Terug
Gepubliceerd op 23/11/2021

2021_RMW_00057 - Addendum 'verruimen aanbod onthaal en ontmoeting voor gezinnen in kwetsbare situaties' voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst 'Inloopteams - algemene werking' - Wiegwijs - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/11/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/11/2021 - 23:10
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, voorzitter; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karin Temmerman; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00057 - Addendum 'verruimen aanbod onthaal en ontmoeting voor gezinnen in kwetsbare situaties' voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst 'Inloopteams - algemene werking' - Wiegwijs - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 35
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00057 - Addendum 'verruimen aanbod onthaal en ontmoeting voor gezinnen in kwetsbare situaties' voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst 'Inloopteams - algemene werking' - Wiegwijs - Goedkeuring 2021_RMW_00057 - Addendum 'verruimen aanbod onthaal en ontmoeting voor gezinnen in kwetsbare situaties' voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst 'Inloopteams - algemene werking' - Wiegwijs - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad  en raad voor maatschappelijk welzijn hebben  op 27 april 2020 de subsidieovereenkomst goedgekeurd tussen OCMW Gent en vzw Kind en Preventie voor algemene werking. Hierbij werden middelen toegekend voor onthaal op hun locatie in de Brugse Poort. Daarnaast kreeg Wiegwijs voor de periode 1/12/2020 tem 30/11 2022 vanuit de Stad middelen om in het Rabot extra activiteiten op te zetten.

De samenwerking met de drie inloopteams loopt goed en er is steeds meer nood aan deze vorm van ondersteuning. Meer concreet worden deze middelen ingezet voor laagdrempelig en geïntegreerd onthaal voor kwetsbare gezinnen. Voor twee inloopteams, Nieuw-Gent (nu vanuit vzw i-Mens) en Brugse Poort (na vanuit vzw Wiegwijs), werd een convenant afgesloten vanuit (het toenmalige) departement Sociale Dienstverlening. Voor inloopteam De Sloep werd deze prestatie toegevoegd aan de masterconvenant die beheerd werd vanuit dienst Welzijn en Gelijke Kansen.

De Algemene Vergadering van Vzw Kind en Preventie heeft in haar vergadering van 18 juni 2020 beslist om haar naam te wijzigen naar vzw Wiegwijs.  

De Stad voorziet bijkomende middelen en wordt nu ook partij in deze subsidieovereenkomst.

Met deze overeenkomst willen we extra aanbod 'onthaal en ontmoeting' voorzien voor gezinnen in kwetsbare situaties. Meer concreet zal het inloopteam een werking verder uitbouwen in het Rabot waarbij onthaal wordt uitgebouwd, groepswerking wordt opgestart en bijkomende workshops georganiseerd worden.

 

Deze extra middelen worden toegekend in het kader van het traject middenveld. Met dit traject willen we de samenwerking tussen Stad en OCMW Gent en het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek 'het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging'.

De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8 en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota's van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze beslissing wordt genomen om aan vzw Wiegwijs, Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Brussel, een extra subsidie van 30.000 euro toe te kennen voor het verruimen van het aanbod voor gezinnen in kwetsbare situaties.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde addendum 'verruimen aanbod onthaal en ontmoeting voor gezinnen in kwetsbare situaties' voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst ‘Inloopteams – algemene werking’ – met vzw Wiegwijs, Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Brussel, voor het werkingsjaar 2022, waarbij vanuit de Stad een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend aan Wiegwijs vzw voor het uitbreiden van het aanbod voor gezinnen in kwetsbare situaties.