Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2022_GR_00001 - Subsidieovereenkomst project wijkrestaurant in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00001 - Subsidieovereenkomst project wijkrestaurant in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00001 - Subsidieovereenkomst project wijkrestaurant in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring 2022_GR_00001 - Subsidieovereenkomst project wijkrestaurant in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 14 en artikel 106, lid 2;
  • Het Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie.

Voorgestelde uitgaven

€ 189.243,38

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De lokale diensteneconomie creëert jobs voor kansengroepen via het organiseren van een aanbod voor niet-ingevulde behoeften. Dat biedt de Stad opportuniteiten om nieuwe dienstverlening te organiseren. Bijzondere aandacht gaat naar opleiding, begeleiding en doorstroming van de werknemers naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo draagt de lokale diensteneconomie bij tot de realisatie van de doelstellingen die geformuleerd werden in het bestuursakkoord 2020-2025 en de beleidsnota Werk en Sociale Economie. De lokale cofinanciering is essentieel voor de voortzetting van de projecten lokale diensteneconomie.

Op 26 mei 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst met Toreke vzw, Vlotstraat 22, 9000 Gent, goed voor de projecten wijkrestaurant Toreke en wijkrestaurant 't Postje, periode 01/01/2020-31/12/2020, en op 26 januari 2021 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst goed voor de periode 01/01/2021-31/12/2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De maatregel lokale diensteneconomie wordt momenteel hervormd door de Vlaamse overheid. Dit kan een belangrijke impact hebben op de huidige projecten. Er wordt voorzien dat de nieuwe regelgeving van kracht wordt op 01/01/2023.

Daarom wordt thans voorgesteld om de subsidieovereenkomst met Toreke vzw, Vlotstraat 22, 9000 Gent, voor de projecten wijkrestaurant Toreke en wijkrestaurant ’t Postje te verlengen voor de periode 01/01/2022-31/12/2022.

Toreke kreeg van de Vlaamse overheid een bijkomend contingent van 4 VTE doelgroepwerknemers. Daarom werd de cofinanciering vanuit de Dienst Werk vanaf 01/01/2022 opgetrokken met 6.000 euro/VTE.

Om de continuering van het project lokale diensteneconomie van Toreke te garanderen wordt volgende financiering voor één jaar voorgesteld. Gezien het gaat over minstens 85 % personeelskosten, wordt een indexering van 2,51 % toegepast.

Toreke vzw, Vlotstraat 22, Gent

Organisatie van wijkrestaurants Toreke, 't Postje en buurttuin.

12,2 VTE doelgroepwerknemers, periode 01/01/2022-31/12/2022

Dienst Werk en Activering

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Beleidsparticipatie Totaal 2022


129.997 euro


43.088,23 euro

16.158,09 euro

189243,38 euro

 

De evaluatiefiche van het project voor het werkingsjaar 2020 werd als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*            Dienst     Werk en Activering       Beleidsparticipatie                                        Ontmoeten en Verbinden                                                
Budgetplaats
348230000
3454000GW
35011BW00
Categorie*
 E.subs
E.Subs   E.Subs
Subsidiecode
Niet_Relevant
Niet_Relevant Niet_Relevant
2022

116997,29

14542,28

 38779,41
2023

12999,71

1615,81

 4308,82
Totaal

129997

16158,09

 43088,23

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34823 Uitbouwen van de sociale economie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Toreke vzw, Vlotstraat 22, 9000 Gent, projecten wijkrestaurant Toreke en wijkrestaurant 't Postje, periode 01/01/2022-31/12/2022, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen