Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00521 - Werken aan de onbevaarbare waterloop van 3de categorie R4W11a De Lieve ter hoogte van de Vijfhoekstraat te Mariakerke - Machtiging

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00521 - Werken aan de onbevaarbare waterloop van 3de categorie R4W11a De Lieve ter hoogte van de Vijfhoekstraat te Mariakerke - Machtiging

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00521 - Werken aan de onbevaarbare waterloop van 3de categorie R4W11a De Lieve ter hoogte van de Vijfhoekstraat te Mariakerke - Machtiging 2021_GR_00521 - Werken aan de onbevaarbare waterloop van 3de categorie R4W11a De Lieve ter hoogte van de Vijfhoekstraat te Mariakerke - Machtiging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, artikels 7 en 12.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vlaamse Overheid - afdeling VWT - team NET heeft per mail van 17/11/2021 de vraag tot machtiging verlegging nutsleiding FO-kabel Vlaams-gewest onder onderhoudszone Lieve op de onbevaarbare waterloop R4W11a De Lieve ter hoogte van de Vijfhoekstraat te Mariakerke overgemaakt.

De werken zullen worden uitgevoerd in het kader van R4WO-project en het verplicht verlaten van de middenberm R4.

De waterloop R4W11a is gerangschikt in de derde categorie onbevaarbare waterlopen en is niet gelegen in het werkingsgebied van een polder of een watering.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgens artikel 7 van de Wet van 28 december 1967 is de gemeente bevoegd voor het beheer van onbevaarbare waterlopen van derde categorie op haar grondgebied, met uitsluiting van de onbevaarbare waterlopen van derde categorie binnen het werkingsgebied van een polder of een watering.

Artikel 12 van de Wet bepaalt dat andere personen dan de bevoegde waterbeheerder alleen werken aan, over of onder de waterloop mogen uitvoeren nadat ze daarvoor een machtiging van de bevoegde waterbeheerder hebben gekregen.

De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen adviseert de aanvraag gunstig onder de volgende voorwaarde:

"De bouwheer/aanvrager is steeds verantwoordelijk voor gebeurlijke beschadigingen van de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, rijweg, de brug en het groen en de onverharde delen zoals bermen en taluds te wijten aan de (bouw)activiteit.
Deze beschadigingen zullen door onze dienst, op kosten van de bouwheer/aanvrager, hersteld worden.

De aanvraag dient te voldoen aan het technisch dossier dat eerder goedgekeurd werd bij de verkaveling."

Het laatste lid van artikel 12, § 1 bepaalt dat de machtigingverlener binnen zestig dagen na de uitvoering van de werken de nodige technische gegevens van de uitgevoerde werken bezorgt aan de provincie om de digitale atlas van de waterlopen en de publieke grachten te actualiseren.

Om aan die verplichting te kunnen voldoen, wordt in de machtiging opgelegd dat de houder van de machtiging binnen de dertig dagen na het einde van de werken aan de cel Juridische Ondersteuning, op DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent, de datum van de voltooiing van de werken moet meedelen, samen met een as-built plan van de uitgevoerde werken aan de waterloop. Dat plan is opgemaakt volgens dezelfde richtlijnen als het plan bij de machtigingsaanvraag. 

De vraag van de Agentschap Wegen & Verkeer komt in aanmerking voor afgifte van een machtiging onder de volgende voorwaarden:

  • de aanduidingen van het plan naleven;
  • binnen de dertig dagen na het einde van de werken aan de cel Juridische Ondersteuning, op DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent, de datum van de voltooiing van de werken meedelen, samen met een as-built plan van de uitgevoerde werken aan de waterloop. Dat plan is opgemaakt volgens dezelfde richtlijnen als het plan bij de machtigingsaanvraag;
  • de vergunninghouder is steeds verantwoordelijk voor gebeurlijke beschadigingen van de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, rijweg, de brug en het groen en de onverharde delen zoals bermen en taluds te wijten aan de (bouw)activiteit. Deze beschadigingen zullen door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen op kosten van de vergunninghouder hersteld worden. De aanvraag dient te voldoen aan het technisch dossier dat eerder goedgekeurd werd bij de verkaveling.

Adviezen

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Gunstig onder voorwaarden

"De bouwheer/aanvrager is steeds verantwoordelijk voor gebeurlijke beschadigingen van de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, rijweg, de brug en het groen en de onverharde delen zoals bermen en taluds te wijten aan de (bouw)activiteit. Deze beschadigingen zullen door onze dienst, op kosten van de bouwheer/aanvrager, hersteld worden.
De aanvraag dient te voldoen aan het technisch dossier dat eerder goedgekeurd werd bij de verkaveling."

Activiteit

AC34264 Opvolgen dossiers openbare veiligheid, gezondheid, buurtwegen, onbevaarbare waterlopen, plaatsnaamgeving, trage wegen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Verleent een machtiging aan de Vlaamse Overheid - afdeling VWT - team NET, Koning Albert II-Laan 20, bus4 te 1000 Brussel, voor verlegging glasvezelnetwerk nutsleiding FO-kabel Vlaams-gewest onder onderhoudszone Lieve op de onbevaarbare waterloop R4W11a De Lieve (3de categorie) ter hoogte van de Vijfhoekstraat te Mariakerke, volgens de aanduidingen van het aangehechte plan onder de volgende voorwaarden:

  • de aanduidingen van het plan naleven;
  • binnen de dertig dagen na het einde van de werken aan de cel Juridische Ondersteuning, op DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent, de datum van de voltooiing van de werken meedelen, samen met een as-built plan van de uitgevoerde werken aan de waterloop. Dat plan is opgemaakt volgens dezelfde richtlijnen als het plan bij de machtigingsaanvraag;
  • de vergunninghouder is steeds verantwoordelijk voor gebeurlijke beschadigingen van de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, rijweg, de brug en het groen en de onverharde delen zoals bermen en taluds te wijten aan de (bouw)activiteit. Deze beschadigingen zullen door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen op kosten van de vergunninghouder hersteld worden. De aanvraag dient te voldoen aan het technisch dossier dat eerder goedgekeurd werd bij de verkaveling.

Bijlagen