Terug
Gepubliceerd op 23/11/2021

2021_RMW_00051 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2021 aan het OCMW - deel 2 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/11/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/11/2021 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, voorzitter; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karin Temmerman; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00051 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2021 aan het OCMW - deel 2 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 43
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00051 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2021 aan het OCMW - deel 2 - Goedkeuring 2021_RMW_00051 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2021 aan het OCMW - deel 2 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen OCMW-Gent en SVK Gent, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 januari 2020, artikel 6.4.;
  • De procedure debiteurenbeheer SVK Gent: waardering en overdracht vorderingen, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het SVK Gent op 29 juni 2020.

Voorgestelde uitgaven

€ 8.193,76

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tussen OCMW Gent en SVK Gent werd op 20 januari 2020 een overeenkomst afgesloten die de samenwerking tussen beide partijen regelt. 

Op 29 juni 2020 keurde de Raad van Bestuur van het SVK Gent de procedure debiteurenbeheer goed. Deze omvat de bepalingen rond dubieuze debiteuren, de oninbaarstellingen en de samenwerking met het OCMW voor de invordering van schuldvorderingen op ex-huurders van het SVK.

De procedures worden vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van de beheersovereenkomst van het SVK. Alle procedures zijn afgestemd op de overeenkomstige bepalingen van het OCMW Gent.

De overdracht van schuldvorderingen van het SVK naar OCMW verbindt het OCMW om de vordering over te nemen en binnen zijn debiteurenbeheer te innen.

De vorderingen worden van het SVK aan het OCMW overgedragen via een klassieke schuldoverdracht (art. 1689 t.e.m. 1701 oud B.W.).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het betreft een overdracht van de volgende schuldvorderingen 2021 (deel 2)  van het Sociaal Verhuurkantoor Gent aan het OCMW Gent voor een totaal bedrag van 8.193,76 EUR:

A172993 voor 2.828,18 EUR. Schuldoverdracht wegens uitputting mogelijkheden tot minnelijke aanzuivering. Het huurcontract liep af op 29/02/2020. Bedrag huurwaarborg werd niet volstort, geen vrijgave mogelijk. Laatste aanmaning werd gestuurd op 26/08/2021.

 A121922 voor 2.921,22 EUR. Schuldoverdracht wegens uitputting mogelijkheden tot minnelijke aanzuivering. Het huurcontract liep af op 31/07/2020. Zekerheidsstelling werd gelicht op 19/03/2021.Laatste aanmaning werd gestuurd op 26/08/2021. Het overgedragen saldo ligt lager dan het aangemaande bedrag, aangezien er nog een CN werd geboekt ten gevolge van de afrekening Onroerende Voorheffing.

A21237 voor 1.883,50 EUR. Schuldoverdracht wegens uitputting mogelijkheden tot minnelijke aanzuivering. Het huurcontract liep af op 31/08/2020. Zekerheidsstelling kon niet worden gelicht wegens bezetting pand door familielid huurder. Laatste aanmaning werd gestuurd op 26/08/2021.

A191209 voor 437,45 EUR. Schuldoverdracht wegens uitputting mogelijkheden tot minnelijke aanzuivering. Het huurcontract liep af op 30/09/2020. Zekerheidsstelling werd gelicht op 23/02/2021. Laatste aanmaning werd gestuurd op 26/08/2021.

A184975 voor 123,41 EUR. Schuldoverdracht wegens uitputting mogelijkheden tot minnelijke aanzuivering. Het huurcontract liep af op 31/03/2019. Zekerheidsstelling werd vrijgegeven op 13/09/2019. Laatste aanmaning werd gestuurd op 26/08/2021. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Decentraal maatschappelijk werk 
Budgetplaats C99000000  
Categorie* 6481202  
Subsidiecode niet relevant 
2021 8.193,76
totaal8.193,76

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

Decentraal maatschappelijk werk

Budgetplaats C99000000  
Categorie* 7481202 
Subsidiecode niet relevant 
2021
Totaal

Verwachte ontvangsten

€ 1,00

Activiteit

ACV2310 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de overdracht van de SVK-schuldvordering voor 2021 (tweede deel) van 8.193,76 EUR aan het OCMW Gent.