Terug
Gepubliceerd op 24/11/2021

Notulen  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 25/10/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Veli Yüksel; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:10
Behandeld

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

Melding in de notulen

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:10
Behandeld

Melding in de notulen

Melding in de notulen

Motivering

De algemeen directeur heeft volgende melding in de notulen van 21 juni 2021 aangebracht:

 • Intrekking van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn 2021_GRMW_00620 houdende de goedkeuring  van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het protocol 3-project 'Zorg 24'. (Intrekkingsbesluit: 2021_RMW_00004)
1.

2021_RMW_00049 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. - Wijziging

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:10
Verdaagd
2.

2021_RMW_00041 - Verkoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel van RUP Groen en kosteloze overdracht van een stuk grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:10
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Sami Souguir
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Veli Yüksel; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00041 - Verkoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel van RUP Groen en kosteloze overdracht van een stuk grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2.

2021_RMW_00041 - Verkoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel van RUP Groen en kosteloze overdracht van een stuk grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring

2021_RMW_00041 - Verkoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel van RUP Groen en kosteloze overdracht van een stuk grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Burgerlijk Wetboek, artikel 1582 en volgende en Titel XVIII.

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door de besturen van de erkende erediensten.

Nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025, vastgesteld door de OCMW-Raad op 27 april 2021.

Voorgestelde uitgaven
€ 0,00
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het OCMW van Gent is volle eigenaar van de hierna gemelde onroerende goederen:

Gent, 19de afdeling Sint-Amandsberg, sectie C:

 1. Een perceel bos gelegen te Gent (Sint-Amandsberg), Achtenkouterstraat, kadastraal gekend als nummer 220A, met een oppervlakte volgens meting van respectievelijk 5.049,27 m² (opmetingsplan d.d. 21/05/2021 door landmeter-expert Lode Fonck). Volgens het gewestplan is dit perceel gelegen in woongebied. Het BPA “nr. S.A.-4 Oude Bareel” is van toepassing en het perceel 220A is gelegen in een zone voor loofbos. Het perceel 220A is ook gelegen in het RUP 169 Groen waarvan het ontwerp voorlopig werd vastgesteld op de gemeenteraad van 29 september 2020.
 2. Een perceel weiland gelegen te Gent, (Sint-Amandsberg), Achtenkouterstraat, Kadastraal gekend als nummer 226, met een oppervlakte volgens meting van respectievelijk 3.413,65 m² (opmetingsplan d.d. 21/05/2021 door landmeter-expert Lode Fonck). Volgens het gewestplan is dit perceel gelegen in woongebied. Het BPA “nr. S.A.-4 Oude Bareel” is van toepassing en het perceel 226 is deels gelegen in een zone voor land- en tuinbouw en deels in een zone voor wandel- en fietspaden. Het perceel 226 is deels gelegen in het RUP 169 Groen. Dit perceel is heden vrij van gebruik.
Waarom wordt deze beslissing genomen?

In kader van het RUP Groen wil de Stad Gent de bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen zoals bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. 

Voor de realisatie van dit RUP Groen in deelgebied Oude Bareel te Sint-Amandsberg, kwam de vraag van de Stad Gent om de twee eigendommen van het OCMW van Gent gelegen aan de Achtenkouterstraat aan te kopen. Hiervoor werd op 7 juli 2021 een schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Michel Daeninck om zo de totale waarde en koopsom te bepalen van beide percelen. Deze waardebepalingen werden opgemaakt op basis van de ligging binnen het bestemmingsplan dat voorafgaand aan het RUP Groen van kracht is, nl. BPA “nr. S.A.-4 Oude Bareel”. De waarde van het perceel 220A werd geschat op 22.772,21 euro (4,51 euro/m² - bos) en de waarde van het perceel 226 op 24.055,05 euro (7,22 euro/m² - weiland). De totale waarde van beide percelen is geschat op 46.827,26 euro. 

In de nota “beheer en verkoop van het privaat OCMW-patrimonium in beheer van sogent”, goedgekeurd door de OCMW-Raad van 27 april 2021, werd opgenomen dat het wederkerigheidsprincipe van toepassing is binnen kerngroep Gent en dat de verkoopwaarde bepaald wordt op basis van een schattingsverslag.

Het OCMW van Gent is ook eigenaar van een perceel grond, gelegen te Gent (Zwijnaarde), aan de Schaarkenstraat. Dit perceel is kadastraal gekend als Gent, 24ste afdeling Zwijnaarde, sectie B, nummer 80B met een kadastrale oppervlakte van 60 m². Op het gewestplan heeft het perceel 80B de bestemming woongebied.

