Terug gemeenteraad

Mon 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting

Mededelingen voorzitter

 • De raad gaat online door (via de digitale vergadertoepassing van Microsoft Teams). Dit in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. 

  De voorzitter herinnert de raadsleden om de afspraken (zoals vermeld in de leidraad) in acht te nemen.

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Voorzitter raad
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Dienst Kinderopvang
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politiebegroting 2022 te bespreken en vast te stellen, rekening houdend met de vigerende wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, onderrichtingen en gegevens, en toelating te geven om buitengewone uitgaven die met leningen worden gefinancierd te prefinancieren met eigen middelen voor zover de kasvoorraad van de zone dit toelaat.

HRM
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Dienst Kinderopvang
Onderwijscentrum Gent
Jeugddienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Werk en Activering (SO)
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Projectbureau Ruimte
Dienst Economie
Groendienst
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Dienst Wonen
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een subsidie op heden voor het bedrag van € 8.502,16 per jaar (jaarlijks te indexeren, eerstvolgend op 01/01/2022) aan de gebruikers, met name vzw TOPunt Gent (De Stap), vzw Groep INTRO, vzw Job & Co (Compaan), vzw Weerwerk, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw De Sloep, vzw Jes en vzw Jong, voor een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Kattenberg 2, en dit onder voorwaarden.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de bijakte nr. 1 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling, te sluiten met voormelde gebruikers met betrekking tot een deel van het stadseigendom Kattenberg 2 voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een subsidie aan deze gebruikers.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tot kosteloze verwerving van volgend onroerende goederen:


  1. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

  Een perceel grond gelegen Hellegat, gekadastreerd volgens titel sectie D deel van nummer 917/B/2 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0917E2P0000ex, met een oppervlakte volgens meting van tweeënvijftig are zevenenzestig centiare vijfentachtig decimilliare (5267,85m²)

  Gereserveerd perceelidentificatienummer 960BP0000

  2. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

  Een perceel grond gelegen Slotendries, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 917/B/2/ex, 920/E/ex en 920/D/ex en 922/E/ex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0920GP0000ex, met een oppervlakte volgens meting van twaalf are tweeënzeventig centiare éénennegentig decimilliare (1272,91m²).

  Gereserveerd perceelidentificatienummer 960AP0000

  3. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

  Een perceel grond gelegen Slotendries, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 920/F/ex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0920LP0000, met een oppervlakte volgens titel van tweeëntachtig centiare vierenzestig decimilliare (82,64m²) en volgens kadaster van drieëntachtig centiare (83m²).

  4. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

  Een perceel grond gelegen Slotendries, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 920Fex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0920NP0000, met een oppervlakte volgens titel van vierenzestig centiare zevenentwintig decimilliare (64,27m²) en volgens kadaster van vierenzestig centiare (64m²).


 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst te sluiten met nv Easyfairs Belgium, Maaltekouter 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem, én nv Easyfairs International, Sint-Lambertusstraat 135, 1200 Brussel, met betrekking tot de huur van hal 2 van het complex Flanders Expo, gelegen te 9000 Gent, Maaltekouter 1, voor de duur van 5 maanden en 9 dagen, ingaande op 22 november 2021 en eindigend op 30 april 2022, voor de inrichting van een centraal vaccinatiecentrum.
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2021- (reeks 2) goed te keuren van het eredienstbestuur van Sint-Eligius (Gentbrugge)

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van budget 2022 (reeks 1) van diverse eredienstbesturen waarvoor enerzijds geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage en waarvoor anderzijds, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 255.911,80 EUR. Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 5.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Fiets
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Dienst Preventie voor Veiligheid
Outreachend werken, Asiel en Vluchtelingen - Straathoekwerk
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Communicatie
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de wijzigingen van het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel om de toelage te regelen voor de medewerker (m/v/x) tewerkgesteld bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad, met inwerkingtreding op 1 januari 2022.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van wijzigingen aan het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel ter onderhandeling voor aan de vakbonden.

Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Dienst Strategische Subsidies
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Dienst Toerisme
IVA Historische Huizen Gent
 •  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de bepalingen van het bestek tot openbare oproep tot kandidaten voor de  overheidsopdracht van diensten 'Exploitatie opdracht bezoek aan de Belforttoren' - 2021/SC/002 met als procedure de onderhandelingsprocedure met bekendmaking in twee fasen in één bestek en een totale raming van 1.800.000,00 EUR exclusief 21 % BTW ofwel 2.178.000 euro inclusief BTW.


  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten samen met de modaliteiten inzake bestek Exploitatie opdracht bezoek aan de Belforttoren onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening aanvragen tot deelneming evenwel na goedkeuring van de gemeenteraad op 20 december 2021. Bij niet- goedkeuring door de gemeenteraad, wordt de procedure stopgezet.

Sportdienst
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bureau - Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (tijdsblok: 2 uur)

A-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Beheer en Ondersteuning
Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • het opheffen van de huidige ICT-profielen van 5 euro, 15 euro, 25 euro en 45 euro;
  • de voucher van 50 euro voor de aankoop van een gsm vervangen door een voucher van 200 euro voor de aankoop van een smartphone;
  • een redactionele wijziging doorvoeren m.b.t. de gevarentoelage.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
Jeugddienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk en Activering (SO)
Dienst Economie
Groendienst
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022:

  door toevoeging van de volgende tekst na de derde alinea van artikel 3 van het reglement: 

  "Met het op de vergunning vermelde aantal kalenderdagen kan slechts rekening worden gehouden op voorwaarde van de schriftelijke melding van de start en het einde van de inname aan de bevoegde Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte. Deze kennisgeving gebeurt conform de verdere bepalingen opgenomen in de vergunningsvoorwaarden.". 

Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
IVA Mobiliteitsbedrijf
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer' te wijzigen. 

  Er wordt gevraagd om de voorwaarde dat minibussen ingeschreven na 1 januari 2022, die worden ingezet als standplaatstaxi, moeten voldoen aan de zero-emissienorm pas te laten ingaan voor  minibussen ingeschreven na 1 januari 2023 in plaats van na 1 januari 2022.

  De wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.

Straatparkeren
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Vredeshuis
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Besloten vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen