Terug
Gepubliceerd op 23/11/2021

2021_RMW_00053 - Ontbinding en vereffening Gent, Stad in Werking - Projecten vzw - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/11/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/11/2021 - 23:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, voorzitter; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karin Temmerman; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00053 - Ontbinding en vereffening Gent, Stad in Werking - Projecten vzw - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 43
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00053 - Ontbinding en vereffening Gent, Stad in Werking - Projecten vzw - Goedkeuring 2021_RMW_00053 - Ontbinding en vereffening Gent, Stad in Werking - Projecten vzw - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 2.

De statuten van Gent, Stad in werking - projecten vzw.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Gent, Stad in Werking is een lokaal samenwerkingsverband tussen de Stad Gent, het OCMW Gent en belangrijke partners op het vlak van lokale werkgelegenheid (hierna ‘partnerschap’). Het partnerschap heeft geen rechtspersoonlijkheid. 

In uitvoering van het "Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid" kende de Vlaamse overheid middelen toe aan het partnerschap, op voorwaarde dat zij een rechtspersoon zou oprichten. Om die reden richtten de leden van het partnerschap, waaronder de Stad Gent en het OCMW Gent,  Gent, Stad in Werking – Projecten vzw (hierna ‘vzw’) op. Op 3 juli 2002 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de oprichting van de vzw goed.

Het maatschappelijk doel van de vzw is omschreven in artikel 3 van haar statuten: “De vereniging heeft tot doel de ontwikkeling van projecten ter realisering van een stedelijk werkgelegenheidsbeleid.”

De vzw liet het partnerschap toe om overheidsmiddelen en subsidies op een vlotte en efficiënte wijze in te zetten met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel. De vzw realiseerde heel wat projecten, waaronder Territoriaal Pact, Deeltijds@Work, Jobkanaal, Voetbal in de Stad, Latent Talent, Ankerfiguur naar Werk, ArbeidsTeam Intra-Europese Migratie Gent, Vluchtelingen en Werk Gent, enz.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Eind 2019 rondde de vzw de laatste Europees Sociaal Fonds (hierna ‘ESF’) projecten ArbeidsTeam Intra-Europese Migratie Gent en Vluchtelingen en Werk Gent af. 

Sinds 2020 heeft de vzw geen actieve projecten meer en heeft zij geen werknemers meer in dienst. De vzw volgde sindsdien wel nog de financiële afwikkeling van de laatste ESF-projecten op.

In haar vergadering van 16 januari 2020 stelde het bestuur van de vzw de vraag of de vzw nog een rol te spelen had, dit mede in het licht van de gewijzigde context en regelgeving. Het bestuur van de vzw besliste om de denkoefening te maken tijdens de volgende jaren. In haar vergadering van 3 mei 2021 oordeelde het bestuur van de vzw dat de vzw geen bestaansreden meer heeft en besliste om een traject uit te werken voor de ontbinding en vereffening van de vzw.

Het bestuur van de vzw lichtte haar voornemen op 7 september 2021 toe aan het partnerschap. De reacties waren positief. Het partnerschap zal haar medewerking verlenen aan de ontbinding en vereffening van de vzw, maar zal zelf wél actief blijven in de toekomst. 

De algemene vergadering van de vzw vergadert op 30 november aanstaande.

Ter voorbereiding van de ontbinding en vereffening, brengt de vzw haar financiële toestand, lopende en toekomstige verplichtingen in kaart. 

De vzw is financieel gezond. Er zal een netto-actief te verdelen zijn. 

De vzw contacteerde de Afdeling Europees Sociaal Fonds en Duurzaam ondernemen van de Vlaamse overheid om te informeren naar potentiële toekomstige financiële risico’s gekoppeld aan haar ESF-projecten. Alle projecten zijn afgesloten, de eindrapporteringen zijn na financiële controle door de Afdeling Europees Sociaal Fonds aanvaard en afgerekend. De afdeling Europees Sociaal Fonds en Duurzaam ondernemen bevestigde per e-mail van 23 september 2021 dat er enkel voor het ESF-project ‘Vluchtelingen en Werk Gent’ 359-6408 nog een 2e lijnscontrole mogelijk is in 2022, en verduidelijkte hierbij het volgende: “Het risico lijkt ons klein en niet te becijferen dus lijkt het niet aangewezen hiervoor middelen te parkeren”

De vzw heeft nog een aantal lopende/toekomstige verplichtingen. Het bestuur van de vzw vraagt de Stad Gent (Dienst Werk en Activering) om de volgende lopende/toekomstige verplichtingen over te nemen na haar ontbinding en vereffening:

 • Bewaring van het archief van de vzw wat betreft de volgende ESF-projecten:
  • 313-5608, ArbeidsTeam Intra-Europese migratie tot 31/08/2026.
  • 359-6408, Vluchtelingen en Werk Gent tot 31/12/2029.
  • 367-6451, ArbeidsTeam Intra-Europese Migratie II tot 31/12/2027.
  • 415-7471, ArbeidsTeam Intra-Europese Migratie Gent tot 31/12/2029.
 • Fungeren als aanspreekpunt van ESF in het kader van de opvolging van de hierboven vermelde ESF-projecten van de vzw en desgevallend instaan voor de opvolging van eventuele vragen vanuit de Afdeling Europees Sociaal Fonds en Duurzaam Ondernemen in dit verband.
 • Bewaring van de algemene en financiële administratie van de vzw voor de wettelijke termijnen.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om het voornemen van de vzw om over te gaan tot vrijwillige ontbinding en vereffening, goed te keuren.


Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het voornemen van Gent, Stad in Werking - Projecten vzw om over te gaan tot vrijwillige ontbinding en vereffening.