Naast de verkoop van bovenstaande percelen stelt sogent voor om in dezelfde akte ook een kosteloze grondoverdracht aan de Stad Gent op te nemen voor het perceel 80B dat gelegen in de Schaarkenstraat. Dit is een verloren stuk grond die reeds deel uitmaakt van de openbare weg en die dus geen nut heeft voor het OCMW van Gent. 

Voor deze verkoop en kosteloze grondoverdracht werkt de Stad Gent samen met notaris Niek Van der Straeten (Dendermondesteenweg 432, 9070 Destelbergen). Het OCMW van Gent kan een eigen notaris aanstellen, maar er zijn geen redenen om niet aan te sluiten bij de keuze van de Stad Gent.

Overzicht van de inkomsten
Dienst* O15 Vastgoed   
Budgetplaats Z20000002   
Categorie* 2600100   
2021 46.827,26  
Verwachte ontvangsten
€ 46.827,26

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de verkoop aan Stad Gent van twee percelen gelegen te Gent, Sint-Amandsberg, 19de afdeling, sectie C:

  1. Een perceel bos gelegen te Achtenkouterstraat, kadastraal gekend als perceelnummer 220A, met een oppervlakte volgens meting van 5.049,27 m² (opmetingsplan d.d. 21/05/2021 door landmeter-expert Lode Fonck) aan een verkoopprijs van 22.772,21 euro.
  2. Een perceel weiland gelegen te Achtenkouterstraat, kadastraal gekend als perceelnummer 226, met een oppervlakte volgens meting van 3.413,65 m² (opmetingsplan d.d. 21/05/2021 door landmeter-expert Lode Fonck) aan een verkoopprijs van 24.055,05 euro.
  3. De totale verkoopprijs bedraagt 46.827,26 euro. Alle kosten verbonden aan deze verkoop zijn ten laste van de Stad Gent, zoals vermeld in de bijgevoegde overeenkomst.

Artikel 2

Keurt goed de kosteloze grondoverdracht aan Stad Gent van een perceel grond gelegen te Gent, Zwijnaarde aan de Schaarkenstraat, kadastraal gekend als Gent, 24ste afdeling Zwijnaarde, sectie B, perceelnummer 80B, met een kadastrale oppervlakte van 60 m². Alle kosten verbonden aan deze overdracht zijn ten laste van de Stad Gent, zoals vermeld in de bijgevoegde overeenkomst.

Artikel 3

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte voor zover de nodige kwijtingen voorhanden zijn.

4.

2021_RMW_00037 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 2de kwartaal 2021 - Kennisneming

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:10
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Veli Yüksel; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter
4.

2021_RMW_00037 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 2de kwartaal 2021 - Kennisneming

2021_RMW_00037 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 2de kwartaal 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020 houdende vaststelling dagelijks bestuur.
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020 houdende vaststelling dagelijks bestuur.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 7 februari 2018 het begrip dagelijks bestuur aangevuld, dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.

Deze aanvulling stelt het begrip "dagelijks bestuur" als volgt vast:
 • Alle overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de waarde minder is dan de drempel voorzien in artikel 42, § 1, 1°, a) van de Wet overheidsopdrachten (nu € 144.000), die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget. Deze verrichtingen worden aangelegenheden van dagelijks bestuur genoemd.
 • Elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42, § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door de OCMW-raad is vastgesteld. De oorspronkelijke opdracht dient door de OCMW-raad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag, dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht, inclusief alle herhalingen, het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou overschrijden.
Waarom wordt deze beslissing genomen?
Voor de categorieën van overheidsopdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur is een kwartaalrapportering aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorzien.

De rapportering over het 2de kwartaal 2021 is opgenomen in bijlage.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de rapportering over het 2de kwartaal van 2021 m.b.t. overheidsopdrachten dagelijks bestuur, zoals gevoegd in bijlage.

5.

2021_RMW_00045 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2020 - 31.12.2020 - Kennisneming

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:10
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Veli Yüksel; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter
5.

2021_RMW_00045 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2020 - 31.12.2020 - Kennisneming

2021_RMW_00045 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2020 - 31.12.2020 - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 177

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 177, 6e lid

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt het volgende:

"De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267;

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau:
1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel;"

Dit mechanisme wordt geregeld in artikel 266 van het Decreet Lokaal Bestuur. Enkele belangrijke passages uit dit artikel zijn de volgende:

"De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom zijn onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.

De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°. Hij verleent zijn visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.

De gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle, vermeld in het tweede lid, uitoefent. De gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting."

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over het jaar 2020, zoals gevoegd in bijlage. De rapportering biedt inzicht in het aantal behandelde visumdossiers in 2020 en lijst een aantal aandachts- en verbeterpunten op. 


Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de rapportering door de financieel directeur over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) over het jaar 2020, zoals gevoegd in bijlage.

6.

2021_RMW_00039 - Dadingsovereenkomst over het uitvoeren van HVAC en verlichting van de nieuwbouw voor lokaal dienstencentrum De Waterspiegel - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:10
Goedgekeurd
6.

2021_RMW_00039 - Dadingsovereenkomst over het uitvoeren van HVAC en verlichting van de nieuwbouw voor lokaal dienstencentrum De Waterspiegel - Goedkeuring

2021_RMW_00039 - Dadingsovereenkomst over het uitvoeren van HVAC en verlichting van de nieuwbouw voor lokaal dienstencentrum De Waterspiegel - Goedkeuring
7.

2021_RMW_00043 - Overheidsopdracht van werken - Robuuste woningen: nieuwbouw - FM/2021/147 - Bestek - Vaststelling

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:10
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Annelies Storms
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Veli Yüksel; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00043 - Overheidsopdracht van werken - Robuuste woningen: nieuwbouw - FM/2021/147 - Bestek - Vaststelling
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
7.

2021_RMW_00043 - Overheidsopdracht van werken - Robuuste woningen: nieuwbouw - FM/2021/147 - Bestek - Vaststelling

2021_RMW_00043 - Overheidsopdracht van werken - Robuuste woningen: nieuwbouw - FM/2021/147 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
Voorgestelde uitgaven
€ 928.673,80
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10°.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De subsidieoproep ‘Investeringen in sociale Infrastructuur 2018’ kadert in de uitvoering van de Beleidsnota’s Binnenlands Bestuur en Armoedebestrijding 2014-2019 van Vlaams minister Homans. Stad Gent diende het project 'Robuuste woningen' in binnen deze oproep en kreeg dit project toegekend. Het project wordt inhoudelijk uitgeschreven en gecoördineerd vanuit OCMW Gent, Staf Beleidsondersteuning.

Doelstelling: Het project 'Robuuste woningen' realiseert binnen 5 jaar tijd (1 jan 2019 - 31 dec 2023) de bouw van 11 robuuste wooneenheden + een beheerdersunit op een aangekochte grond in de Hogeweg 96 te 9040 Gent. Deze wooneenheden zijn gericht op het huisvesten van structureel daklozen met een meervoudige problematiek die in bestaande woonoplossingen niet aarden. Hierbij wordt een begeleidingssysteem opgezet, zodoende naast huisvesting ook een sociaal traject aan te bieden op maat van de bewoners.


In het kader van de opdracht van diensten "Robuuste woningen: studieopdracht voor ontwerp - stabiliteit - technieken - EPB" werd een bestek met nr. FM/2019/060 opgesteld door het facilitair projectbureau.

Het bestuur besliste in zitting van 19 maart 2020 de ontwerpopdracht voor de opdracht “Robuuste woningen: nieuwbouw” toe te wijzen aan THV AE-architecten - H110 architecten en ingenieurs - Declerck en Partners, Guldenmeers 19 te 9050 Gent.

Dit studiebureau maakte een ontwerp op en de omgevingsvergunning werd aangevraagd.

Aan het studiebureau werd opdracht gegeven om de ontwerpen verder uit te werken tot een aanbestedingsdossier.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van werken - Robuuste woningen: nieuwbouw - FM/2021/147, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen.
Gunningscriteria: prijs
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 825.374,17 excl. btw of € 928.673,80 incl. btw (€ 103.299,63 btw medecontractant).

Omdat dit dossier gefinancierd wordt met subsidies en om de strenge deadline, daaraan verbonden, te halen wordt gevraagd toestemming te geven de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het vast bureau met opening offertes evenwel na datum van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* POOW-cel 
Budgetplaats B10620022   
Categorie*
Subsidiecode ABB-ISIRW18.2   
2022 € 557 204,28 
2023 € 371 469,52 
Totaal € 928 673,80 


Overzicht van de inkomsten
Dienst* POOW - cel 
Budgetplaats B10620000   
Categorie*
Subsidiecode ABB-ISIRW18.2  
2022 € 557 204,28 
2023 € 371 469,525 
Totaal € 928 673,80 
Verwachte ontvangsten
€ 928.673,80

Activiteit

AC35209 Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken - Robuuste woningen: nieuwbouw - FM/2021/147.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen.

Gunningscriteria: prijs. 

8.

2021_RMW_00044 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT infrastructuur - CSMRTINTFRA19 - Beslissing tot toetreding en beslissing tot afname van 500 laptops - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:10
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Annelies Storms
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Veli Yüksel; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00044 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT infrastructuur - CSMRTINTFRA19 - Beslissing tot toetreding en beslissing tot afname van 500 laptops - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
8.

2021_RMW_00044 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT infrastructuur - CSMRTINTFRA19 - Beslissing tot toetreding en beslissing tot afname van 500 laptops - Goedkeuring

2021_RMW_00044 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT infrastructuur - CSMRTINTFRA19 - Beslissing tot toetreding en beslissing tot afname van 500 laptops - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
Voorgestelde uitgaven
€ 311.696,00
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10°.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 3, 4°.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden en worden in het kader van de indamming van de verspreiding van het coronavirus, worden heel wat mensen geconfronteerd met inkomensverlies. Mensen met een laag inkomen beschikken vaak niet over een sterke buffer om dit inkomensverlies op te vangen, en kunnen daardoor in financiële problemen komen. Daarnaast zijn er heel wat mensen die geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid, maar moeten terugvallen op een leefloon of een inkomensvervangende uitkering.

De federale overheid besliste op 10 juli om aan de Belgische OCMW’s in 2020 een subsidie van 125 miljoen euro toe te kennen voor OCMW-taken. Deze subsidie is te besteden in 2020 en 2021 aan hulpverlening, in de vorm van tussenkomsten voor huisvesting, energie, digitale ondersteuning, psychosociale hulp, gezondheid, onbetaalde facturen, levensnoodzakelijke behoeften en kinderarmoede.

In zitting van 24 november 2020 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn goed dat deze subsidie zou ingezet worden op 4 sporen: 

 1. Verantwoording van de maximale schijf van 311.000 euro voor personeels- en werkingskosten in het kader van de Covid-19-toelage.
 2. Verantwoording van ongeveer 450.000 euro (raming gebaseerd op 2019 en eerste 7 maanden van 2020) aan reguliere steunverlening, gerelateerd aan de toegestane categorieën en niet gesubsidieerd, noch teruggevorderd.
 3. Verantwoording van ongeveer 2.600.000 euro door met 3.000 digitale pakketten in te zetten op het verkleinen van de digitale kloof voor cliënten met wettig verblijf in begeleiding bij de sociale dienst.
 4. Verantwoording van ongeveer 550.000 euro door in te zetten op consumptiebudgetten voor cliënten met wettig verblijf die op 1 december 2020 in begeleiding zijn bij de sociale dienst, uitgezonderd die cliënten die enkel een voorschot ontvangen op een andere sociale uitkering of waarvoor OCMW Gent een referentieadres biedt in het kader van een detentie.

Uitbreiding digipakketten en gebruik maken van de aankoopcentrale van CIPAL

In zitting van 27 september 2021 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn goed om de digitale pakketten met 500 stuks uit te breiden. Voor de aankoop van deze extra 500 laptops kunnen we beroep doen op een lopende overeenkomst van CIPAL. CIPAL heeft namelijk een raamovereenkomst op de markt geplaatst om laptops en randapparatuur aan te kopen. CIPAL treedt hierbij op als aanbestedende overheid en als aankoopcentrale voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure, voor de voorwaarden van de opdracht, het voeren van de plaatsingsprocedure alsook de gunning, de sluiting en de uitvoering van de opdracht.

Het OCMW Gent wenst voor zijn aandeel in deze opdracht een beroep te doen op CIPAL welke laatste optreedt als aankoopcentrale. Hierdoor is het OCMW Gent vrijgesteld van de verplichting zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. Op die manier kan het OCMW Gent binnen de opdracht rechtstreeks bestellingen afnemen bij de gekozen leverancier/dienstverlener.

OCMW Gent wenst een  afname te doen op deze raamovereenkomst voor 500 laptops voor het geraamde bedrag van € 311.696,00 incl. btw.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Dienst Aankoop en Logistiek, Afdeling Aankoop, vraagt de beslissing tot toetreding van OCMW Gent tot de raamovereenkomst van CIPAL en voor de toewijzing van de opdracht tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte aan Centralpoint België nv, Nieuwlandlaan 111, 3200 Aarschot.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Decentraal maatschappelijk werk
Budgetplaats C99
Categorie* 6481905
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 € 311.696,00
Totaal € 311.696,00
Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toetreding van OCMW Gent tot de raamovereenkomst CSMRTINTFRA19, afgesloten door aankoopcentrale Cipal, met leverancier Centralpoint België nv, Nieuwlandlaan 111 te 3200 Aarschot voor de aankoop van ICT infrastructuur.

