tot gedwongen verkoop van hun woning moet worden overgegaan). Aan deze oorspronkelijke motivering moet echter worden toegevoegd, dat het belastingreglement tevens tot doel heeft de leegstaande, verwaarloosde en (in dit geval) ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen niet enkel te herstellen maar ook terug op de woningmarkt te activeren. Het strookt met het (woon)beleid van de stad om deze woningen via een fiscale impuls te activeren op de huurmarkt of de eigenaar tot verkoop aan te zetten.
Hoewel deze doelstelling oorspronkelijk enkel uitdrukkelijk in de motivering van het reglement op de leegstaande woningen en gebouwen was opgenomen, verduidelijkt de gemeenteraad hiermee uitdrukkelijk dat deze doelstelling ook (mee) aan de grond ligt van de 2 andere 'verkrottingsbelastingen'. Rekening houdend met deze doelstelling, is het verantwoord een vrijstelling te voorzien en te behouden voor de woning waarvan de eigenaar geen andere onroerende goederen in bezit heeft, en sinds het moment van de invenarisatie in het geïnventariseerde pand is gedomicilieerd. Ook in herstelde toestand, zal deze woning immers niet worden geactiveerd op de woningmarkt. 


De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu is belast met toezicht op en uitvoering van het inventarisgedeelte.
Het Team Belastingen Wonen+ is belast met toezicht op en uitvoering van het heffingsgedeelte.

Activiteit

AC35509 Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Vervangt artikel 1 van het 'Reglement opmaak inventaris ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen Belasting op ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen' als volgt:

Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder: 

§ 1. Inventaris: de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, die aan de criteria voldoet zoals bedoeld in artikel 3.19 van de Codex.

§ 2. Inventarisbeheerder: de gewestelijke entiteit die door de Vlaamse Regering belast wordt met het beheer van deze inventarissen overeenkomstig artikel 3.19 van de Codex.

§ 3. Bevoegde administratie: Stad Gent, Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, Departement Stedelijke Ontwikkeling – Botermarkt 1, 9000 Gent.

§ 4. Woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande, zoals bepaald in artikel 1.3, 66° van de Codex.

§ 5. Kamer: woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de bewoners voor één of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt, zoals bepaald in artikel 1.3, 25° van de Codex.

§ 6. Als zakelijk gerechtigde wordt beschouwd, conform art 1.3, 22° van de Codex, de houder van één van de volgende zakelijke rechten:

a. de volle eigendom;

b. het recht van opstal of van erfpacht;

c. het vruchtgebruik.

§ 7. Sociale Woonorganisaties: de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, de erkende sociale verhuurkantoren en het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, zoals deze worden bepaald in de Codex.

§ 8. Inventarisatiedatum: de datum waarop een woning in de inventaris is opgenomen.

§ 9. De Codex: De Vlaamse Codex Wonen van 2021.


De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 2

Wijzigt artikel 2 van het 'Reglement opmaak inventaris ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen Belasting op ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen' als volgt:

in §1 wordt verwezen naar de artikel 3.12 tot en met 3.18 van de Codex

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 3

Wijzigt artikel 4 van het 'Reglement opmaak inventaris ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen Belasting op ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen' als volgt:

in §1 wordt verwezen naar de artikel 3.46 van de Codex

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 4

Wijzigt artikel 9 van het 'Reglement opmaak inventaris ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen Belasting op ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen' als volgt:

 • in §1 wordt tussen de woorden 'overdrachten' en 'aan', de woorden 'van of' toegevoegd
 • in §15 wordt verwezen naar de Codex
 • in §16 wordt verwezen naar artikel 5.82 van de Codex

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 5

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Reglement opmaak inventaris ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen Belasting op ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • Te wijzigen belastingreglement
 • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement - met markeringen
 • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement