Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00520 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2022 - Vaststelling

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00520 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2022 - Vaststelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00520 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2022 - Vaststelling 2021_GR_00520 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2022 - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
  • Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe Gemeentewet, artikel 96, toepasselijk verklaard door artikel 27 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Politiezone Gent is wettelijk verplicht tot het opstellen van een begroting.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De politiebegroting voor het dienstjaar 2022 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het ontwerp wordt ter bespreking voorgelegd en bestaat uit het begrotingsboek, het verslag bevattende een synthese van de begroting en het meerjarig financieel beleidsplan.

Het tijdelijk prefinancieren van buitengewone uitgaven met eigen beschikbare middelen kan financiële voordelen opleveren voor de Politiezone. Ter zake bepaalt de omzendbrief BB 2006/09 van 20 juli 2006 onder rubriek I, afdeling B. Bijzonder instructies, punt 4.4.1 De leningen, dat de gemeenteraad, in afwachting van het effectief opnemen van de leningen en op voorwaarde dat de gemeente over voldoende eigen middelen beschikt, per investeringsdossier een afzonderlijke beslissing mag nemen tot prefinanciering met eigen middelen. Om praktische redenen wordt voorgesteld om de gemeenteraad in deze context een algemene beslissing te laten nemen bij de vaststelling van deze begroting.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De begroting van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2022 en de erbij horende bijlagen vast te stellen, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Stelt de gewone begroting van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2022, inclusief de vorige dienstjaren, vast

in ontvangsten op:

143.183.560,82 euro

in uitgaven op:

136.156.599,00 euro

geraamd algemeen begrotingsresultaat:

7.026.961,82 euro

Artikel 3

Stelt de buitengewone begroting van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2022, inclusief de vorige dienstjaren, vast

in ontvangsten op:

10.523.049,00 euro

in uitgaven op:

10.523.049,00 euro

geraamd algemeen begrotingsresultaat:

0,00 euro

Artikel 4

Toelating te geven om buitengewone uitgaven die met leningen worden gefinancierd te prefinancieren met eigen middelen voor zover de kasvoorraad van de zone dit toelaat.

Artikel 5

Onderwerpt dit besluit aan het advies en de goedkeuring van de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan de goedkeuring van de Vlaamse regering.


Bijlagen

  • Politiezone Gent (5415) - Begroting 2022 - Final.pdf
  • Politiezone Gent (5415) - Begroting 2022 - Verslag - Final.pdf
  • Politiezone Gent 5415) - Begroting 2022 - Verslag Adviescommissie - Final.pdf
  • Politiezone Gent (5415) - Begroting 2022 - MFB - Final.pdf