Volgende bepalingen zijn van toepassing op de raamovereenkomst:

Aanbestedende overheid: CIPAL dv, Gasthuisbos 4, 2440 Geel - BTW nr BE0219395192

Duur van de overeenkomst: 18/07/2019 t.e.m. 17/07/2023

Wijze van prijsbepaling: prijslijst

9.

2021_RMW_00046 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2021 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:10
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Veli Yüksel; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00046 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2021 - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
9.

2021_RMW_00046 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2021 - Goedkeuring

2021_RMW_00046 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277, § 1 en artikel 278, § 1;
 • Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 59.
Niet digitale bijlagen

De notulen zijn te vinden in de interne toepassing eBesluitvorming bij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 september 2021 onder 'Publicaties' (link: https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/agenda/view?id=9439).

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74 en artikel 83, 5de lid.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de notulen door de algemeen directeur worden opgesteld en dat die notulen in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Elk lid van de vergadering heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de notulen goed van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2021.

10.

2021_RMW_00040 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2021 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Veli Yüksel; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00040 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2021 - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
10.

2021_RMW_00040 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2021 - Goedkeuring

2021_RMW_00040 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • wet van 4 september 2002 - wet houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.
Voorgestelde uitgaven
€ 701.611,00
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 art. 77

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

tussenkomst in energiebesparende maatregelen werd goedgekeurd in BCSD Algemene Zaken van 19 augustus 2008 pt E2,en in de OCMW-raad van 14 oktober 2008 pt 46.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

OCMW Gent ontvangt jaarlijks een federale subsidie vanuit het energiefonds voor bestrijding van energie-armoede bij OCMW-cliënten. Voor 2021 bedraagt het budget 592.617,83 euro. Deze subsidie is onverwacht en waarschijnlijk eenmalig hoger dan voorzien, omdat de verhoging die vorig jaar werd toegekend niet tijdig door de OCMW's gespendeerd geraakte.

Hierbij vragen we goedkeuring voor onderstaande voorstellen vanuit de Sociale Dienst voor de besteding van de middelen vanuit het Energiefonds voor 2021 aan OCMW-cliënten.

We houden bij onze voorstellen rekening met de gestelde voorwaarden vanuit de POD: 

- Er moet steeds sprake zijn van bestrijding of preventie van energie-armoede.

- De toekenning van deze extra middelen is immers onderworpen aan controle van de POD waaruit moet blijken dat de OCMW-cliënt betalingsmoeilijkheden ondervindt op vlak van energie.

- Alle toekenningen worden na een sociaal onderzoek van een behandelend maatschappelijk werker in 2021 individueel ter beslissing aan het BCSD voorgelegd. De tussenkomsten kunnen dus enkel aan OCMW cliënten toegekend.

 1. Herhaling maatregelen 2020

 Vorig jaar voerden we een aantal nieuwe maatregelen in ter bestrijding van energie-armoede, we wensen deze maatregelen van 2020 te herhalen in 2021:

 1.1 toekenning van een extra tussenkomst van 100 euro aan budgetmeterklanten 

 Aan alle personen die de winterpremie aanvragen in 2021 verlenen we een “eenmalige extra oplading ter waarde van 100 EUR” in december 2021 voor verwarming via de budgetmeter.

Deze bijkomende oplading is welkom bij de doelgroep die deze extra tussenkomst goed kan gebruiken in de wintermaanden/dure eindejaarsperiode.

De doelgroep van deze maatregel is elke Gentenaar die in energie-armoede verkeert én zijn woning verwarmt met een budgetmeter aardgas of elektriciteit.
 

1.2 toekenning van een eenmalige “aanmoedigingspremie” van 66 EUR aan cliënten in budgetbeheer op voorwaarde dat het budgetbeheer goed verloopt 

Aan cliënten die in budgetbeheer zijn (en waarbij het budgetbeheer constructief verloopt), verlenen we een eenmalige “aanmoedigingspremie” van 66 EUR als tussenkomst in het energieverbruik.

Cliënten in budgetbeheer verkeren in een precaire financiële situatie. Met deze extra tussenkomst, geven we hen wat meer ruimte om hun vaste kost te betalen.

2. Nieuwe initiatieven

Naast de herhaling van bovenstaande maatregelen van 2020, lanceren we 2 nieuwe initiatieven.

2.1 verruiming van tussenkomst energiezuinige maatregel

Sinds 2008 verlenen we een eenmalige tussenkomst in een energiezuinige maatregel van (maximum) 400 euro. De vaakst voorkomende tussenkomst die we aan de doelgroep toekennen is een aankoop van een energiezuinig huishoudtoestel (koelkast, diepvries of wasmachine), maar ook spaarlampen, thermostatische kranen, aan/uit schakelaar, spaardouchekoppen of isolatiemateriaal komen in aanmerking.

