Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00542 - Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad - Vaststelling

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Zeneb Bensafia

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00542 - Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad - Vaststelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00542 - Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad - Vaststelling 2021_GR_00542 - Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur, artikel 7.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur, artikel 7.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 3 januari 2019 stelde de gemeenteraad de verkiezing vast van Zeneb Bensafia als voorzitter van de gemeenteraad. Dit mandaat neemt een einde op 31 december 2021. De gemeenteraad stelde ook vast dat mevrouw Stephanie D'Hose op de voordrachtsakte als opvolger werd aangeduid en vanaf 1 januari 2022 het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege zal opnemen. In de akte van voordracht staan geen andere opvolgers vermeld.

De gemeenteraad heeft op 25 oktober 2021 kennis genomen van de afstand van mandaat van mevrouw Stephanie D'Hose.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Als de persoon die in de akte van voordracht is aangewezen als de opvolger van de voorzitter, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen of als er geen opvolger is vermeld, wordt tot vervanging overgegaan via verkiezing op basis van een akte van voordracht die moet worden ondertekend door een dubbele meerderheid.

De voorzitter van de gemeenteraad stelt vast dat de akte van voordracht tijdig is overhandigd aan de algemeen directeur en ontvankelijk is.

De heer Christophe Peeters werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 verkozen als raadslid en heeft de Belgische nationaliteit.  Onderzoek van de geloofsbrieven wijst uit dat de heer Christophe Peeters aan de wettelijk vereiste voorwaarden tot verkiesbaarheid voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.

Conform artikel 69 van het decreet over het lokaal bestuur is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast dat de heer Christophe Peeters aan de wettelijk vereiste voorwaarden tot verkiesbaarheid voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.

Artikel 2

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Christophe Peeters, wordt verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 1 januari 2022.


Bijlagen

  • 20211209_DO_Attest bevolkingsregister verkiesbaarheid GR_Christophe Peeters.pdf
  • 20211203_DO_Uittreksel uit het strafregister Christophe Peeters.pdf
  • 20210312_DO_Verklaring op eer Christophe Peeters_signed.pdf