Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

Besluitenlijst  gemeenteraad

ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting

 • 1.

  2021_GR_00525 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te wijzigen. Ingevolge de schepenwissel met ingang van 1 januari 2022 worden een aantal bevoegdheden van de algemene gemeenteraadscommissies gewijzigd en wordt ook de benaming van enkele gemeenteraadscommissies aangepast.

 • 5.

  2021_GR_00498 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent mbt het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het sociaal woonproject Meulestede met ontmoetingsruimte, aan de New Orleansstraat, voor de realisatie van sociale assistentiewoningen en een ontmoetingsruimte, tussen de Stad Gent, het OCMW Gent en WoninGent cvba-so.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet met WoninGent cvba-so, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, waarbij een subsidie wordt toegekend van 300.000 euro.  

 • 12.

  2021_GR_00439 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 met vzw Zwerfgoed, Beekstraat 30 te 9030 Mariakerke, waarbij een subsidie wordt toegekend van 60.000 euro per jaar.

 • 16.

  2021_GR_00460 - Subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 met Dyzo vzw, Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel, waarbij een subsidie wordt toegekend van 18.271 euro per jaar.

 • 18.

  2021_GR_00465 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 400.382,47 euro.

 • 24.

  2021_GR_00422 - Partnerovereenkomst in het kader van de ESF-project : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen aan de partnerovereenkomst voor het project: 'Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang'.

 • 25.

  2021_GR_00468 - Geactualiseerd overzicht (kalenderjaar 2020) van de diverse organisaties, instellingen en vennootschappen met afgevaardigden van de Stad Gent - Mandatenlijst - Kennisneming

  Behandeld

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van:

  - een geactualiseerd overzicht van de diverse organisaties, instellingen en vennootschappen met afgevaardigden van de Stad Gent voor 2020

  - de mandatenlijst. Deze lijst bevat een overzicht van alle publieke en private mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen, en die worden opgenomen door een fractielid of door personen afgevaardigd vanuit een fractie. Deze lijst bevat ook informatie over het al dan niet bezoldigd karakter van de vergaderingen en het bedrag van de bezoldigingen.

 • 27.

  2021_GR_00520 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2022 - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politiebegroting 2022 te bespreken en vast te stellen, rekening houdend met de vigerende wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, onderrichtingen en gegevens, en toelating te geven om buitengewone uitgaven die met leningen worden gefinancierd te prefinancieren met eigen middelen voor zover de kasvoorraad van de zone dit toelaat.

 • 28.

  2021_GR_00519 - Administratief en logistiek kader - vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van adviseur (niveau A) buiten kader - contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van adviseur (niveau A) buiten kader bij de stafdienst van de korpschef van de politiezone Gent met het oog op het uitvoeren van de opdrachten verbonden aan de betrekking van klantencoördinator en het begeleiden van verbetertrajecten. Er wordt een arbeidsovereenkomst met een duurtijd van 1 jaar aangeboden.

 • 29.

  2021_GR_00518 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij burgemeestersbesluit - periode september, oktober en eerste helft van november - Kennisneming

  Behandeld

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de benoemingen van 23 medewerkers voor de Politiezone Gent in de periode september, oktober en de eerste helft van november 2021 die, ingevolge de bevoegdheidsdelegatie, door middel van burgemeestersbesluit hebben plaatsgevonden.

 • 30.

  2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang goed te keuren.


 • 32.

  2021_GR_00408 - Subsidieovereenkomst in het kader van Brede School voor Burger Boef tijdens het schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Cie De Smaakmakerij vzw, met maatschappelijke zetel te Buntstraat 22, 9940 Evergem, voor een samenwerking in het kader van Brede School, i.c. de inhoudelijke voorbereiding, ontwikkeling, organisatie, uitvoering en begeleiding van het project Burger Boef in de periode van 01/12/2021 tot en met 31/08/2022 (kosten: 28.380euro).

 • 33.

  2021_GR_00407 - Addendum bij de subsidieovereenkomst samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - werkingsjaren 2020-2022 met vzw TOPunt Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, waarbij een bijkomende subsidie wordt toegekend van 30.000 euro.

  Met de bijkomende subsidies wordt extra ingezet op gekwalificeerde uitstroom door jongeren in het derde jaar secundair onderwijs die risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten te ondersteunen bij het behalen van een kwalificatie via een motiverende, flexibele leerloopbaan met (toekomst)perspectief.

 • 34.

  2021_GR_00409 - Addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen met vzw aPart - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen - werkingsjaren 2020-2022 met vzw aPart, Brandstraat 3, 9000 Gent, waarbij een bijkomende subsidie wordt toegekend van 22.500 euro.

  Met de bijkomende subsidies wordt extra ingezet op gekwalificeerde uitstroom door jongeren in het derde jaar secundair onderwijs die risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten te ondersteunen bij het behalen van een kwalificatie via een motiverende, flexibele leerloopbaan met (toekomst)perspectief.

 • 35.

  2021_GR_00410 - Addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen met Groep INTRO vzw - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen - werkingsjaren 2020-2022 met Groep INTRO vzw, Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel, waarbij een bijkomende subsidie wordt toegekend van 22.500 euro.

  Met de bijkomende subsidies wordt extra ingezet op gekwalificeerde uitstroom door jongeren in het derde jaar secundair onderwijs die risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten te ondersteunen bij het behalen van een kwalificatie via een motiverende, flexibele leerloopbaan met (toekomst)perspectief.

 • 37.

  2021_GR_00420 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek, Driemasterstraat 54C, 9000 Gent, waarbij een investeringssubsidie wordt toegekend van 61.301,66 euro voor het verbouwen van jeugdwerkinfrastructuur in de Driemasterstraat 54 C.

 • 38.

  2021_GR_00413 - Addendum bij de subsidieovereenkomst 2021- 2023 met Vroemvroem vzw voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst 2021- 2023 met vzw Vroemvroem, Schildersstraat 5, bus 10, 9040 Sint-Amandsberg, voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan, waarbij een extra subsidie wordt toegekend van 11.000 euro voor tienerwerking van 20/12/2021 tot en met 31/12/2022.

 • 39.

  2021_GR_00401 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor het versterken van het mentaal welzijn van Gentse studenten - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een éénmalige subsidie ten bedrage van 10.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Broeinest gevestigd te Kleindokkaai 10 bus 303, 9000 Gent met als doel het versterken van het mentaal welzijn van Gentse studenten door het organiseren van groepssessies.

 • 40.

  2021_GR_00414 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor de opstart van een samenwerkingsverband met welzijnsorganisaties voor de online ondersteuning en begeleiding van jongeren uit de online community Littekens - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 12.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Littekens, Doolaegepark 13, 9070 Destelbergen, voor de opstart van een samenwerkingsverband met welzijnsorganisaties voor de online ondersteuning en begeleiding van jongeren uit de online community Littekens.

 • 41.

  2021_GR_00415 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor de organisatie van een communicatiecampagne rond tieners in jeugdbewegingen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 2.200 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan:

  • vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen: 2.200,00 euro op  IBAN BE75 412 617 053 151,

  met als doel de organisatie van een communicatiecampagne rond tieners in de Gentse jeugdbewegingen en voor de domeinkosten van de website gentsejeugdbewegingen.be.

 • 42.

  2021_GR_00418 - Toekennen van een eenmalige subsidie aan Vzw Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1400 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Vzw Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem, Marmotstraat 4, 9032 Wondelgem.

 • 43.

  2021_GR_00419 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan vzw Lejo voor initiatielessen vrijetijd voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 4.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan:

  • vzw Lejo, Antwerpsesteenweg 701, 9000 Gent:  4.000,00 euro op  IBAN BE41 8900 1466 4310 
 • 45.

  2021_GR_00417 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd volgende afwijking van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' goed te keuren:

  "Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat de aanvrager minstens 4 activiteiten heeft georganiseerd, wordt de werkingssubsidie voor het werkingsjaar 2020-2021 toegekend.".

 • 46.

  2021_GR_00416 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd volgende afwijking goed te keuren van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' en dit voor het werkingsjaar 2020-2021:

  Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief erin slaagde om minstens 12 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 de volledige subsidie  toegekend, conform artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven. 

  Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief er niet in slaagde om 12 activiteiten te organiseren, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 enkel de basissubsidie toegekend ten bedrage van €1.750,00 (artikel 10§1 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven).

 • 47.

  2021_GR_00474 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - Aroma's - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021, nl. voor het project "Aroma's koken met oma's en opa's" voor de werkingsjaren 2021-2022 met de feitelijke vereniging Aroma’s met als vertegenwoordiger Jan Muysoms, Pontstraat 2, 9800 Deinze, waarbij een subsidie wordt toegekend van 7.820 euro.

 • 48.

  2021_GR_00475 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - Project overschakeling naar bio - werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2022, nl. voor het project "Overschakelen naar bio" voor de werkingsjaren 2022-2023 met Steven De Roo, Goedingenstraat 10, 9051 Afsnee, waarbij een subsidie wordt toegekend van 40.000 euro.

 • 49.

  2021_GR_00476 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - Rikolto België vzw - werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2022, nl. voor het project "Generation Food" voor de werkingsjaren 2022-2023 metRikolto België vzw, Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven, vertegenwoordigd door Jan Wyckaert, waarbij een subsidie wordt toegekend van 20.170 euro.

 • 50.

  2021_GR_00477 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - Voeding en Arbeid - Werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021, nl. voor het project "Voeding en Arbeid" voor werkingsjaren 2021-2022 met VZW De Creeser Spijkstraat 149, 9040   Gent), vertegenwoordigd door, Elias Vlerick, waarbij subsidie wordt toegekend van 4000 euro.

 • 51.

  2021_GR_00478 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - voor 'Green Deal: culinaire solidariteit met een groene rand' voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021, nl. voor het project Green Deal: culinaire solidariteit met een groende rand" voor de werkingsjaren 2021-2022 met Kookploeg Solidair VZW slachthuistraat 110/103 9000 GENT , vertegenwoordigd door ,Bert Buysse, Algemeen Coördinator, waarbij een subsidie wordt toegekend van 24.700 euro.

 • 52.

  2021_GR_00479 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - voor 'Eethuis Karoot' voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021, nl. voor het project "Eethuis Karoot": voor de werkingsjaren 2021-2022 met Erkende Coöperatieve Vennootschap, met maatschappelijke zetel Phoenixstraat 77, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Wiepke Boogaerts, oprichter en bestuurder, waarbij een subsidie wordt toegekend van 23.370 euro.

 • 54.

  2021_GR_00454 - Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Horeca Forma vzw, voor de sectorale acties in de horecasector, in het kader van het Gentse Arbeidspact, voor de werkingsjaren 2022-2023. - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  voor de sectorale acties in de horecasector, in het kader van het Gentse Arbeidspact, voor de werkingsjaren 2022-2023, met Horeca Forma vzw, te Anspachlaan 111, bus 4, 1000 Brussel, waarbij een subsidie wordt toegekend van 57.365,00 euro per jaar.  

 • 55.

  2022_GR_00001 - Subsidieovereenkomst project wijkrestaurant in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst met Toreke vzw, Vlotstraat 22, 9000 Gent, in het kader van de lokale diensteneconomie, projecten wijkrestaurant Toreke en wijkrestaurant 't Postje, voor de periode 01/01/2022-31/12/2022 goed te keuren.

  Totaal toegekend subsidiebedrag per jaar: 189.243,38 euro.

 • 56.

  2021_GR_00403 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van baggerwerken in de Watersportbaan te Gent -TDW/2021/089 - ID5136 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van van werken - Uitvoeren van baggerwerken in de Watersportbaan te Gent -TDW/2021/089 - ID5136, met als procedure openbare procedure en een raming  van 2.403.694,22 euro + 504.775,79 euro (21% btw) = 2.908.470,01 euro ten laste van de Stad.

  (kenmerk: TDWCOL2021/189 - TDW/2021/089 - ID5136)

 • 57.

  2021_GR_00505 - Principiële vaststelling van de naam 'Aakstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Pantserschipstraat voor het stuk tussen Zeeschipstraat en Kapiteinstraat binnen project heraanleg van de Meulestedebrug te Gent - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Aakstraat' principieel vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de Pantserschipstraat voor het stuk tussen Zeeschipstraat en Kapiteinstraat te Gent.

 • 58.

  2021_GR_00506 - Principiële vaststelling van de naam 'Rozanetuin' voor het parkje naast het buurthuis Prinsenhof, gelegen tussen Sint-Antoniuskaai en Zilverhof te Gent - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Rozanetuin' principieel vast te stellen voor het parkje naast het buurthuis Prinsenhof, gelegen tussen Sint-Antoniuskaai en Zilverhof te Gent.

 • 59.

  2021_GR_00507 - Definitieve vaststelling van de naam 'Jezuïetenpad' voor het pad tussen Avennesdreef en Gijzelstraat te Drongen - Vaststelling

  Goedgekeurd
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Jezuïtenpad' definitief vast te stellen voor het pad tussen Avennesdreef en Gijzelstraat te Drongen.
 • 60.

  2021_GR_00508 - Definitieve vaststelling van de namen 'Zwijnaardse Dries', 'Kalanjebulk' en 'Schaapsveld' voor de nieuwe wegenis binnen de verkaveling gelegen tussen De Pintelaan en Zwijnaardsesteenweg te Gent - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Zwijnaardse Dries', 'Kalanjebulk' en 'Schaapsveld' definitief vast te stellen voor de nieuwe wegenis binnen de verkaveling gelegen tussen De Pintelaan en Zwijnaardsesteenweg te Gent.

 • 61.

  2021_GR_00432 - Voorlopige vaststelling van de afschaffing van een deel van de gemeenteweg Smalleheerweg te Oostakker gelegen binnen het bedrijventerrein R4-Oostakker Noord, ten westen van het rondpunt met de Drieselstraat - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de afschaffing van een deel van de gemeenteweg Smalleheerweg te Oostakker gelegen binnen het bedrijventerrein R4-Oostakker Noord, ten westen van het rondpunt met de Drieselstraat, voorlopig vast te stellen.

 • 62.

  2021_GR_00521 - Werken aan de onbevaarbare waterloop van 3de categorie R4W11a De Lieve ter hoogte van de Vijfhoekstraat te Mariakerke - Machtiging

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een machtiging te verlenen aan de Vlaamse Overheid - afdeling VWT - team NET voor verlegging glasvezelnetwerk op de onbevaarbare waterloop R4W11a De Lieve (3de categorie) ter hoogte van de Vijfhoekstraat te Mariakerke.

 • 63.

  2021_GR_00393 - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – wijziging samenstelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 64.

  2021_GR_00324 - Globale intentieovereenkomst over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent' - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de globale intentieovereenkomst over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd “Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent” goed te keuren, te sluiten met  het Vlaamse Gewest, Departement MOW - Afdeling beleid, Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg nv, North Sea Port, nv van publiek recht, de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel, nv van publiek recht.

 • 65.

  2021_GR_00325 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, North Sea Port, nv van publiek recht, de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel, nv van publiek recht, betreffende  het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht.

  De studieopdracht wordt geraamd op 200.000 euro, waarvan de Stad 10 % ten laste neemt.

 • 66.

  2021_GR_00463 - Addendum aan de projectovereenkomst over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum bij de projectovereenkomst met de nv De Vlaamse Waterweg, met zetel Havenstraat 44, 3500 Hasselt, en de vzw Urban Waterway Logistics, met zetel te Kippendonkstraat 7, 9850 Deinze, goed te keuren over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water. Het betreft de wijziging van de betalingsmodaliteiten van de steun van de Stad Gent ter voorbereiding van de proefprojecten.

 • 67.

  2021_GR_00471 - Subsidieovereenkomst voor het investeringsproject Bio Base Demo van de Bio Base Europe Pilot Plant - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Bio Base Europe Pilot Plant voor de investering in Bio Base Demo waarbij een subsidie wordt toegekend van 490.000 euro.  

 • 70.

  2021_GR_00469 - Overheidsopdracht van diensten - Maaien van wegbermen en bermen langs waterlopen op openbaar domein in Gent - GRD 21/2021 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 72.

  2021_GR_00522 - Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen - Vaststelling stadsaandeel (tweede voorschot) - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan de vaststelling van het tweede deel van het stadsaandeel in de subsidie van de restauratiewerken fase 5D, convent 201, van het Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen, Lange Violettestraat 235 te 9000 Gent.  Het tweede voorschot van het stadsaandeel bedraagt 129.664,49 euro.

 • 73.

  2021_GR_00480 - Subsidieovereenkomst procesbegeleiding Gentse woonmaatschappij - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst procesbegeleiding Gentse woonmaatschappij - Werkingsjaren 2022-2023 - met WoninGent, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 312.500 euro.

 • 74.

  2021_GR_00389 - Lichten van een optie tot aankoop van het onroerend goed gelegen te Gent, Evergemsesteenweg - inneming 20 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 75.

  2021_GR_00486 - Sluiten van een bijakte nr 1 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Kattenberg 2, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruikers - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een subsidie op heden voor het bedrag van € 8.502,16 per jaar (jaarlijks te indexeren, eerstvolgend op 01/01/2022) aan de gebruikers, met name vzw TOPunt Gent (De Stap), vzw Groep INTRO, vzw Job & Co (Compaan), vzw Weerwerk, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw De Sloep, vzw Jes en vzw Jong, voor een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Kattenberg 2, en dit onder voorwaarden.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de bijakte nr. 1 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling, te sluiten met voormelde gebruikers met betrekking tot een deel van het stadseigendom Kattenberg 2 voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een subsidie aan deze gebruikers.

 • 76.

  2021_GR_00452 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te Gent, Katoenstraat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tot kosteloze verwerving van volgend onroerende goederen:


  1. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

  Een perceel grond gelegen Hellegat, gekadastreerd volgens titel sectie D deel van nummer 917/B/2 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0917E2P0000ex, met een oppervlakte volgens meting van tweeënvijftig are zevenenzestig centiare vijfentachtig decimilliare (5267,85m²)

  Gereserveerd perceelidentificatienummer 960BP0000

  2. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

  Een perceel grond gelegen Slotendries, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 917/B/2/ex, 920/E/ex en 920/D/ex en 922/E/ex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0920GP0000ex, met een oppervlakte volgens meting van twaalf are tweeënzeventig centiare éénennegentig decimilliare (1272,91m²).

  Gereserveerd perceelidentificatienummer 960AP0000

  3. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

  Een perceel grond gelegen Slotendries, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 920/F/ex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0920LP0000, met een oppervlakte volgens titel van tweeëntachtig centiare vierenzestig decimilliare (82,64m²) en volgens kadaster van drieëntachtig centiare (83m²).

  4. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

  Een perceel grond gelegen Slotendries, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 920Fex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0920NP0000, met een oppervlakte volgens titel van vierenzestig centiare zevenentwintig decimilliare (64,27m²) en volgens kadaster van vierenzestig centiare (64m²).


 • 77.

  2021_GR_00497 - In huur nemen van hal 2 van het complex Flanders Expo voor het inrichten van een centraal vaccinatiecentrum - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst te sluiten met nv Easyfairs Belgium, Maaltekouter 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem, én nv Easyfairs International, Sint-Lambertusstraat 135, 1200 Brussel, met betrekking tot de huur van hal 2 van het complex Flanders Expo, gelegen te 9000 Gent, Maaltekouter 1, voor de duur van 5 maanden en 9 dagen, ingaande op 22 november 2021 en eindigend op 30 april 2022, voor de inrichting van een centraal vaccinatiecentrum.
 • 78.

  2021_GR_00394 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2021- (reeks 2) - van het eredienstbestuur van Sint-Eligius (Gentbrugge) - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2021- (reeks 2) goed te keuren van het eredienstbestuur van Sint-Eligius (Gentbrugge)

 • 79.

  2021_GR_00427 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 1) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van budget 2022 (reeks 1) van diverse eredienstbesturen waarvoor enerzijds geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage en waarvoor anderzijds, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 255.911,80 EUR. Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 5.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

 • 81.

  2021_GR_00484 - Overheidsopdracht van diensten - raamovereenkomst voor het ondersteunen van de Stad Gent bij de implementatie en het gebruik van ICT-oplossingen door middel van opleidingen, maattrajecten, consultancy en een leerplatform - SLS/2021/093-ID5228 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 82.

  2021_GR_00453 - Studieopdracht voor de optimalisatie van de site Désiré Van Monckhoven te Gent (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en EPB) FEG/2021/033-ID 5204 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de oproep tot deelneming goed te keuren aan de overheidsopdracht van diensten voor gebouw met als procedure de mededingingsprocedure met onderhandeling en een totale raming van 418.695,38 EUR + 87.926,03 EUR (21 % btw) = 506.621,41  EUR. Tevens wordt gevraagd om het selectiebestek vast te stellen.

  Ingeval vervroegde publicatie de volgende collegebeslissing vermelden aub:

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

 • 96.

  2021_GR_00429 - Overheidsopdracht van diensten - Studie uitrol van elektrische laadinfrastructuur - MB 06/2020 - Regularisatie van de opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 98.

  2021_GR_00431 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een fietsdetectiesysteem in de fietsenparking AC Zuid - MB11/2021 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 99.

  2021_GR_00445 - Subsidieovereenkomst voor ondersteuning en coaching op maat van kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers en de werkpost - werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren de subsidieovereenkomst met OBRA|BAKEN vzw, Groot Begijnhof 10, 9040 Sint-Amandsberg, voor de ondersteuning en coaching op maat van kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers en de werkpost, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, waarbij een jaarlijkse subsidie wordt toegekend van 35.000 euro.

 • 100.

  2021_GR_00446 - Subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren de subsidieovereenkomst met Refu Interim vzw, Kammerstraat 19, 9000 Gent, met betrekking tot vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, waarbij een subsidie van 35.000 euro per jaar wordt toegekend.

 • 101.

  2021_GR_00447 - Subsidieovereenkomst Roeland vzw voor taalkampen Nederlands voor minderjarige nieuwkomers in Gent voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst taalkampen Nederlands voor minderjarige  nieuwkomers in Gent voor de werkingsjaren 2022-2023 met Roeland vzw, Krijgslaan 18, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 15000 euro/jaar.

 • 102.

  2021_GR_00404 - Subsidieovereenkomst voor 'Samen sta je sterker', het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen - periode 01/12/2021 t.e.m. 31/12/2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Lus vzw, Schoolstraat 48, 9040 Gent, waarbij een bedrag wordt toegekend van 35.000 euro voor de periode van 01/12/2021 t.e.m. 31/12/2022, voor 'Samen sta je sterker', het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen.

 • 103.

  2021_GR_00448 - Subsidieovereenkomst in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Mobiliteits Advies bij Rolstoelvervoer (Mobar vzw) Ottergemsesteenweg Zuid 680, 9000 Gent, in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren, voor het werkingsjaar 2022, waarbij een subsidie wordt toegekend van 231.750,00 euro.

 • 105.

  2021_GR_00509 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw De Kiem voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw De Kiem voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021, met name voor een bedrag van 225.534,55 euro.

 • 106.

  2021_GR_00510 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en de Organisatie Broeders van Liefde vzw (Dagcentrum De Sleutel) voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en de Organisatie Broeders van Liefde vzw (De Sleutel) voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021, met name voor een bedrag van 136.463,63 euro.

   

 • 107.

  2021_GR_00511 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Natuurpunt Beheer vzw voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Natuurpunt Beheer vzw voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021, met name voor een bedrag van 70.589,07 euro.

   

 • 108.

  2021_GR_00512 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Open Plaats vzw voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en de Open Plaats vzw (Kringwinkel), voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021, met name voor een bedrag van 70.589,07 euro.

   

 • 109.

  2021_GR_00514 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en de Beweging Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen vzw (deelwerking trajectbegeleiding binnen Jong Gent in Actie) in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 -2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst met de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen vzw (deelwerking Trajectbegeleiding binnen Jong Gent in Actie), in het kader van de verlenging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020-2021, en dit voor een bedrag van 30.000 euro.


 • 110.

  2021_GR_00515 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en CGG Eclips vzw (gewijzigd in ADENTRO vzw) mbt de actie Machtig! in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 -2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst met ADENTRO vzw  (voormalig CGG Eclips vzw, actie Machtig!), in het kader van de verlenging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020-2021, en dit voor een bedrag van 126.500 euro.


 • 111.

  2021_GR_00513 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw JONG (trajectbegeleiding) in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 -2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst met JONG vzw (deelwerking trajectbegeleiding), in het kader van de verlenging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020-2021, en dit voor een bedrag van 292.500 euro.


 • 112.

  2021_GR_00421 - Subsidieovereenkomst voor de voorbereiding van het Buuut-project voor de periode 01/12/2021 - 30/11/2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de subsidieovereenkomst goed te keuren met Navis Gandae vzw, Botermarkt 1 te 9000 Gent, voor de voorbereiding van het Buuut-project voor de periode 01/12/2021 - 30/11/2022, waarbij een subsidie wordt toegekend van 19.000 euro.

 • 113.

  2021_GR_00501 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement betreffende de sluitingsuren van kleinhandelszaken - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Politiereglement betreffende de sluitingsuren van kleinhandelszaken goed te keuren. 

 • 114.

  2021_GR_00502 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de wijziging van Politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg.

 • 118.

  2021_GR_00487 - EVA SodiGent vzw – Algemene vergadering van 21 december 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 21 december 2021 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) SodiGent vzw en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • 119.

  2021_GR_00531 - Aanvaarding van het bijzonder legaat van een collectie mineralen, schelpen en sponzen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 120.

  2021_GR_00500 - Toekenning van een eenmalige subsidie in het kader van 'Gentsters for life' - actie 2020 / fase 2, thema 'kinderen en jongeren' - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie van 470 euro aan elk van de volgende 3 vzw's, nl. vzw Fonds Achilles, Lejo vzw en Overkophuis en dit in het kader van 'Gentsters for life - actie 2020 / fase2'.

 • 121.

  2021_GR_00399 - Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de wijzigingen van het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel om de toelage te regelen voor de medewerker (m/v/x) tewerkgesteld bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad, met inwerkingtreding op 1 januari 2022.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van wijzigingen aan het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel ter onderhandeling voor aan de vakbonden.

 • 122.

  2021_GR_00457 - Subsidieovereenkomst voor de coördinatie en organisatie van het Overkophuis en van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor jongeren voor werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  met vzw "Huis voor jongeren", Visserij 153, 9000 Gent, waarbij een bedrag wordt toegekend van 127.744,82 euro per jaar, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, voor de coördinatie en organisatie van het Overkophuis in Gent en van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor jongeren. 

 • 123.

  2021_GR_00470 - Subsidieovereenkomst voor het project 'stadsresidentie Watersportbaan' voor de periode 1 januari 2022 - 31 december 2024 - Addendum - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Aan de Kant, Zandloperstraat 213 te 9030 Mariakerke, voor 'stadsresidentie Watersportbaan', waarbij een subsidie wordt toegekend van 183.041 euro voor de werkingsjaren 2022-2024. 

 • 124.

  2021_GR_00532 - Subsidiereglement Cocreatiefonds 'Collectie van de Gentenaar - creatief (her)gebruik gedigitaliseerd erfgoed' voor periode 2021-2023 - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het "Subsidiereglement Cocreatiefonds 'Collectie van de Gentenaar - creatief (her)gebruik gedigitaliseerd erfgoed' voor de periode 2021-2023" te wijzigen.

  Het subsidiereglement heeft als doel bewoners, organisaties, etc. te stimuleren om gebruik te maken van en actief aan de slag te gaan met de i.h.k.v. het Europese project 'CoGhent - De Collectie van de Gentenaar' digitaal ontsloten erfgoedcollecties.    

  De wijzigingen treden in werking zodra ze door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.

 • 127.

  2021_GR_00423 - Beëindiging van het convenant met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het convenant met vzw Kunst(h)art met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16 - 9000 Gent, dat op 28 november 2006 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, te beëindigen, aangezien de beheersrol geleidelijk aan is uitgedoofd wat betreft het gebruik van de lokalen in het gebouw Wolterslaan 16 door derden. 

  Het college van burgemeester en schepenen legt de beëindiging van het convenant met vzw Kunst(h)art voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 128.

  2021_GR_00456 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van opstartende B&B's en het promoten van Gent - 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een structurele subsidie van 7.000 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in zitting van de raad van 22 juni 2021,  is opgenomen - aan de Gilde der Gentse Gastenkamers vzw, Wolterslaan 183 te 9040 Gent, met als doel het ondersteunen van opstartende B&B's en het promoten van Gent naar hun specifiek doelpubliek.

 • 129.

  2021_GR_00424 - Overheidsopdracht van diensten - Exploitatieopdracht van het bezoek aan de Belforttoren- SC/2021/002 - Vaststelling

  Goedgekeurd

   Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de bepalingen van het bestek tot openbare oproep tot kandidaten voor de  overheidsopdracht van diensten 'Exploitatie opdracht bezoek aan de Belforttoren' - 2021/SC/002 met als procedure de onderhandelingsprocedure met bekendmaking in twee fasen in één bestek en een totale raming van 1.800.000,00 EUR exclusief 21 % BTW ofwel 2.178.000 euro inclusief BTW.


  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten samen met de modaliteiten inzake bestek Exploitatie opdracht bezoek aan de Belforttoren onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening aanvragen tot deelneming evenwel na goedkeuring van de gemeenteraad op 20 december 2021. Bij niet- goedkeuring door de gemeenteraad, wordt de procedure stopgezet.

 • 130.

  2021_GR_00464 - Huishoudelijk reglement op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties - Opheffing

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Huishoudelijk reglement op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 25 juni 2002, op te heffen.

 • 145.

  2021_GR_00466 - Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 22 november 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 22 november 2021.

 • IR 1.

  2021_IP_00034 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Gentse politie beticht van etnisch profileren door aankomend schepen

  Behandeld
 • IR 2.

  2021_IP_00035 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Visie van de Gentse meerderheid over etnisch profileren bij de Gentse politie

  Behandeld
 • 2.

  2021_GR_00405 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan bij budgetopmaak 2022 (AMJP 2020-2025) vast te stellen.

 • 3.

  2021_GR_00499 - Aangepaste waarderingsregels Stad Gent en OCMW Gent - Kennisneming

  Behandeld

  De aangepaste waarderingsregels in de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van Stad Gent en OCMW Gent worden aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd ter goedkeuring en aan de gemeenteraad ter kennisneming.

  Deze waarderingsregels zijn van toepassing vanaf boekjaar 2021.

 • 4.

  2021_GR_00400 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om  de personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent vast te stellen.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte 2022 voor overleg voor aan de vakbonden.

 • 6.

  2021_GR_00433 - Subsidieovereenkomst voor het begeleiden en vormen van medewerkers van stadsdiensten in het kader van inclusieve dienstverlening voor én door personen met een beperking ( traject Middenveld) 2022-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst Voor het begeleiden en vormen van medewerkers van stadsdiensten in het kader van inclusieve dienstverlening voor én door personen met een beperking ( traject Middenveld) 2022-2025 met Konekt VZW, Lijnmolenstraat 153 9040 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 30.000 euro/jaar.

 • 7.

  2021_GR_00434 - Subsidieovereenkomst voor onthaal- en activeringsfunctie, zichtbare acties, inhoudelijke expertise en advies (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor onthaal- en activeringsfunctie, zichtbare acties, inhoudelijke expertise en advies (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 met Casa Rosa vzw - Kammerstraat 22, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 70.000 euro.

 • 8.

  2021_GR_00435 - Subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 met vzw Open Plaats, Haspelstraat 49, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 37.500 euro per jaar.

 • 9.

  2021_GR_00436 - Subsidieovereenkomst voor de uitbreiding van haar Gentse verbindende activiteiten (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de uitbreiding van haar Gentse verbindende activiteiten (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 met vzw Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims, waarbij jaarlijks een subsidie wordt toegekend van 50.000 euro.

 • 10.

  2021_GR_00437 - Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van de vrouwenwerking Gaz’Elle voor werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de uitbouw van de vrouwenwerking Gaz’Elle voor werkingsjaren 2022-2025 met Federatie van Marokkaanse Verenigingen vzw, Oudstrijdersstraat 9, 2140 Borgerhout, waarbij jaarlijks een subsidie wordt toegekend van 15.000 euro.

 • 11.

  2021_GR_00438 - Subsidieovereenkomst Taalcafé Mundial Gent (traject middenveld) werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst Taalcafé Mundial Gent voor het werkingsjaar 2022 met Taalcafé Mundial vzw, Kouter 67, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 10000 euro.

 • 13.

  2021_GR_00440 - Subsidieovereenkomst voor het Netwerk van Hartelijke Handelaars (traject middenveld) - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor het Netwerk van Hartelijke Handelaars met Enchanté vzw, Koning Albertlaan 210, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 30.000 euro per jaar voor de periode van 01/01/2022 tot en met 31/12/2025.

 • 14.

  2021_GR_00458 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek XL - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor 'Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties': kruispuntplek XL - werkingsjaar 2021-2022, met VZW Lejo, Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg, waarbij een subsidie wordt toegekend van 95.000 euro.

 • 15.

  2021_GR_00459 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek L - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor 'Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties': kruispuntplek L - werkingsjaar 2021-2022, met VZW Beweging van Mensen met een Laag inkomen en Kinderen, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 55.000 euro.

 • 17.

  2021_GR_00461 - Subsidieovereenkomst met netwerk van hartelijke handelaars voor het project ‘Brooddoosnodig’- werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor project Brooddoosnodig met netwerk van hartelijke handelaars voor het project Brooddoosnodig - werkingsjaar 2021-2022, met Enchanté vzw, Koning Albertlaan 210, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 10.000 euro. 

 • 19.

  2021_GR_00441 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor opvangen acute noden materiële ondersteuning bij deelwerking De Fontein (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst addendum bij de subsidieovereenkomst voor opvangen acute noden materiële ondersteuning bij deelwerking De Fontein (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 met vzw KRAS, Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 10.000 euro.

 • 20.

  2021_GR_00442 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 met vzw Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), Nieuwe bosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 30.000 euro.

 • 21.

  2021_GR_00443 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met De Zuidpoort vzw voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 met De Zuidpoort vzw, Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 30.000 euro.

 • 22.

  2021_GR_00444 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp en verbreden van de doelgroep (Traject Middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp en verbreden van de doelgroep (Traject Middenveld) - werkingsjaar 2022 met vzw SIVI, Jos Verdegemestraat 19, 9040 Sint-Amandsberg, waarbij een subsidie wordt toegekend van 67.500 euro.

 • 23.

  2021_GR_00398 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Wijzigingen als gevolg van nieuwe ICT-profielen - Gevarentoelage - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • het opheffen van de huidige ICT-profielen van 5 euro, 15 euro, 25 euro en 45 euro;
  • de voucher van 50 euro voor de aankoop van een gsm vervangen door een voucher van 200 euro voor de aankoop van een smartphone;
  • een redactionele wijziging doorvoeren m.b.t. de gevarentoelage.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

 • 26.

  2021_GR_00534 - Vervanging van stemgerechtigde leden in het gezamenlijk Intern Auditcomité voor Stad en OCMW Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee stemgerechtigde leden in het gezamenlijk Intern Auditcomité voor Stad en OCMW Gent te vervangen.

 • 31.

  2021_GR_00406 - Subsidieovereenkomst Organisatie van netoverschrijdende lerende netwerken rond het werken als onderwijsprofessional binnen de Gentse grootstedelijke context - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst Organisatie van netoverschrijdende lerende netwerken rond het werken als onderwijsprofessional binnen de Gentse grootstedelijke context met Schoolmakers, Dorpstraat 1, 3020 Winksele, waarbij een subsidie wordt toegekend van 25.000 euro.

 • 36.

  2021_GR_00411 - Subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (Onderzoeksjaar 2 - fase 3) - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (onderzoeksjaar 2 - fase 3) met Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 40.000 euro.

 • 44.

  2021_GR_00412 - Reglement betreffende de subsidiëring voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de artikels 1, 2, 3 en 6 van het reglement betreffende de subsidiëring van kampvervoer, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2015, te wijzigen. 

 • 53.

  2021_GR_00455 - Subsidieovereenkomst project Buurtbeheer in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst met SAAMO Gent vzw, in het kader van de lokale diensteneconomie, voor de periode 01/01/2022-31/12/2022 goed te keuren.


 • 68.

  2021_GR_00472 - Deelname personeelslid (J.S.) aan de dienstreis naar Austin en Palo Alto (VSA) in het kader van de Voka-Missie 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  De gemeenteraad keurt de deelname goed van Jürgen Spanhove, kabinetsattaché, als ambtenaar van de Stad aan de Voka-missie 2022, in Austin en Palo Alto in de Verenigde Staten van Amerika, van 13 februari 2022 tot 21 februari 2022 - kostenraming: 9500 euro.

 • 69.

  2021_GR_00473 - Deelname personeelslid (D.D.S.) aan de dienstreis naar Austin en Palo Alto (VSA) in het kader van de Voka-Missie 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  De gemeenteraad keurt de deelname goed van Dieter De Smedt, werkzaam bij de Dienst Economie, als ambtenaar van de Stad aan de Voka-missie 2022, in Austin en Palo Alto in de Verenigde Staten van Amerika, van 13 februari 2022 tot 21 februari 2022 - kostenraming: 9500 euro.

 • 71.

  2021_GR_00481 - Nieuw subsidiereglement voor de subsidiëring van erkende Gentse dierenverenigingen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw 'Subsidiereglement voor de subsidiëring van erkende Gentse dierenverenigingen' goed te keuren met inwerkingtreding op 01 januari 2022.

 • 80.

  2021_GR_00485 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van schoolboeken voor secundaire scholen - SLS/2021/077 - ID5195 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 83.

  2021_GR_00488 - Reglement - Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijzigingen betreffen een diversifiëring van het tarief voor aanmaak en beheer van bruikleendossiers.

 • 84.

  2021_GR_00489 - Reglement - Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Belasting op de afgifte van administratieve stukken' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijzigingen betreft het aanpassen van de tarieven m.b.t. de identiteitskaarten en identiteitsdocumenten aan de federale kostprijs.

 • 85.

  2021_GR_00490 - Reglement - Retributie voor administratieve diensten van het Departement Bedrijfsvoering - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het maximumtarief voor textiel te verhogen in het reglement 'Retributie voor administratieve diensten van het Departement Bedrijfsvoering' met inwerkingtreding op de dag van bekendmaking.

 • 86.

  2021_GR_00491 - Reglement - Retributie voor het plaatsnemen op markten - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijzigingen betreffen voornamelijk een consolidatie en vereenvoudiging van de tarieven.

 • 88.

  2021_GR_00492 - Reglement - Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijzigingen betreffen voornamelijk het vereenvoudigen van de tarieftabellen.

 • 87.

  2021_GR_00493 - Reglement register van verwaarloosde woningen en gebouwen Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement register van verwaarloosde woningen en gebouwen Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022.De wijziging betreft hoofdzakelijk het aanpassen van de verwijzingen naar hogere regelgeving.

 • 89.

  2021_GR_00494 - Reglement opmaak leegstandsregister Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement opmaak leegstandsregister Belasting op leegstaande woningen en gebouwen' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijziging betreft hoofdzakelijk het aanpassen van de verwijzingen naar hogere regelgeving.

 • 90.

  2021_GR_00495 - Reglement opmaak inventaris ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen Belasting op ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement opmaak inventaris ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen Belasting op ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaarde woningen' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022.De wijziging betreft hoofdzakelijk het aanpassen van de verwijzingen naar hogere regelgeving.

 • 91.

  2021_GR_00496 - Reglement - Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022:

  door toevoeging van de volgende tekst na de derde alinea van artikel 3 van het reglement: 

  "Met het op de vergunning vermelde aantal kalenderdagen kan slechts rekening worden gehouden op voorwaarde van de schriftelijke melding van de start en het einde van de inname aan de bevoegde Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte. Deze kennisgeving gebeurt conform de verdere bepalingen opgenomen in de vergunningsvoorwaarden.". 

 • 92.

  2021_GR_00482 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2020 en activiteitenverslag over 2020 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2020 en kwijting voor het boekjaar 2020 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de commissaris-revisor en van het activiteitenverslag van AG sogent over 2020, de jaarrekening 2020 van AG Sogent volgens de vennootschapswetgeving goed te keuren, advies te verlenen over de jaarrekening 2020 van AG Sogent volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2020 onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door de toezichthoudende overheid.

 • 93.

  2021_GR_00483 - sogent AGB - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetopmaak 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, bij budgetronde budgetopmaak 2022, van het AGB sogent goed te keuren. 

 • 94.

  2021_GR_00391 - Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer' te wijzigen. 

  Er wordt gevraagd om de voorwaarde dat minibussen ingeschreven na 1 januari 2022, die worden ingezet als standplaatstaxi, moeten voldoen aan de zero-emissienorm pas te laten ingaan voor  minibussen ingeschreven na 1 januari 2023 in plaats van na 1 januari 2022.

  De wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 95.

  2021_GR_00430 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 16 oktober 2021 t.e.m. 12 november 2021 - Kennisneming

  Behandeld

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over de periode 16 oktober 2021 t.e.m. 12 november 2021 van de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden.

 • 97.

  2021_GR_00523 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning' te wijzigen, nl. de aanpassing van zone 1 uit de "Lijst parkeerzones”, die de bijlage vormt bij het “Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning”.

 • 104.

  2021_GR_00462 - Subsidieovereenkomst 'Geringeld, creëren van positieve ontmoetingen tussen jongeren en politie' - periode 20/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Kubat's Boxing Gym Gent (vzw), Antoon Sanderusstraat 33, 9000 Gent, voor het project GERINGELD - creëren van positieve ontmoetingen tussen jongeren en politie. De overeenkomst gaat in op 20/12/2021 en eindigt op 31/12/2022.

  Totaal toegekend subsidiebedrag per jaar: 50.000 euro.

 • 115.

  2021_GR_00450 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - Addendum nr. 2 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  De gemeenteraad van de Stad Gent keurde de samenwerkingsovereenkomst met EVA vzw IN-Gent goed op 22 juni 2020. Vervolgens keurde zij op 29 maart 2021 een eerste addendum bij deze samenwerkingsovereenkomst goed ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 en het AMIF project Verbinding Gent. Om volgende 3 redenen wordt nu een tweede addendum bij betrokken samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring: (1) verduidelijking van de afspraken ter beschikking stelling personeel, (2) traject middenveld en (3) kinderopvang.


 • 116.

  2021_GR_00428 - Opdrachthoudende vereniging IVAGO - Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

  • de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVAGO die plaatsvindt op woensdag 22 december 2021, met name:
  1. Samenstelling van het bureau;
  2. Evaluatie doelstellingen 2021;
  3. Doelstellingen 2022;
  4. Budget 2022;
  5. Rondvraag.
  • het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent op de buitengewone algemene vergadering van Ivago van 22 december 2021.
 • 117.

  2021_GR_00449 - EVA vzw IN-Gent – Algemene vergadering van 27 januari 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 27 januari 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw IN-Gent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • 125.

  2021_GR_00425 - Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Erfgoed en vaststelling van de kredieten 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten 2022 van het AGB Erfgoed, zoals voorgelegd door de raad van bestuur.

 • 126.

  2021_GR_00426 - Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Kunsten en Design en vaststelling van de kredieten 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten 2022 van het AGB Kunsten en Design, zoals voorgelegd door de raad van bestuur.

 • 131.

  2021_GR_00524 - Mensenrechtenkader - Kennisneming

  Behandeld

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt het Mensenrechtenkader ter kennisgeving voorgelegd.

 • 132.

  2021_GR_00526 - Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA REGent vzw - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA REGent vzw te vervangen en een nieuwe bestuurder namens het lid Stad Gent voor te dragen.
 • 133.

  2021_GR_00527 - Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Stadsdistributieplatform Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Stadsdistributieplatform Gent te vervangen.
 • 134.

  2021_GR_00528 - Vervanging van de plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Gent in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo te vervangen.

 • 135.

  2021_GR_00529 - Ontslag van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder in de raad van bestuur van het AGB Erfgoed - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontslag goed te keuren van een bestuurder en de benoeming van een nieuwe bestuurder in het AGB Erfgoed.
 • 136.

  2021_GR_00533 - Vervanging van de vertegenwoordiger van de Stad Gent in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de gewone en buitengewone algemene vergadering van Zefier cvba te vervangen.

 • 137.

  2021_GR_00541 - Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in het bestuursorgaan van de EVA De Fietsambassade Gent vzw - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een bestuurder namens het lid Stad Gent in het bestuursorgaan van de EVA De Fietsambassade Gent vzw te vervangen en een nieuwe bestuurder namens het lid Stad Gent voor te dragen.
 • 138.

  2021_GR_00535 - Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in het Toezichtscomité-Pensioencommissie Ethias - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger van de Stad Gent in het Toezichtscomité-Pensioencommissie Ethias te vervangen.

 • 139.

  2021_GR_00536 - Vervanging van de vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA SodiGent vzw - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vervanging van de vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA SodiGent vzw goed te keuren.

 • 140.

  2021_GR_00538 - Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het AGB District09 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een bestuurder in de raad van bestuur van het AGB District09 te vervangen en een nieuwe bestuurder te benoemen.
 • 141.

  2021_GR_00537 - Voordracht van een kandidaat ter vervanging van een bestuurder namens de Stad Gent in het bestuursorgaan van de EVA SodiGent vzw - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een kandidaat voor te dragen ter vervanging van een bestuurder namens de Stad Gent in het bestuursorgaan van de EVA SodiGent vzw.

 • 142.

  2021_GR_00539 - Vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de Stad Gent in het bestuursorgaan van de vzw Lichtfestival - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vervanging goed te keuren van de vaste vertegenwoordiger van de Stad Gent in het bestuursorgaan van de vzw Lichtfestival.

 • 143.

  2021_GR_00540 - Vervanging van de vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Lichtfestival - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vervanging goed te keuren van de vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Lichtfestival.

 • 144.

  2021_GR_00467 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd aangeduide leden in algemene commissies te vervangen.

 • 146.

  2021_GR_00543 - Beëdiging van een schepen - Vaststelling van de rangorde van de schepenen - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beëdiging van een schepen en de rangorde van de schepenen vast te stellen.

 • 147.

  2021_GR_00542 - Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad vast te stellen.

 • 148.

  2021_GR_00544 - Aanduiding van een ondervoorzitter van de gemeenteraad - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een ondervoorzitter van de gemeenteraad aan te duiden.

 • 149.

  2021_GR_00516 - Operationeel kader - Uitdiensttredingen - Kennisneming

  Behandeld
 • 150.

  2021_GR_00517 - Operationeel kader - Extra aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Dienst Operationele Acties van de Politiezone Gent in het raam van de vierde mobiliteitscyclus van 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 151.

  2021_GR_00503 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met vaststellingsbevoegdheid (A 2021-1763/HD) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 152.

  2021_GR_00504 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met vaststellingsbevoegdheid (A 2021-1830/HD) - Goedkeuring

  Goedgekeurd