Om de tussenkomst toe te kennen, voert de energiecentrale (vzw REGent) eerst een energiescan uit in de woning van de betrokkene om na te gaan welke maatregel het best is aangewezen is. De tussenkomst is éénmalig per gezin.

We wensen een wijziging aan te brengen in deze maatregel, en dit op twee vlakken:

1. hoogte van de tussenkomst:

Sinds 1 maart 2021 zijn de energielabels van de huishoudtoestellen veranderd en is de gradatie van een energiezuinig toestel opgetrokken (conform de Fluvius-kortingsbon voor beschermde klanten: koelkast met label A, B, C of D; wasmachine met label A, B of C). Hierdoor zijn de energiezuinige toestellen sinds maart in een duurdere prijsklasse terecht gekomen. 

Tot vóór de nieuwe labeling slaagde de doelgroep er probleemloos in om met een budget van 400 à 500 euro een energiezuinige en degelijke wasmachine of koelkast te kopen. Sinds maart kost de goedkoopste koelkast met C-label 750 euro; de prijs van een wasmachine (label C) varieert van € 399 tot € 1244. 

Omwille van deze prijsstijging ten gevolge van de nieuwe labels, menen we dat het zinvol is om vanaf 1/10/2021 het bedrag van de energiezuinige maatregel op te trekken tot maximum 600 eur (in plaats van de huidige maximum 400 euro).  

Cliënten die het statuut hebben van beschermde klant, genieten van een kortingsbon van Fluvius van 150 euro. Samen met onze tussenkomst van 600 euro, is de cliënt dus in staat om een energiezuinige wasmachine of koelkast te kopen voor een bedrag van 750 euro.

2. eenmaligheid van de tussenkomst

De maatregel werd ingevoerd in 2008, maar ondertussen staan we 13 jaar verder in onze hulpverlening en in de bestrijding van energie-armoede. Een koelkast die we in 2008 gefinancierd hebben, is ondertussen 13 jaar oud en is dus nu misschien opnieuw aan vervanging toe, of mogelijks is een ander huishoudtoestel van de cliënt aan vervanging toe. Tot op vandaag kon de energiezuinige maatregel echter slechts één maal toegekend worden.

Vanuit onze dagelijkse praktijk horen we echter meer en meer de vraag om het  once-in-a-life-time-principe te schrappen.

Om tegemoet te komen aan de noden van onze doelgroep, stellen we voor om dit jaar aan alle cliënten die aan de voorwaarden voldoen de mogelijkheid te geven tot een energiezuinige maatregel, onafhankelijk van het feit of ze er al één kregen, en vanaf 1/01/2022 de mogelijkheid te geven om de maatregel zeven-jaarlijks te herhalen. Dit betekent dat een cliënt die bv. in 2015 een tussenkomst van 400 euro ontving voor de aankoop van een energiezuinige koelkast ofwel nog dit jaar ofwel 7 jaar later (dus in 2022) een tussenkomst van 600 euro kan ontvangen voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine. 

Belangrijk is wel dat het advies van een energiescan van de Energiecentrale gevolgd wordt en dat het gaat over een persoon die in energie-armoede verkeert (OCMW-cliënt met betalingsmoeilijkheden, cfr. voorwaarde POD).

2.2 toekenning van een eenmalige “aanmoedigingspremie” van 66 EUR aan cliënten van het federaal stookoliefonds

Conform de maatregel waarbij we aan cliënten in budgetbeheer een tussenkomst verlenen van 66 euro in de energiekost, verzoeken we om een identieke tussenkomst te verlenen aan de cliënten die in 2021 de federale verwarmingstoelage (of stookoliepremie) ontvangen. 

Op die manier behandelen we elke burger op een uniforme manier, los van de ‘soort verwarmingsbron’ die er in zijn woning aanwezig is (gas, elektriciteit of stookolie).

Deze doelgroep is omschreven door de federale overheid. We zien dit als een tussenkomst in het elektriciteitsverbruik.

3. Blijvend inzetten reguliere werking

Uiteraard blijven we vanuit de sociale dienst extra inzetten op alle reguliere financiële maatregelen, premies en tussenkomsten die er momenteel bestaan om onze OCMW-cliënten in energie-armoede een financieel duwtje in de rug te geven.  

We denken hierbij aan het maximaal toekennen van de winterpremie aardgas, de winterpremie elektriciteit en tenlastename van energieschulden.  

Dit past perfect in het verhaal van de pro-actieve rechtenverkenning en outreachende hulpverlening.

Personeelsinzet 

Om deze maatregelen te realiseren, kunnen we rekenen op de personeelsinzet van de medewerkers van de energiecel, een administratieve kracht van de mobiele ploeg (20 dagen) en de behandelend maatschappelijk werkers van de sociale dienst.

Raming van de middelen 2021

 

 

overzicht maatregelen met raming 2021

bedrag

1.1

eenmalige extra winterpremie budgetmeterklanten (100 eur)

100.000,00 €

1.2

eenmalige energie premie dossiers budgetbeheer (66 eur)

75.768,00 €

2.1

energiezuinige maatregel (600 eur)

245.000,00 €

2.2

eenmalige energie premie dossiers stookoliepremie (66 eur)

26.400,00 €

3.1

minimale levering aardgas 

85.108,63 €

3.2

minimale levering elektriciteit 

23.728,42 €

3.3

ten laste name energieschulden 

40.000,00 €

 

totaal

596.005,05 €

 

De totale subsidie CRG.SES van de POD bedraagt in 2021 592.618 euro. De voorgestelde maatregelen: de eenmalige (1.1, 1.2, 2.2), de structurele maatregel (2.1), als ook de huidige ongewijzigde maatregelen (3.1, 3.2, 3.3) passen binnen dit gesubsidieerd budget. Het beperkte verschil kan opgevangen worden door reguliere steunuitgaven. Bij de voorgestelde aanpassingen heeft enkel de energiezuinige maatregel impact naar de volgende jaren. De extra budgettaire impact tov het huidige pakket aan steunmaatregelen staat in het financieel luik opgenomen en kan opgenomen worden binnen de reguliere steunuitgaven. 

Deze nota werd afgetoetst met de dienst milieu en klimaat en met de energiecentrale REGent. In 2020 werd met de middelen van het federaal energiefonds ook extra scanmateriaal voor de energiecentrale REGent gesubsidieerd. Echter, door de coronamaatregelen heeft de energiecentrale REGent gedurende een lange periode geen energiescans kunnen uitvoeren bij onze doelgroep. Hierdoor is er momenteel nog voldoende extra scanmateriaal beschikbaar om de komende maanden te gebruiken bij het uitvoeren van de energiescans.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* C99 Decentraal maatschappelijk werk   
Budgetplaats C99000000   
Categorie* Exploitatie - steun   
Subsidiecode CRG.SES
Niet_relevant   
2020  
2021 204.448   
2022 94.348   
2023 99.480  
2024 99.836  
2025 103.307  
Later 105.192   
Totaal 701.611   
Overzicht van de inkomsten
Dienst* C99 Decentraal maatschappelijk werk   
Budgetplaats C99000000  
Categorie* exploitatie - subsidies   
Subsidiecode CRG.SES  
2020  
2021 172.557  
Later  
Totaal 172.557  
Verwachte ontvangsten
€ 172.557,00

Activiteit

ACD1211 Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de toekenning goed van de eenmalige tussenkomst in 2021 van 100 euro aan cliënten die in 2021 de minimale levering budgetmeter ontvangen.

Artikel 2

Keurt de toekenning goed van de eenmalige aanmoedigingspremie in 2021 van 66 euro aan cliënten in budgetbeheer op voorwaarde dat het budgetbeheer goed verloopt .

Artikel 3

Keurt de toekenning goed van de eenmalige aanmoedigingspremie in 2021 van 66 euro aan cliënten die in 2021 de federale verwarmingstoelage ontvangen.

Artikel 4

Keurt de verhoging naar 600 euro van de tussenkomst energiezuinige maatregel goed en de mogelijkheid tot herhaling voor eenzelfde cliënt na 7 jaar, met ingang van 1 oktober 2021.

3.

2021_RMW_00042 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Tine Heyse
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Veli Yüksel; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00042 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
3.

2021_RMW_00042 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

2021_RMW_00042 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 29 maart 2018 keurde het college het projectvoorstel 'Improving Housing Conditions for Captive Residents in Ghent (ICCARus)' in het kader van het programma Urban Innovative Actions goed. Op 17 september 2018 keurde UIA (Urban Innovative Action) het project UIA03-125 - ICCARus goed. ICCARus heeft als doel 100 woningen van kwetsbare gezinnen te renoveren door onder andere het voorzien van een financiële tegemoetkoming van 30.000 euro via een rollend fonds. ICCARus is de werktitel van het project, op het terrein heet het project 'Gent knapt op'. Op 23 april 2019 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst goed met La Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille (Frankrijk)  en verwerkingsverantwoordelijken voor de implementatie van het project UIA03-125 - ICCARus, goed.

De Stad Gent is leadpartner (Main Urban Authority) van het project en werkt dit project samen uit met OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent vzw, Sivi vzw, Domus Mundi vzw, REGent vzw, KU Leuven, UGent en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Het totale projectbudget bedraagt 5.999.434 euro. Het project wordt voor 80% gesubsidieerd.

Er werden 96 tussenkomstovereenkomsten ondertekend, maar 12 van hen haakten doorheen het traject af waardoor er een totaal van 84 actieve deelnemers is. Intussen zijn er reeds 28 woningen gerenoveerd. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Urban Innovative Actions initiatief heeft aan alle deelnemende projecten de kans gegeven om de projectduur te verlengen met 6 maand als er een vertraging veroorzaakt werd door de COVID-19 crisis. Het verloop van het project ICCARus lijdt absoluut onder de COVID-19 crisis. Tijdens de periode van de eerste lockdown kon geen enkele van de geplande renovatiewerken doorgaan en die vertraging bleef nog lang nazinderen. Een aantal renovatiewerken moest na de lockdown ook uitgesteld of stilgelegd worden omwille van een (mogelijke) besmetting bij het huishouden in kwestie of bij (één van de) aannemers. De beperkingen op het aantal arbeiders die tegelijkertijd in één bedrijfswagen en op één werf aanwezig mochten zijn, zorgde eveneens voor vertraging. Het tekort aan bouwmaterialen zorgde voor onvoorspelbare levertermijnen en dus eveneens uitstel van werken.

Voor het project UIA03-125 ICCARus hebben we die verlenging aangevraagd. De aanvraag tot verlenging werd goedgekeurd op 29 juni 2021 door het Urban Innovative Actions initiatief.

Samen met de verlenging van de duur van het project werd een major budget change aangevraagd, waarbij investeringsmiddelen omgezet werden naar exploitatiemiddelen zodat de partners van ICCARus de verlenging kunnen financieren. Die investeringsmiddelen konden sowieso niet geclaimd worden aangezien er geen 100 deelnemende woningen zijn.  Er zijn geen financiële gevolgen voor de OCMW. Het voorziene budget blijft in zijn geheel behouden en wordt gedeeltelijk mee verschoven in de tijd.

 De wijzigingen veroorzaakt door de verlenging zijn opgenomen in de 'Application Form'. Dit document vormde een bijlage bij het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2019 en wordt bij dit besluit dus vervangen door de meest recente versie.

De subsidieovereenkomst met de UIA moet niet gewijzigd worden, daar dit document verwijst naar de laatste versie van de 'Application Form'. De samenwerkingsovereenkomst met de partners moet eveneens niet gewijzigd worden, daar die niet verwijst naar een specifieke einddatum of specifieke budgetten.

Activiteit

PRB1061 Gent Knapt op renoveert 100 woningen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de verlenging goed van de duur van de subsidieovereenkomst met La Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille (Frankrijk), voor de implementatie van het project UIA03-125, 'Improving Housing Conditions for Captive Residents in Ghent - ICCARus', in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief, met zes maanden, meer bepaald tot 30/04/2022.

11.

2021_RMW_00052 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Zeneb Bensafia
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Veli Yüksel; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00052 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
11.

2021_RMW_00052 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

2021_RMW_00052 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 10, 87, 91, 92, 100, 103 en 105.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 93.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met een bericht van 11 oktober 2021 gericht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn liet mevrouw Emilie Peeters weten ontslag te nemen als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Op 3 januari 2019 stelde de raad voor maatschappelijk welzijn de verkiezing vast van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. In de ontvankelijke voordrachtakte die werd ingediend staat de heer Kalifa Diaby vermeld als eerste opvolger van het  lid Emilie Peeters en de heer Burak Nalli als tweede opvolger.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Conform artikel 100, juncto artikel 10 van het decreet lokaal bestuur kunnen de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient of van de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente geen deel uitmaken van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. 

De heer Kalifa is werkzaam bij een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Gent, waardoor hij geen deel kan uitmaken van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Derhalve komt de tweede opvolger Burak Nalli in aanmerking om het lid Emilie Peeters op te volgen.

De raad voor maatschappelijk welzijn onderzoekt de geloofsbrieven. De kandidaat-opvolger moet opnieuw een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister bezorgen, samen met het uittreksel uit het strafregister, model 1, op het ogenblik dat hij het mandaat ook effectief opneemt. 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het ontslag van mevrouw Emilie Peeters, als effectief lid, namens de Vooruit-fractie, van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Artikel 2

Stelt vast dat de heer Diaby Kalifa niet in aanmerking komt als opvolger van het effectief lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Emilie Peeters, wegens een ambtelijke onverenigbaarheid.

Artikel 3

Stelt de verkiezing vast van de heer Burak Nalli als opvolger van het effectief lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Emilie Peeters.