Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00468 - Geactualiseerd overzicht (kalenderjaar 2020) van de diverse organisaties, instellingen en vennootschappen met afgevaardigden van de Stad Gent - Mandatenlijst - Kennisneming

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_GR_00468 - Geactualiseerd overzicht (kalenderjaar 2020) van de diverse organisaties, instellingen en vennootschappen met afgevaardigden van de Stad Gent - Mandatenlijst - Kennisneming 2021_GR_00468 - Geactualiseerd overzicht (kalenderjaar 2020) van de diverse organisaties, instellingen en vennootschappen met afgevaardigden van de Stad Gent - Mandatenlijst - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 6
 • De deontologische code voor lokale mandatarissen van 20 november 2017

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 6

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van een geactualiseerd overzicht van alle organisaties, instellingen en vennootschappen waarin afgevaardigden van de Stad Gent zetelen.

Deze rapportering, die wordt opgelegd door artikel 56, §6 van het Decreet over het lokaal bestuur, vond reeds plaats in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het overzicht dat conform artikel 56, §6 van het Decreet over het lokaal bestuur  jaarlijks aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, wordt - in uitvoering van het hogervermelde raadsbesluit - aangevuld met een mandatenlijst (voor het kalenderjaar 2020).

Deze lijst bevat een overzicht van alle publieke en private mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen, en die worden opgenomen door een fractielid of door personen afgevaardigd vanuit een fractie. Deze lijst bevat ook informatie over het al dan niet bezoldigd karakter van de vergaderingen en het aantal vergaderingen die hebben plaatsgevonden.

Deze verplichting vloeit voort uit artikel 32 van de deontologische code voor lokale mandatarissen dat als volgt luidt:

Artikel 32

 • De mandatarissen, met inbegrip van de externe personen die namens de Stad Gent of namens het OCMW een mandaat bekleden, melden aan algemeen directeur alle mandaten die zij opnemen in andere organisaties.Enkel voor wat de aangifteplichtige mandaten betreft, kan deze melding ook gebeuren door aan de algemeen directeur uiterlijk op 15 april een kopie te bezorgen van de mandatenlijst die jaarlijks aan het Rekenhof moet worden bezorgd.

 • Bij de melding wordt meegedeeld wat de bezoldiging van het mandaat is.

 • De dienst Bestuursondersteuning houdt van de gemelde mandaten een mandatenregister bij.

 • Een mandataris mag geen andere functies opnemen wanneer die een structureel risico vormen voor een integere invulling van zijn mandaat.

 • In geen geval mag een bijkomend mandaat of dienstverlenende activiteiten de eer en waardigheid van het ambt in het gedrang brengen.

 

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de geactualiseerde overzichtslijst, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, van de instellingen, organisaties en vennootschappen waarin afgevaardigden van de Stad Gent zetelen.

Artikel 2

Neemt kennis van de mandatenlijst, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, voor het kalenderjaar 2020.


Bijlagen

 • mandatenlijst Open Vld
 • mandatenlijst Groen
 • mandatenlijst Vooruit
 • mandatenlijst CD&V
 • mandatenlijst N-VA
 • mandatenlijst Vlaams Belang
 • mandatenlijst PVDA
 • afvaardigingslijst 2020